Ferie - dine rettigheter

Ferie - dine rettigheter

Feriepenger, sykdom i ferien, overføring av ferie - her får du svar på de vanligste spørsmålene om ferie.

Spør Delta Direkte om ferie

Fordel for Delta-medlemmer: Har du spørsmål om ferie eller om lønns- og arbeidsvilkår? Da kan du kontakte Delta Direkte. Delta Direkte har åpent alle hverdager, kl. 08-20.

Feriens lengde, tidspunkt og avlyst eller endret ferie

 1. Alle har minimum fire uker og en dag, dette følger av ferieloven.

  Tariffavtalene gir også en femte ferieuke, for dem som er omfattet av tariffavtale. Mange virksomheter uten tariffavtale følger også dette. I praksis betyr dette at mer enn 90 prosent av alle arbeidstakere har fem uker ferie.

  Fyller du 60 år i løpet av ferieåret har du i tillegg krav på en ekstra ferieuke. Den kalles «senioruka».

  Ferie regnes i virkedager, som er alle dager unntatt søndager og helligdager. Ferie trenger ikke tas ut i hele uker.

  Du kan også ha med deg ferie fra forrige kalenderår. Ferie som ikke blir tatt ut, blir automatisk overført. Se eget spørsmål og svar om overføring.

  Du kan kreve 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Dette gjelder ikke for deg som tiltrer etter 15 august i ferieåret.

 2. Du kan kreve 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Dette gjelder ikke for deg som tiltrer etter 15. august i ferieåret.

 3. Målet er at du og arbeidsgiver skal bli enige om når du skal ha ferie. Det er mange måter å avvikle ferie på, så lenge dere blir enige om det.

  Hvis dere ikke blir enige, så er det arbeidsgiver som bestemmer når du skal ha ferie. Du har likevel noen rettigheter:

  • Du har krav på tre uker sammenhengende fri i hovedperioden for ferie (1/6 - 30/9), men det er arbeidsgiver som bestemmer når i perioden du får ferie.

  • Du har krav på sju virkedagers sammenhengende restferie, men det er arbeidsgiver som bestemmer når i året.

  • Dersom du har en femte ferieuke, så bestemmer arbeidsgiver når den skal tas. Hvis den er tariffestet, kan du kreve at den tas samlet.

  • Senioruka bestemmer du når du skal ta, med mindre det står i arbeidsavtalen din at arbeidsgiver bestemmer. Du kan ta den ut sammenhengende eller dele den opp. Hvis du deler den opp, skal du ikke komme ut av det med flere dager enn om du tok den samlet.

  Hvis du ønsker avklaring på når du skal ha ferie fordi du har behov for det, bør du være aktiv ovenfor arbeidsgiver og søke om ferie.

  Arbeidsgiver kan godkjenne søknaden, men du har bare krav på avklaring senest to måneder før ferien din begynner. Grunnen til dette er at arbeidsgiver også skal vurdere driften og hensynet til kollegene.

  Fristen på to måneder kan også fravikes, hvis arbeidsgiver kan vise til «særlige grunner». Da vil du kunne få fastsatt ferie med kortere varsel enn to måneder før feriens begynnelse. I slike tilfeller er det viktig at du, gjerne i samarbeid med din tillitsvalgte, påpeker at for sen fastsetting er uryddig. Spesielt dersom du mener at «særlige grunner» ikke foreligger.

 4. Vilkårene for endring av allerede fastsatt ferie er strenge. Arbeidsgiver kan bare avlyse eller endre din fastsatte ferie dersom dette er nødvendig på grunn av «uforutsette hendinger» som medfører «vesentlige driftsproblemer», og det ikke kan skaffes stedfortreder.

  Arbeidsgiver plikter å drøfte en eventuell endring av ferien med deg før beslutning fattes. Du har rett til å la deg bistå av tillitsvalgte i drøftingen. Du kan ha rett til erstatning for merutgifter som følge av omlegging av ferien.

Ferie for deg som jobber turnus eller deltid

 1. Du som jobber i en turnus med gjennomsnittsberegning, vil ha varierende antall arbeidsdager de enkelte ukene. Det gjør at det totale antallet arbeidsdager i ferieperioden kan bli ulikt, alt ettersom hvilke uker i turnusen du har ferie.

