Sommerjobb - hvilke rettigheter har du?

Hvor høy timelønn bør du ha? Hvor lange dager kan du jobbe? Reglene i arbeidslivet gjelder også for deg som har sommerjobb. Her får du oversikt over hva du har krav på.

Skriftlig arbeidsavtale eller arbeidskontrakt

Du har krav på å få en skriftlig arbeidsavtale. Noen arbeidsgivere tror at de ikke trenger å inngå arbeidsavtale ved kortere arbeidsforhold, eller ved deltidsarbeid. Dette er feil.

Ifølge Arbeidsmiljøloven har alle krav på skriftlig arbeidskontrakt. Arbeidsmiljøloven stiller også krav til hva en arbeidskontrakt minst skal inneholde.

Du har krav på en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uansett hvor lenge du skal jobbe.

Lønn

Det finnes ingen lovfestet rett til minimumslønn i Norge. Jobber du i en kommune eller på et sykehus, har tariffavtalen bestemmelser om minimumslønn. Arbeidsgiver har ikke lov å gi deg lavere lønn enn det som står i en slik avtale.

Det er mange private bedrifter som ikke har tariffavtale, men likevel lønner de ansatte på samme nivå som tariffavtaler i samme bransje.

Er du yngre enn 16 år, og har sommerjobb eller deltidsjobb i en kommune, skal du ha minst 80 prosent av laveste garantilønn for stillinger uten krav til  utdanning. Er du mellom 16 og 18 år, skal du har 90 % av samme garantilønn.

Gjeldende timelønnssatser 2024 for unge arbeidstakere i kommunene (unntatt Oslo):

AlderTimelønn - minimum
Under 16 år kr. 157,-
16-18 årkr. 177,-
Over 18 årkr. 196,-

Lurer du på bør tjene og om du får riktig lønn? Delta Direkte kan hjelpe deg. Gratis for medlemmer i Delta.

Tariffavtale

Er en avtale mellom arbeidsgiver og fagforeninger på vegne av ansatte på arbeidsplassen, om lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Tariffavtalen gir deg mange rettigheter med tanke på lønn, arbeidstid og andre viktige forhold der du jobber. Spør din arbeidsgiver eller noen kolleger om dere har en tariffavtale der du jobber.

Alle offentlige virksomheter, som kommuner, sykehus og statlige arbeidsplasser har tariffavtale.

Arbeidstid

Arbeidsmiljøloven begrenser hvor mange timer du kan jobbe. 

Er du mellom 15 og 18 år skal ikke arbeidstiden overstige 8 timer om dagen og 40 timer i uken.
Er du under 18 år har du heller ikke lov til å jobbe på natten. Det betyr at du ikke har lov til å jobbe mellom klokken 23.00 og 06.00.

Er du over 18 år, er vanlig arbeidstid 40 arbeidstimer i uka og ikke mer enn ni timer om dagen utenom spisepausene.

Overtid

Arbeidsgiver kan be deg om å jobbe utover vanlig arbeidstid. Da må det være et særlig og tidsavgrenset behov for det. Da skal du ha overtidsbetaling, enten i henhold til tariffavtalen eller arbeidsmiljøloven.

Selv om du bare har sommerjobb, har du krav på overtidsbetalt. Hvis du jobber et sted hvor de har tariffavtale, vil det stå i tariffavtalen hvor mye du skal ha betalt og når du har krav på å få overtidsbetalt.

Hvis du ikke er omfattet av tariffavtalen, så gjelder uansett arbeidsmiljøloven. Jobber du mer enn ni timer om dagen eller 40 timer i uka, har du etter arbeidsmiljøloven krav på overtidsbetaling. Du skal ha minst 40 prosent tillegg i timen for de timene du jobber mer en 9 timer pr dag, eller mer enn 40 timer på en uke.

Pauser og hviletid

Du har rett til minst en hvilepause hvis du jobber mer enn 5 1/2 time om dagen. Har du 8 timers arbeidsdag, skal du ha minst en halvtimes pause i løpet av dagen.

Er du under 18 år og arbeidstida overstiger 4 1/2 time i døgnet, skal du ha minst en halvtimes pause, om mulig sammenhengende.

Hvis du ikke kan gå fra arbeidsstedet i spisepausen, skal spisepausen regnes som en del av arbeidstida. Det betyr at du skal ha betalt for pausen også.

Du skal også ha lange nok pauser mellom arbeidsdagene dine. Hvor lang hviletid du skal ha mellom arbeidsdagene, finner du i arbeidsmiljøloven § 10-8.

Oppsigelsestid

Hovedregelen er minimum en måned gjensidig skriftlig oppsigelse av arbeidsforholdet, regnet fra den første i måneden etter oppsigelsen. Fristen kan være på to uker fra dato til dato dersom du er i avtalt prøvetid (maks seks måneder). Fristen kan også være lengre, hvis dette følger av arbeidsmiljøloven eller tariffavtalen.

