Skal du jobbe på røde dager? Dette får du i ubekvemstillegg

Røde dager i kalenderen betyr søndag, helligdag eller høytidsdag. Du som jobber turnus og må arbeide på røde dager, har krav på tillegg i lønnen.

Mange kan nyte de røde dagene som fridager uten trekk i lønn, men ikke alle er like heldige. Må du jobbe disse dagene, har du krav på ekstra kompensasjon. Reglene for dette er ganske like i virksomheter som har tariffavtale.

Hva man har krav på i lønn ved arbeid på helligdager er ikke regulert i Arbeidsmiljøloven. Dette må derfor være regulert i tariffavtale eller arbeidsavtale.

Tillegg på røde dager

 1. Ansatte i kommunene og helseforetakene har krav på et tillegg på 133 1/3 prosent per arbeidet time for arbeid:

  • Mellom kl. 00:00 og 24:00 på helligdager (med unntak av søndager)
  • Mellom kl. 12:00 og 24:00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

  Merk at i Oslo kommune er det noen avvikende bestemmelser.

 2. Ansatte i staten godtgjøres med timelønn tillagt 100 % for arbeid:

  • Mellom kl. 00:00 og 24:00 på helligdager (med unntak av søndager)
  • Mellom kl. 12:00 og 24:00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

   

   

   

 3. Andre virksomheter med tariffavtale

  Ofte følger andre virksomheter bestemmelsene som gjelder i KS og helseforetakene for røde dager og hvilke tillegg man får. Kontakt din tillitsvalgt eller Delta Direkte hvis du har spørsmål.

  Private virksomheter uten tariffavtale

  I private virksomheter uten tariffavtale kan arbeidsavtalen ha bestemmelser om annen kompensasjon og andre tidsrom for når du har rett på ubekvemstillegg. 

Oversikt over røde dager

Denne tabellen gir deg oversikt over:

 

Røde dager
Arbeidsmiljølovens definisjon av ulike røde dager
Tid for tillegg i tariffavtaler
(KS, Spekter m fl)

Søndager

Lør. Kl. 18.00 - søn. kl. 22.00

Lør. kl. 00.00 - søn. kl. 24.00

1. nyttårsdag

31.12 kl. 18.00 - 1.1 kl. 22.00

31.12 kl. 12.00 - 1.1. kl. 24.00

Skjærtorsdag

Ons. kl. 18.00 - tors. kl 22.00

Ons. Kl. 12.00 - tors. kl 24.00 (gjelder ikke Oslo kommune)

Langfredag

Tors. Kl. 22.00 - fre. kl. 22.00

Fre. kl. 00.00 - 24.00

1. påskedag

Lør. kl. 15.00 - søn. kl. 22.00

Lør. kl. 00.00 - søn. kl. 24.00

2. påskedag

Søn. kl. 22.00 - man. kl. 22.00

Man. kl. 00.00 - 24.00

1. mai

30.4 kl. 22.00 - 1.5 kl. 22.00

1.5. kl. 00.00 - 24.00

Kristi Himmelfarts-
dag

Ons. kl. 18.00 - tors. kl. 22.00

Tors. kl. 00.00 - 24.00

17. mai

16.5 kl. 22.00 - 17.5 kl. 22.00

17.5 kl. 00.00 - 24.00

1. pinsedag

Lør. kl. 15.00 - søn. Kl. 22.00

Lør. kl. 12.00 - søn. kl. 24.00

2. pinsedag

søn.kl. 22.00 - man. kl. 22.00

Man. kl. 00.00 - 24.00

1. juledag

24.12. kl. 15.00 - 25.12. kl 22.00

24.12 kl. 12.00 - 25.12 kl. 24.00

2. juledag

25.12. kl. 22.00 - 26.12. kl. 22.00

26.12 kl. 00.00 - 24.00

 

Spørsmål og svar: Arbeid i forbindelse med røde dager

 1. Hovedregelen er at helligdagstillegget skal utbetales. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan imidlertid avtale avspasering. Slik avspasering kan ikke legges på røde dager eller tider som gir helge- og høytidstillegg.