  Dette gjør at du kan komme «godt ut» eller «dårlig ut» med tanke på antall arbeidsdager som ligger i perioden.

  Det er ingen formel på hvordan dette regnes ut, men her må arbeidsgiver vise godt skjønn. Kommer du «dårlig ut» i hovedferien, bør restferien legges slik at du kommer «bedre ut». Det vil si at restferien legges på en uke som inneholder flere arbeidsdager. Alternativt at du kommer bedre ut neste år. Et godt råd er at du har skriftlig dialog med arbeidsgiver om dette, for å avklare forventningene om å «gi og ta» for kommende ferier.

  Husk også at det finnes bestemmelser i ferieloven om rett til tilleggsfritid. Det kan du lese mer om her:

 2. Feriefritiden for deltidsstillinger er lik som for heltidsstillinger. Det skal ikke foretas noen beregning av feriefritiden i forhold til stillingsstørrelse.

  Hvis du for eksempel jobber 60 prosent, der tre dager i uka er arbeidsdager, så vil hele uka regnes som en ferieuke. Dette gjelder også dem som er deltidssykmeldte.

Feriepenger

 1. Ferieloven skiller mellom feriepenger og feriefritid.

  Ferie er fritid uten lønn.

  Feriepenger skal erstatte lønnen når du tar ferie. Feriepengene du får i år blir beregnet ut fra hva du tjente i fjor.

  Ferieloven gir rett til feriepenger fra arbeidsgiver med minst 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Dette gjelder for deg som har 4 uker og 1 dag. Er du over 60 år og har rett til «senioruka», økes prosentsatsen til 12,5 prosent.

  Mange av Deltas medlemmer er omfattet av tariffavtaler eller har individuelle avtaler som gir rett til 5 uker ferie. Prosentsatsen for utbetaling av feriepenger er da 12 prosent av feriepengegrunnlaget. Er du over 60 år og har «senioruka», er satsen 14,3 prosent.

  På lønnslippen for desember og på årsoppgaven fra arbeidsgiver ser du hvor mye du har opparbeidet deg i feriepenger fra arbeidsgiver. Dette kalles feriepengegrunnlaget. Vær oppmerksom på at hvis du har 5 uker ferie eller mer, så trekkes det noe fra feriepengegrunnlaget fordi feriefraværet ditt er lengre enn det du vanligvis arbeider en måned.

 2. Ferieloven angir at feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver i fjor, blir utbetalt siste vanlige lønningsdag før ferien. Du kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien begynner. Hvis ferien deles opp, skal feriepengene fordeles tilsvarende.

  I KS (kommunene), Staten, Oslo kommune, Virke, Spekter (helseforetakene) og andre tariffområder hvor Delta er part, følger det av tariffavtalene at feriepengene blir utbetalt i juni. Da får du feriepenger i stedet for lønn den måneden.

 3. Ja, du kan ta ut ferie selv om du ikke har opptjent feriepenger hos arbeidsgiver. Hvor mye ferie du kan ta hos din nye arbeidsgiver, styres av når i året du begynner der og hvor mye av ferien du allerede har tatt.

  Hvis du starter i ny jobb senest 30. september

  Dersom du starter i ny jobb senest 30. september, har du rett til den årlige feriefritiden du har krav på, som du ikke har tatt ut tidligere det året. Når du starter i ny jobb etter 15. august, har du ikke krav på tre uker i sammenheng i hovedferieperioden frem til 30. september.

  Hvis du starter i ny jobb etter 30. september

  Starter du i ny jobb etter 30. september, har du rett til 1 uke feriefritid. Har din arbeidsplass den femte ferieuka, har du også rett til å ta den. Også her gjelder dette bare dersom ferien ikke allerede er brukt opp.

  Lønn under ferie

  Når du tar ut ferien hos ny arbeidsgiver, får du ikke lønn for den perioden. Dette skal være dekket av feriepengene som du har tjent opp og fått utbetalt hos tidligere arbeidsgiver.

  Kan du nekte å ta ferie?

  Hvis du ikke har vært i jobb året før og dermed ikke har opparbeidet deg feriepenger, kan du nekte å ta ferie. Innstilles driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, kan du likevel pålegges å avvikle ferie hvis det ikke er mulig å gjøre annet arbeid.

