Ferie - dine rettigheter

Du har rett til å få fastsatt ferie senest to måneder før ferien starter.
Du har rett til å få fastsatt ferie senest to måneder før ferien starter. Foto: Colourbox

Feriepenger, sykdom i ferien, overføring av ferie - her får du svar på de vanligste spørsmålene om ferie.

Spør Delta Direkte om ferie

Fordel for Delta-medlemmer: Har du spørsmål om ferie eller om lønns- og arbeidsvilkår? Da kan du kontakte Delta Direkte. Delta Direkte har åpent alle hverdager, kl. 08-20.

Svar på ofte stilte generelle spørsmål om ferie

 1. Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. En virkedag er alle dager som ikke er søndag eller en helg- eller høytidsdag. En uke har derfor 6 virkedager. Totalt blir dette 4 uker og 1 dag.

  Din arbeidsgiver har plikt til å sørge for at du som arbeidstaker avvikler ferie.

  De aller fleste har imidlertid 5 ukers ferie, dvs. 30 virkedager. Dette gjelder deg som er ansatt i offentlig sektor, og vanlig i privat sektor også. Den ekstra ferien er bestemt i tariffavtalen, eller ligger i arbeidsavtalen for de som ikke har tariffavtale på sin arbeidsplass. Om ikke dette er avtalt i noen av disse, har din arbeidsgiver ikke plikt til å gi deg mer ferie enn 4 uker og 1 dag.

 2. Du kan kreve at ferie som omfatter 18 virkedager (3 uker) gis i hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Dette gjelder ikke for deg som tiltrer etter 15 august i ferieåret.

  Det mest vanlige er å avvikle 3 eller 4 uker sommerferie. Din arbeidsgiver kan imidlertid ikke nekte å la deg få 3 uker sammenhengende hvis du ønsker det. Om du ønsker 4 uker eller mer sammenhengende, er dette opp til din arbeidsgiver å bestemme.

 3. Da kan du kreve å få ferien utsatt til senere i ferieåret. Dette må du gjøre senest siste arbeidsdag før du skulle hatt ferie. Retten til ny ferie gjelder bare ved din egen sykdom og ikke ved barns sykdom.

  Det er opp til deg selv å kreve å få ferien utsatt. Setter du ikke fram noe slikt krav overfor arbeidsgiver, må ferien anses for avviklet selv om du er syk. Det er du selv som må velge mellom å utsette hele ferien eller ta ferie selv om du er syk.

  For å kunne utsette ferien må du være helt arbeidsufør, det vil si 100 prosent sykemeldt. Det kreves også at du legger frem dokumentasjon i form av legeattest/sykmelding.

 4. Du kan kreve tilsvarende antall feriedager senere i ferieåret dersom du blir syk i løpet av ferien. På samme måte som sykdom før ferien, kreves det at du er 100 prosent sykemeldt for å få erstattet ferie.

  Du må legge fram kravet når du er tilbake i jobb og dokumentere dette med sykemelding. Dette betyr nødvendigvis ikke første dag etter ferien, men snarest mulig.

 5. Du som jobber i en turnus med gjennomsnittsberegning, vil ha varierende antall arbeidsdager de enkelte ukene. Det gjør at det totale antallet arbeidsdager i ferieperioden kan være ulikt alt ettersom hvilke uker i turnusen man har ferie. Dette gjør at en kan komme «godt ut» eller «dårlig ut» i forhold til antall arbeidsdager som ligger i perioden.

  Det er ingen formel på hvordan en regner ut dette, men her må man vise godt skjønn. Kommer du «dårlig ut» i hovedferien, bør restferien legges slik at du kommer «bedre ut». Det vil si at restferien legges på en uke som inneholder flere arbeidsdager.

  Det er viktig å huske på retten til fem uker selv om du har kommet «godt ut» i hovedferieperioden. Det er ikke noe som heter at man har «brukt opp» ferien og dermed ikke får den siste ferieuken. Da må imidlertid restferien legges til en uke med færre arbeidsdager.

 6. Feriefritiden for deltidsstillinger er det samme antall virkedager som for heltidsstillinger. Det skal ikke foretas noen matematisk beregning av feriefritiden i forhold til stillingsstørrelse.

  Alle ansatte uansett stillingsstørrelse har krav på samme antall dager feriefritid etter ferieloven/tariffavtalen. Forskjellen er at for dem med deltidsstilling inneholder ukene færre arbeidsdager.

 7. Som arbeidstaker har du plikt til å ta ferie. Din arbeidsgiver har ansvar for at du faktisk avvikler ferien.

  Det ligger med andre ord innenfor din arbeidsgivers styringsrett å pålegge deg å avvikle ferie.

  Unntaket er når du ikke har opparbeidet deg feriepenger fra året før. Da kan du motsette deg å ta ut mer ferie enn hva feriepengene dekker. Dette må du i så fall gi beskjed om til din arbeidsgiver.

 8. Nei. Tidligere var det mulig å få utbetalt for lovfestet ferie (4 uker og 1 dag) som ikke var tatt ut i ferieåret. Dette er ikke lenger lov. Ikke avviklet ferie skal i slike tilfeller automatisk overføres til påfølgende år.

  Det kan være forskjellige grunner til at ferien blir automatisk overført. De vanligste er sykdom eller fødselspermisjon.

 9. Før ferie fastsettes, skal den drøftes med deg eller din tillitsvalgte og varsles i rimelig tid.
  Dette gjelder ikke bare hovedferien, men også restferien og den avtalefestede ferien. Dermed kan ikke arbeidsgiver brått og uten forvarsel pålegge deg å avvikle den resterende ferie. Her finnes det unntak, men det kreves særlig gode grunner for et slikt pålegg.

 10. Ferieloven gir rett til feriepenger fra arbeidsgiver med minst 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget.

  Dette gjelder for deg som har 25 virkedager ferie, det vil si 4 uker og 1 dag. Er du over 60 år med og har rett til en ekstrauke, økes prosentsatsen til 12,5 prosent.

  De aller fleste av Deltas medlemmer er ansatt i offentlig sektor eller har tariffavtaler som gir rett til 30 virkedager ferie (5 uker).

  Prosentsatsen for utbetaling av feriepenger er da 12 prosent av feriepengegrunnlaget. Er du over 60 år og har den 6. ferieuke, er prosentsatsen 14,3 prosent.

Deltas håndbok om ferie

Forside Deltas håndbok om ferieloven - feriehåndboka.jpg
Feriehåndboka.

Tillitsvalgte og medlemmer har ofte behov for utdypende kommentarer til lover og avtaler i arbeidslivet. Det gjelder også feriebestemmelsene.

Delta har derfor utarbeidet egne kommentarer til de fleste paragrafene i ferieloven og tariffavtalens bestemmelser om avtalefestet ferie. Dette er ment som hjelp og veiledning for både tillitsvalgte og enkeltmedlemmer.