  I de fleste virksomheter blir man enige om en  høytidsturnus. Helligdager (røde dager) og ekstra fridager for ansatte skal da markeres i denne turnusen.

 2. Uforutsette ting kan oppstå. Både sykdomsfravær, ulykker eller annet kan føre til at du blir innkalt for å jobbe, eller blir pålagt å jobbe overtid.

  Det er opp til arbeidsgiver å vurdere hvem som i så fall skal pålegges å møte på jobb eller gå lengre vakter. De fleste ledere vil først undersøke om noen kan gjøre dette frivillig.

  Hvis det  er spesielle grunner til at du ikke kan jobbe overtid, kan du reservere deg. Som arbeidstaker kan du ha rett til fritak fra både overtid og merarbeid. Dette må være begrunnet i helsemessige eller vektige sosiale grunner. Vektige sosiale grunner vil være for eksempel pass av mindre barn, deltakelse i større familiebegivenhet o.l.

  Arbeidsgiver har ellers også plikt til å frita arbeidstaker fra arbeid utover avtalt tid der arbeidstakeren ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.

  Det er viktig å være oppmerksom på at arbeidsmiljøloven har regler både for drøfting og hvor mange timer overtid det faktisk er lov å jobbe.

  Ved uforutsette hendelser som gjør at det blir nødvendig å pålegge overtid, bør det tilstrebes å finne gode løsninger for alle parter.

 3. Du kan reservere deg mot å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid, når du har helsemessige eller vektige, sosiale grunner.

  Som arbeidstaker kan du ha rett til fritak fra både overtid og merarbeid. Dette må være begrunnet i helsemessige eller vektige sosiale grunner. Vektige sosiale grunner vil være for eksempel pass av mindre barn, deltakelse i større familiebegivenhet o.l.

 4. Hovedregelen i Deltas tariffavtaler er at du får utbetalt sykelønn som om du var i full jobb. Det betyr at hvis du blir syk, skal du ha alle tillegg etter oppsatt turnusplan.

 5. Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om at hvis du har jobbet en søndag eller helligdag, skal du ha påfølgende søndag eller helligdag fri. Men:

  • Blir man enige om å lage en egen høytidsturnus, kan det avtales at minimum halvparten av de røde dagene i turnusperioden skal være fri.

  Det er tillitsvalgte som skal utarbeide turnus i samarbeid med arbeidsgiver. Tillitsvalgt godkjenner turnusen på vegne av medlemmene.

 6. Det står ingenting i lov- og avtaleverket om inneklemte dager. Du har med andre ord ikke krav på fri, men du kan inngå avtale med arbeidsgiver om å ta ut avspasering eller en feriedag.

   

 7. Mange tar ut feriedager for å få en lang  sammenhengende ferie i forbindelse med for eksempel påsken. Men hvor mange feriedager trenger du å bruke for å ha fri hele påskeuken? 

  Søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager er unntatt fra virkedagsbegrepet i loven. Det gjelder selv om disse dagene ellers går inn som arbeidsdager i skift- eller turnusordninger. Det betyr at de ikke skal telles med når antall feriedager beregnes.

  Dersom du tar ferie i påskeuken, bruker du fire feriedager. Dette fordi skjærtorsdag og langfredag faller utenfor som feriedager. Mandag, tirsdag, onsdag før skjærtorsdag og påskeaften er virkedager og dermed feriedager.

  Ferie i forbindelse med høytider, eller ferieuttak på røde dager, er ikke noe du har krav på. Du har rett til å bli hørt, og arbeidsgiver må forholde seg til ferieloven, men blir dere ikke enige, er det arbeidsgiver som bestemmer feriefritiden din.

 8. Ansatte i kommuner, helseforetak og staten som er dagarbeidere, har normalt fri onsdag før skjærtorsdag fra kl. 12, uten trekk i lønn.

  I Oslo kommune er arbeidstiden denne onsdagen 6 timer. Her får du ikke rett til fri fra kl. 12.

Har du spørsmål om arbeidstid eller lønnstillegg på røde dager?

Delta Direkte svarer på spørsmål fra medlemmene alle hverdager kl. 08–20.