Syk i ferien

 1. Da kan du kreve å få ferien utsatt til senere i ferieåret. Dette må du gjøre senest siste arbeidsdag før du skulle hatt ferie. Retten til ny ferie gjelder bare ved din egen sykdom og ikke ved barns sykdom.

  Det er opp til deg selv å kreve å få ferien utsatt. Setter du ikke fram noe slikt krav overfor arbeidsgiver, må ferien anses for avviklet selv om du er syk. Det er du selv som må velge mellom å utsette hele ferien eller ta ferie selv om du er syk.

  For å kunne utsette ferien må du være helt arbeidsufør, det vil si 100 prosent sykemeldt. Det kreves også at du legger frem dokumentasjon i form av legeattest/sykmelding.

 2. Hvis du er syk, så gir dette rett til utsettelse av ferie dersom arbeidsgiver varsles i tide og kravet dokumenteres med legeerklæring. Hvis du får behov for å utsette ferien, må du dermed gjøre følgende:   

  • Oppsøk lege snarest og be om sykmelding.  
  • Sørg for varsling til arbeidsgiver så snart som mulig. 
   Etter ferieloven skal dokumentasjonen, kravet og legeerklæringen fremsettes til arbeidsgiver senest siste arbeidsdag du skal ha før ferien. Hvis du blir syk i ferien, må dokumentasjonen, kravet og legeerklæringen etter ferieloven fremsettes når arbeidet gjenopptas. Vårt råd er at varsling skjer så snart som mulig, også før arbeidet gjenopptas. 

Overføring av ferie

 1. Hvis du ligger an til å ha feriedager til gode, kan du avtale med arbeidsgiver at inntil 12 virkedager (2 uker) overføres til neste år.

  Hvis du ikke får slik avtale, har du fortsatt rett til å overføre alle gjenstående feriedager (også utover 2 uker) til neste år. Dette fordi arbeidsgiver bryter ferielovens bestemmelser ved å ikke sørge for at du har avviklet ferien i løpet av året.

  Arbeidsgiver skal i utgangspunktet varsle deg om at du skal ha ferie senest 2 måneder før ferien begynner. Jo nærmere slutten av året du kommer uten at arbeidsgiver planlegger ferie, dess riktigere blir det at ferie overføres og ikke bes avviklet før nyttår. Det beste er uansett at du og arbeidsgiver har dialog om og planer for ferieavviklingen, samt hva som skal overføres og hva som skal tas i år.

  Ferie skal uansett utsettes til neste år dersom du er i full sykmelding eller permisjon (for eksempel foreldrepermisjon).

 2. Ferielovens formål med ferie er at du skal ha fri, ikke at du skal ha penger i stedet. Derfor er lovens klare hovedregel at ferie ikke kan utbetales. I noen situasjoner kan ferie utbetales:

  • Den femte ferieuka kan du og arbeidsgiver avtale at utbetales, dersom dere begge synes det er en god løsning.
  • Dersom du skal slutte og dersom ferie ikke avvikles i oppsigelsestiden, skal den utbetales.

Problemer under feriereisen

 1. Hvis flyet ditt kanselleres og det ikke er andre muligheter for reise hjem som gjør at du rekker jobb, så er dette forhold utenfor din kontroll. Derfor skal dette ikke gi konsekvenser for arbeidsforholdet ditt, men du må snarest mulig ta kontakt med arbeidsgiver.

  Ved å gi arbeidsgiveren informasjon, kan arbeidsgiver bedre ivareta driften når du fortsatt må være borte.

  Da kan du også finne løsninger med arbeidsgiver på hvordan det ekstra fraværet ditt skal løses. Hvis du fortsatt har ferie eller avspaseringsdager til gode, så må du være forberedt på å bruke av dette. Dersom du ikke har ferie til gode, kan dere ha dialog om ulønnet permisjon. Dersom du har arbeid som lar seg utføre fra der du er, og du har med deg det nødvendige utstyret for arbeidsutførelse, kan du ha dialog med arbeidsgiver om muligheten til fjernarbeid inntil du får reist hjem.

 2. Kansellerte og innstilte reiser som skyldes streik, mangel på personale eller fly, dekkes ikke av reiseforsikringen.

Deltas håndbok om ferieloven

Delta har en egen håndbok med kommentar og veiledning til  ferieloven og tariffavtalens bestemmelser om avtalefestet ferie. Her finner både tillitsvalgte og medlemmer nyttig informasjon.