Lønn og avtaler for ansatte i statlige virksomheter

Deltas medlemmer i statlige virksomheter hører til i tariffområde Stat.

De statlige medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er regulert i Hovedtariffavtalen i staten. 

Gjennom årlige forhandlinger med staten blir medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår ivaretatt.

Tariffoppgjøret 2022

I år er det hovedtariffoppgjør. Da forhandles det både om lønn og endringer i de andre bestemmelsene i hovedtariffavtalen.

Forhandlingsfrist: 30. april 2022 klokka 24.00

Tariffoppgjøret 2021

Lønnsoppgjøret i kroner og øre

Mellomoppgjøret endte med en ramme mellom 2,74 prosent.

Dette fordeler seg slik:

 • Alle får et  prosenttillegg på 0,9% og kronetillegg på kr 1500,-. Tilleggene gis fra 1. mai.
 • I tillegg får lønnstrinn 19-50 kr 4000 som lavtlønnstillegg med virkning fra 1. mai.
 • Lønnstrinn 51-69 får også ytterligere tillegg, som et likelønnstillegg. Dette utgjør kr 3800 på lønnstrinn 51, og deretter blir tillegget nedjustert med kr 200 pr lønnstrinn opp til 69, med virkning fra 1. mai.

Lokale forhandlinger: Det settes av 1,8 prosent til lokale forhandlinger pr 1. juli. De lokale forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober.

Lønnsplan for Stat 2021.png

Resultat av mekling 27. mai: Enighet etter mekling i staten - slik er resultatet

> Last ned Riksmeklerens møtebok fra 27. mai

Brudd 29. april: Brudd i tariffoppgjøret i staten

Oppstart 26. april: Lønnsoppgjøret i staten 2021: Kjøpekraften skal sikres

AVTALER: Hovedavtale, hovedtariffavtale og særavtaler

 • Hovedavtalen Staten 2019 - 2020 (pdf) - forlenget til 31.12.2022
  Her finnes bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter.
  Protokoll fra 27.09.21: Videreføring av hovedavtale fram til 31.12.2022 (pdf)
   
 • Hovedtariffavtalen Staten 2020-2022 (pdf)
  Hovedtariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg til lønn, regulerer tariffavtalene også bestemmelser om for eksempel arbeidstid, ansettelser, ferie, sosiale rettigheter og pensjon.
   
 • Sentrale særavtaler 
  Sentrale særavtaler er tariffavtaler som omfatter ett eller flere spørsmål som ikke er omhandlet i hovedtariffavtalen.
   
 • Fleksitidavtalen: Opphevingen av kjernetid i staten er forlenget til juli 2022.
  Protokoll om midlertidig opphevelse av kjernetid til juli 2022
  For å sikre fortsatt fleksibilitet under pandemien, ble partene i staten 9. desember enige om at kjernetida i staten ikke gjelder fram til 30. juni 2022.
  Fleksitidsavtalen i staten fastsetter at kjernetida er fra kl. 09.00 til kl.14.30 hele året. Med kjernetid menes det tidsrommet hvor alle må være tilstede. For å sikre fortsatt fleksibilitet under Covid-19-pandemien, er Kommunaldepartementet og hovedsammenslutningene blitt enige om at kjernetida i staten fortsatt settes ut av kraft, frem til og med 30. juni 2022. Opphevingen av kjernetida har vært forlenget flere ganger i løpet av pandemien.
  Forhandlingspartene understreker at de ordinære bestemmelsene om arbeidstid gjelder selv om kjernetida er opphevet fram til juli.

 • Statens personalhåndbok 2022 - Lovdata

Mest for deg som er tillitsvalgt