AFP – avtalefestet pensjon

Avtalefestet pensjon (AFP) er en ordning som er framforhandlet mellom partene i tariffoppgjørene. Det er ulike AFP-ordninger i offentlig og privat sektor.

I privat sektor er AFP en ytelse som kommer i tillegg til alderspensjonen du får fra folketrygden.

I offentlig sektor har fødselsåret ditt betydning for hva slags AFP-ordning du har.

For deg som er født i 1962 eller tidligere er AFP en ren tidligpensjonsordning. Er du født i 1963 eller senere, er det innført en ny AFP-ordning som er utformet etter mønster av dagens AFP i privat sektor. Denne ordningen er livsvarig, kan tas ut fleksibelt og fritt kombineres med fortsatt arbeid.

I private barnehager med hovedtariffavtale i PBL og FUS, er det en avtalefestet førtidspensjonsordning som ligner AFP-ordningen i offentlig sektor for årgangene født i 1963 og tidligere.

AFP i offentlig sektor

For deg som er født i 1962 eller tidligere er AFP en ren tidligpensjonsordning du kan ta ut mellom 62 og 67 år.

AFP 62-65 år

Tar du ut AFP når du er mellom 62 og 65 år, tilsvarer ytelsen det du ville fått i alderspensjon fra folketrygden uten levealdersjustering, som om du hadde stått i jobb frem til 67 år. I tillegg får du et AFP-tillegg på kr 1.700 pr måned.

AFP 65-67 år

AFP ved 65-67 år utgjør 66% av pensjonsgrunnlaget dersom du har minst 30 års opptjeningstid i 100% stilling. Er opptjeningstiden kortere enn 30 år eller du har jobbet deltid, reduseres pensjonen tilsvarende. Hvis du ville fått høyere opptjening etter folketrygdens regler, kan du få pensjonen utregnet etter dette regelsettet i stedet. Dette vil blant annet være tilfelle der du har kort opptjening i offentlig sektor eller har jobbet mye deltid, men har lang opptjening i folketrygden. Du kan lese mer om vilkårene for din AFP-ordning, samt hvilke regler som gjelder for inntekt ved siden av AFP m.m. ved å gå inn på lenkene nedenfor:

For deg som er født i 1963 eller senere

AFP-ordningen endret fra en førtidspensjon til en livsvarig pensjon som er utformet etter mønster av dagens AFP i privat sektor. Ved siden av å være livsvarig, kan ytelsen tas ut fleksibelt og fritt kombineres med fortsatt arbeid. Regelverket for ordningen er ennå ikke avklart.

Du kan lese mer om de foreløpige reglene for AFP ved å gå inn på lenkene nedenfor:

For deg som er født i 1963 eller senere:

Særskilt om AFP i PBL og FUS

I private barnehager med hovedtariffavtale i PBL og FUS, er det en avtalefestet førtidspensjonsordning som ligner AFP-ordningen i offentlig sektor for årgangene født i 1963 og tidligere.

Vær oppmerksom på at du blir utmeldt av tjenestepensjonsordningen hvis du tar ut full AFP. Dette får betydning for alderspensjonen din.

Regler for AFP i PBL

Reglene for AFP i PBL-barnehagene som omfattes av Hovedtariffavtalen med PBL følger av Hovedtariffavtalen kapittel 2 Pensjonsforhold og personalforsikring, pkt. 2.4:

Regler for AFP i FUS

Reglene for AFP i FUS-barnehagene som omfattes av Hovedtariffavtalen med FUS følger av kapittel 2 Pensjonsforhold, jf. Vedlegg 1, pkt 3 Avtalefestet førtidspensjon:

AFP i privat sektor

AFP i privat sektor er en ytelse som kommer i tillegg til alderspensjonen du får fra folketrygden. Du kan ta ut AFP fra 62 år og du trenger ikke å slutte i jobben din. Seneste tidspunkt for uttak er fra 70 år. Jo tidligere du tar ut AFP, desto lavere blir den månedlige utbetalingen.

AFP i privat sektor er en kvalifiseringsordning. Vilkårene må være oppfylt på det tidspunkt du ønsker å starte uttak av AFP. Vilkårene knytter seg til to tidspunkter, 62-årsdagen din og datoen du vil ta ut AFP fra. Disse tidspunktene er ofte ikke sammenfallende.  Alle vilkår må være oppfylt for at du kan motta AFP. Vilkårene knyttet til 62-årsdagen er absolutte og kan ikke oppfylles etter fylte 62. Fyller du ikke disse vilkårene på 62-årsdagen din, kvalifiserer du ikke til AFP.

Regler AFP i privat sektor

Du kan lese mer om privat sektors AFP og vilkårene her: