14 punkter som skal være med i arbeidsavtalen din

Det er viktig at du leser godt gjennom arbeidsavtalen før du underskriver og aksepterer.
Det er viktig at du leser godt gjennom arbeidsavtalen før du underskriver og aksepterer. Foto: Colourbox

Har du undersøkt om arbeidsavtalen din oppfyller arbeidsmiljølovens minimumskrav? Her er sjekklista du bør gjennomgå før du signerer din arbeidskontrakt.

Alle som får en jobb har krav på en skriftlig arbeidsavtale eller arbeidskontrakt. Det gjelder enten du er fast eller midlertidig ansatt, og uavhengig av hvor lenge arbeidsforholdet ditt varer.

Arbeidavtalen skal foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. Varer arbeidsforholdet kortere enn en måned eller ved utleie av arbeidskraft, så skal arbeidsavtale inngås umiddelbart.

Arbeidsavtalen din skal inneholde minimum disse opplysningene:

1. Hvem som har inngått avtalen

Dette vil si din arbeidsgivers navn, adresse og organisasjonsnummer samt ditt navn, adresse og eventuelt fødselsdato. 

 2. Arbeidsplass

Det skal komme frem i arbeidsavtalen hvor arbeidsplass skal være. Når det ikke er fast arbeidsplass, skal det stå at arbeidet skal foregå på ulike steder.

3. Beskrivelse av arbeidet

Arbeidsavtalen skal inneholde en beskrivelse av arbeidet, arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.

4. Tidspunkt for begynnelse

Dette er opplysninger om tidspunktet for når arbeidsforholdet starter.

5. Arbeidsforholdets varighet

Hovedregel er fast ansettelse. Når ansettelsesforholdet er midlertidig, skal det stå forventet varighet. Et midlertidig arbeidsforhold opphører ved avtalt sluttdato.

6. Grunnlaget for ansettelsen

Dersom ansettelsen er midlertidig, skal det henvises til arbeidsmiljøloven § 14-9 om hvilken grunn det er.

7. Prøvetid

Dersom det er prøvetid skal dette stå i avtalen. Likeså oppsigelsestid i prøvetiden. Hvis prøvetiden skal forlenges ved fravær som for eksempel sykdom, må dette også stå der.

8. Rettigheter knyttet til ferie

Dette er dine rettigheter til feriefritid og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferie.

9. Oppsigelsesfrister

Avtalens oppsigelsesfrister, både for deg som arbeidstaker og for din arbeidsgiver.

10. Lønnsbetingelser

Dette er gjeldende eller avtalt lønn ved arbeidsforholdets begynnelse.
Godtgjøringer som ikke inngår i lønnen skal også fremgå av avtalen. Dette kan for eksempel være pensjonsinnbetalinger, forsikringsordninger, bilordinger og så videre. Det skal også stå utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling.

11. Arbeidstidsbestemmelser

Dette er lengde på daglig og ukentlig arbeidstid, og om det er ordinært dagarbeid, skift- eller turnusarbeid.

12. Pauser

Arbeidsavtalen skal si noe om pauser og lengden på disse.

13. Særlig arbeidstidsordning

Dersom det er avtalt en spesiell arbeidstidsordning, herunder turnus- eller skiftarbeid, redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstidsordning eller fritak fra gjeldende arbeidstidsordning, skal det stå i avtalen.

14. Opplysning om tariffavtaler

Dette kan være tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet og som supplerer den skriftlige arbeidsavtalen.

Til sist: Les godt gjennom avtalen

  • Andre opplysninger som er viktige må også med i avtalen.
  • Husk at dette er en avtale som du selv har mulighet til å påvirke, og som kan forhandle betingelsene i.
  • Det er viktig at du leser godt gjennom avtalen før du underskriver og aksepterer.

Alle har krav på arbeidsavtale

Arbeidsmiljølovens § 14-5 bestemmer at det skal inngås arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal utforme et utkast til arbeidsavtale i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljølovens § 14-6.

Endringer i arbeidsforholdet

Arbeidsmiljøloven bestemmer i § 14-8 at endringer i arbeidsforholdet skal tas inn i arbeidsavtalen tidligst mulig og senest en måned etter at endringen trådte i kraft, men ikke dersom endringene i arbeidsforholdet skyldes endringer i lover, forskrifter eller tariffavtaler.

Arbeidstilsynet: Mal for standard arbeidsavtale