YS Spekter sterkt kritisk til Spekters tolkning av arbeidstidsavtale

–  Det ser ut til at Spekter vil bruke den alvorlige situasjonen landet er i til å gi dårligere vilkår for de som står i første linje og håndterer krisen, sier YS Spekter-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.
–  Det ser ut til at Spekter vil bruke den alvorlige situasjonen landet er i til å gi dårligere vilkår for de som står i første linje og håndterer krisen, sier YS Spekter-leder Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Siv Bjelland

"Spekter synes å ville bruke den alvorlige situasjonen landet er i til å gi dårligere vilkår for de som står i første linje og håndterer krisen", skriver YS Spekter i et brev til Spekter.

YS Spekter er sterkt kritisk til arbeidsgiverforeningen Spekters tolkning av den nye arbeidstidsavtalen og mener det er uakseptabelt at arbeidstakere får dårligere kompensasjon for økt fleksibilitet.

– Det er helt uakseptabelt, sier leder i YS Spekter Lizzie Ruud Thorkildsen som også er forbundsleder i Delta.

Arbeidsgiverforeningen Spekter og forhandlingssammenslutningene inngikk 20.mars 2020 avtale om omfattende unntak fra arbeidsmiljøloven kapittel 10.

Avtalen gir arbeidsgiver sterkt utvidede fullmakter til å organisere arbeidstiden både med hensyn til lengde og plassering, for å kunne sikre tilstrekkelig personell og forsvarlige tjenester under koronaepidemien.

«I denne ekstraordinære situasjonen har arbeidstakerorganisasjonene sett det som nødvendig å ta samfunnsansvar og gjøre det som kreves for å sikre befolkningen nødvendig helsehjelp», skriver YS Spekter i brevet.

Dårligere vilkår

YS Spekter reagerer sterkt på at Spekter i Tariffnytt Helse 16/2020 legger til grunn en fortolkning av avtalen som innebærer ytterligere utvidelse av arbeidsgivers fullmakter, og at arbeidstakerne får dårligere kompensasjon for økt fleksibilitet enn de ville fått i en normalsituasjon.

–  Det ser ut til at Spekter vil bruke den alvorlige situasjonen landet er i til å gi dårligere vilkår for de som står i første linje og håndterer krisen, sier YS Spekter-leder Ruud Thorkildsen.

Det er to punkt YS Spekter reagerer på:

  • kompensasjon/etteroppgjør for endringer i arbeidsplan
  • gjennomsnittsberegning av arbeidstiden - 12,5 timers vakter (langvakter)

Endringer i arbeidsplan

Spekter har i sin fortolkning lagt til grunn at godtgjøring med forskjøvet arbeidstid er begrenset til 14 dager fram i tid. YS Spekter er ikke enig i denne fortolkningen. Det finnes ikke støtte i avtalens ordlyd for en slik innskrenkende fortolkning. I avtalen heter det at «Bestemmelsene i overenskomstens del A2 om godtgjøring for forskjøvet arbeidstid gjelder..» uten at det er angitt noen grense for hvor lengebestemmelsene gjelder. Spekter sin fortolkning støttes heller ikke av hvordan overenskomstens regler om forskyvning er blitt praktisert. Når vilkårene for forskyvning er oppfylt, har arbeidstaker krav på forskyvningstillegg uavhengig av om den vakten vedkommende blir forskjøvet fra/til ligger tidsmessig nært eller lengre fram i tid. YS Spekter er av den oppfatning at avtalen gir rett til kompensasjon for forskjøvet arbeidstid for alle vakter som er endret i ny turnusplan for hele den perioden ny og gammel turnusplan overlapper.

–  Spekters fortolkning vil åpenbart gi dårligere vilkår. Det var aldri partenes intensjon at avtalen skulle medføre dårligere lønnsmessige betingelser enn det som følger av tariffavtalens bestemmelser, sier Ruud Thorkildsen.

Langvakter og vernehensyn

Spekter har dessuten i sin fortolkning lagt til grunn at arbeidsgiver ensidig kan beslutte bruk av vakter på 12,5 timer også på enheter hvor man ikke tidligere har hatt slike langvakter, når dette er begrunnet i å redusere bruk av overtid eller av smittevernhensyn. YS Spekter er uenig i en slik forståelse av avtalen. De mener det må forhandles lokalt der slike vakter tidligere ikke har vært tatt i bruk.

«Der hvor det allerede er innført langvakter har det blitt gjennomført lokale risikoanalyser/forsvarlighetsvurderinger i samarbeid med tillitsvalgte og i dialog med medlemmene. Dette er avgjørende i vurderingen for hvorvidt langvakter kan tas i bruk. En fortolkning som innebærer at arbeidsgiver ensidig skal kunne etablere 12,5 timers vakter på enheter hvor man ikke tidligere har gjennomført disse vurderingene, strider mot disse vernehensynene, og det har derfor formodningen mot seg at dette skulle være partenes intensjon. Der hvor lokale parter er enige om etablering av slike vaktlengder på nye enheter, vil dette kunne gjøres gjennom avtale som tidligere», skriver YS Spekter.

Til Deltas tillitsvalgte i Spekter Helse

Uenighet om dette lokalt?

  • Hvis det er uenighet om dette lokalt, er det viktig å dokumentere uenigheten gjennom en uenighetsprotokoll. 
  • Ta eventuelt kontakt med ditt regionkontor for å få hjelp til dette.

Avtalen om unntak fra arbeidsmiljøloven

20. mars ble det inngått avtale mellom Spekter og YS Spekter om unntak fra arbeidsmiljøloven for helseforetak og sykehus i forbindelse med koronaepidemien. Avtalen gjelder varslingsfrister, gjennomsnittsberegning og kompensasjon.