Som sommervikar er det naturlig at sluttidspunktet er fastsatt i arbeidsavtalen. Merk at en måneds oppsigelsestid også gjelder der det ikke foreligger en skriftlig arbeidsavtale.

Hvor lang oppsigelsestiden er, skal stå i arbeidsavtalen din. Likevel kan det være greit å vite at arbeidsmiljøloven eller tariffavtalen kan gi lengre oppsigelsesfrist.

Skatt og feriepenger

Arbeidsgiver henter skattekortet ditt fra Skatteetaten. Arbeidsgiver har ansvar for å hente skattekortet ditt digitalt.

Hvis du tjener 70 000 kroner eller mindre i løpet av året, trenger du ikke betale skatt og du kan bestille frikort isteden.

Du har krav på lønnsslipp eller en annen bekreftelse på at du har mottatt lønn. 

Du har rett til opptjening av feriepengerpå den lønnen du får. Dette beløpet kan du kreve å få utbetalt ved slutten av arbeidsforholdet.

Selv om det kan virke fristende å arbeide svart, skal du unngå arbeidsgivere som tilbyr dette. Arbeider du svart, står du uten rettigheter.

Attest

Etter endt arbeidsforhold har du krav på en skriftlig attest. Attesten skal minimum inneholde navn, fødselsdato, hva slags arbeid du har gjort og arbeidsforholdets varighet. Det er ganske vanlig at arbeidsgiver skriver en noe mer utfyllende attest.

En god innsats i sommerjobben belønnes ofte med en god og utfyllende attest, som kommer deg til gode senere.

Selv om du har krav på attest, er det ikke alle arbeidsgivere som gir deg det uten at du ber om det. Si fra til arbeidsgiver at du ønsker attest før jobben er over, for eksempel to uker før du skal slutte.

Opplæring

Arbeidsgiver har plikt til å lære opp nyansatte. Denne opplæringen skal i utgangspunktet legges til arbeidstiden.

Arbeidsgiver plikter å gi deg den opplæring som er nødvendig for at du skal kunne ivareta og utføre arbeidet du er satt til på en trygg og sikker måte. Opplæringen skal tilpasses deg, dine behov og din alder. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at opplæringen blir gjennomført i henhold til regelverket. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 3 - 2 og 4 - 2.

Opplæringen skal lønnes som ordinær arbeidstid etter avtalen, men mindre du jobber utover dette og har krav på overtidsbetaling.

Dersom du blir bedt om å gjennomføre nettbasert opplæring hjemme, så skal du, med mindre det er avtalt annet mellom deg og arbeidsgiver i din kontrakt, ha betalt også for den tiden du bruker på dette.

Dersom arbeidsgiver ikke evner å gi tilstrekkelig opplæring til den ansatte så kan dette få betydning for eventuell erstatningsutmåling ved ulykke på arbeidsplassen eller der hvor arbeidsgiver forsøker å si deg opp. Domstolene vektlegger dette punktet særlig i sine vurderinger, og det er derfor viktig at arbeidsgiver oppfyller den.

Spørsmål eller trenger du hjelp?

I Delta er vi spesialister på alt som har med jobb å gjøre. Når du har sommerjobb, kan det dukke opp mange spørsmål. Mange lurer for eksempel på:

- Har jeg riktig lønn?
- Burde jeg ha arbeidskontrakt?
- Kan sjefen bare si at de ikke trenger meg mer?

Hvis du er medlem i Delta, kan du få svar og hjelp på slik spørsmål ved å ta kontakt med oss. Ring, chat eller send e-post til Delta Direkte og få svar mellom 08.00 - 20.00 alle hverdager.

Vil du vite mer om Delta?

Ofte stilte spørsmål om sommerjobb

På ys-no får du svar på ofte stilte spørsmål om rettigheter for deg som har sommerjobb. YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon, og Delta er et av forbundene i YS.

5 tips om sommerjobb

  • Du kan oppsøke arbeidsgivere direkte.
  • Ta kontakt med familie, venner og bekjente!   
  • Noen lar være å utlyse stillinger nettopp fordi de forventer at du selv tar kontakt.
  • Ikke vær kresen i valget av sommerjobben. All arbeidserfaring kommer godt med. Å kunne vise til forskjellige bransjer og jobber kan være viktig seinere og vil styrke CV-en din. Sommerjobben er også en kjempefin måte å prøve ut forskjellige yrker på, få en fot innenfor på arbeidsmarkedet, samt lære seg arbeidslivets spilleregler. Ulike typer jobber gir deg ulik kompetanse som senere i karrieren kan vise seg å være nyttig.
  • Husk at sommerjobben er en viktig innfallsport til arbeidslivet. Slik får ungdom med lite eller ingen arbeidserfaring mulighet til å vise hva de duger til.