Ledere, tillitsvalgte og medarbeidere blir stadig stilt overfor endringer som får betydning for organisasjonens struktur, kultur og arbeidsprosesser. Studiet gir et overblikk over ulike sider ved endringer både hva gjelder innhold og prosess. Studiet legger vekt på å utvikle analytiske og operative perspektiver på endringsledelse og henter eksempler fra ulike typer virksomheter for dette formålet.

Du kan lese hele emneplanen på USNs sider her.


Innhold

 • Å lede endringer
 • Bruk av endringsstrategier
 • Endringskynisme – kjennetegn, forklaringsmodeller og tiltak
 • Hvordan «oversette» endringer
 • Fremgangsmåter og verktøy i en endringsprosess
 • Håndtering av multiple endringer
 • Verktøy for å utvikle langsiktig endringskapasitet


Målgruppe

 • Studiet er rettet mot tillitsvalgte på hovedtillitsvalgt-nivå som minimum har gjennomført Deltas grunnopplæring eller tilsvarende.
 • Dersom antall kvalifiserte søkere overstiger antall tilgjengelige plasser, vil det gjøres en prioritering av deltakerne.
 • Alle søkere vil bli vurdert individuelt, etter bl.a. tidligere opplæring, fartstid som tillitsvalgt, antall medlemmer og geografisk tilhørighet.

Forkunnskaper

 • Generell studiekompetanse.
 • Realkompetanse kan vurderes.

Gjennomføring av studiet høsten 2024

Studiet gjennomføres i en kombinasjon av fysisk og digitale samlinger, etter følgende modell og datoer:

Samling 1 – fysisk samling på Campus Drammen

 • Mandag 16. september kl. 11.00 - 16.00
 • Tirsdag 17. september kl. 09.00 - 16.00
 • Onsdag 18. september kl. 09.00 - 14.00

Samling 2 – digital samling på Zoom

 • Tirsdag 22. oktober kl. 09.00 - 16.00

Samling 3 – digital samling på Zoom

 • Tirsdag 19. november kl. 09.00 - 16.00

Samling 4 – digital samling på Zoom

 • Tirsdag 10. desember kl. 09.00 - 16. 00

Den fysiske samlingen foregår på Campus Drammen. Les mer om Campus Drammen på USNs sider her.

Alle deltakere får tilbud om overnatting på Comfort Hotel Union Brygge. Les mer om hotellet her.


Kursleder

Hans Olav Stensli er førsteamanuensis på USN Handelshøyskolen og har mange års erfaring med opplæring innen ledelse.


Obligatorisk arbeidskrav og eksamen

 • Studiet har et obligatorisk arbeidskrav. Frist for innlevering fastsettes av fagansvarlig ved studiestart.
 • Eksamen legges til 10.-12. januar 2025 og gjennomføres digitalt. Eksamen deles ut fredag 10. januar 2025 kl. 15.00 og besvarelsen skal være levert innen søndag 12. januar 2025 kl. 15.00.

Dekking av kostnader

Delta dekker:

 • Studieavgift og hotellovernatting, samt reise etter billigste måte. Eventuell bruk av egen bil skal klareres i forkant.

Studentene dekker selv:

 • Kostutgifter i forbindelse med den fysiske samlingen
 • Litteratur
 • Semesteravgift kr. 825,- er frivillig. Hvis du ønsker å ta del av studentsamskipnadens mange goder må avgiften betales. Se mer informasjon her Velkommen til SSN. Universitetet i Sørøst-Norge vil informere nærmere om hvordan betale den frivillige semesteravgiften i forbindelse med opptaket til studiet.

Svar på søknad

 • Ca. en uke etter endt søknadsfrist får alle søkere beskjed om de har fått plass på studiet eller ikke.
 • Før studiestart vil den enkelte deltaker få tilsendt nødvendig informasjon, også om bestilling av evnt. flybilletter

Søknad om permisjon med lønn

 • Deltakerne må selv søke arbeidsgiver om permisjon med lønn etter hovedavtalens bestemmelser.
 • Delta dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste som følge av deltakelse på studiet.