Skal du jobbe på vårens røde dager? Dette får du i ubekvemstillegg

I mai er det flere fridager som gir ekstra lønnstillegg dersom du må jobbe.
I mai er det flere fridager som gir ekstra lønnstillegg dersom du må jobbe.

1. mai, 17. mai, Kristi himmelfartsdag og pinsedagene er røde dager i kalenderen. Noen kan glede seg til fridager, men mange som jobber turnus skal på arbeid. Sjekk hva du får i tillegg når du jobber på røde dager!

Mange kan nyte de røde dagene som fridager uten trekk i lønn, men ikke alle er like heldige. Må du jobbe disse dagene, har du krav på ekstra kompensasjon. Reglene for dette er ganske like i virksomheter som har tariffavtale.

Hva man har krav på i lønn ved arbeid på helligdager er ikke regulert i Arbeidsmiljøloven. Dette må derfor være regulert i tariffavtale eller arbeidsavtale.

Dette er vårens røde dager

Denne tabellen gir deg oversikt over:

 • Hvilke dager som er røde i kalenderen i mai-juni.
 • Hvilke tidspunkt som er røde ifølge arbeidsmiljøloven. (Arbeidsmiljøloven § 10-10. Søndagsarbeid)
 • Hvilke tidspunkt som utløser tariffbestemte tillegg i lønn.
Røde dager
Arbeidsmiljølovens definisjon av ulike røde dager
Tid for tillegg i tariffavtaler
(KS, Spekter m fl)

Søndager

Lør. Kl. 18.00 - søn. kl. 22.00

Lør. kl. 00.00 - søn. kl. 24.00

1. mai

30.4 kl. 22.00 - 1.5 kl. 22.00

1.5. kl. 00.00 - 24.00

Kristi Himmelfarts-
dag

Ons. kl. 18.00 - tors. kl. 22.00

Tors. kl. 00.00 - 24.00

17. mai

16.5 kl. 22.00 - 17.5 kl. 22.00

17.5 kl. 00.00 - 24.00

1. pinsedag

Lør. kl. 15.00 - søn. Kl. 22.00

Lør. kl. 12.00 - søn. kl. 24.00

2. pinsedag

søn.kl. 22.00 - man. kl. 22.00

Man. kl. 00.00 - 24.00

 

Tillegg på røde dager

 1. Ansatte i kommunene og helseforetakene har krav på et tillegg på 133 1/3 prosent per arbeidet time for arbeid:

  • Mellom kl. 00:00 og 24:00 på helligdager (med unntak av søndager)
  • Mellom kl. 12:00 og 24:00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

  Merk at i Oslo kommune er det noen avvikende bestemmelser.

 2. Ansatte i staten godtgjøres med et tillegg på 200 prosent per arbeidet time for arbeid:

  • Mellom kl. 00:00 og 24:00 på helligdager (med unntak av søndager)
  • Mellom kl. 12:00 og 24:00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

  Denne informasjonen ble oppdatert 31.03.2023 kl. 10.00.

   

  ansatte i staten godtgjøres med et tillegg på 200 %»

   

   

 3. Andre virksomheter med tariffavtale

  Ofte følger bestemmelsene både for røde dager og tillegg tariffavtalene for KS-området og  helseforetakene. Kontakt din tillitsvalgt eller Delta Direkte hvis du har spørsmål.

  Private virksomheter uten tariffavtale

  I private virksomheter uten tariffavtale kan arbeidsavtalen ha bestemmelser om annen kompensasjon og andre starttidspunkt som kompenseres med ubekvemstillegg. 

Spørsmål og svar: Arbeid i forbindelse med røde dager

 1. Hovedregelen er at helligdagstillegget skal utbetales. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan imidlertid avtale avspasering. Slik avspasering kan ikke legges på røde dager eller tider som gir helge- og høytidstillegg.

  I de fleste virksomheter blir man enige om en  høytidsturnus. Helligdager (røde dager) og ekstra fridager for ansatte skal da markeres i denne turnusen.

 2. Uforutsette ting kan oppstå. Både sykdomsfravær, ulykker eller annet kan føre til at du blir innkalt for å jobbe, eller blir pålagt å jobbe overtid.

  Det er opp til arbeidsgiver å vurdere hvem som i så fall skal pålegges å møte på jobb eller gå lengre vakter. De fleste ledere vil først undersøke om noen kan gjøre dette frivillig.

  Hvis det  er spesielle grunner til at du ikke kan jobbe overtid, kan du reservere deg. Det kreves tungtveiende grunner, såkalte «helsemessige eller vektige sosiale grunner», for at reservasjonen skal tas hensyn til.

  Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre. 

  I praksis er det ofte vanskelig å nekte overtidsarbeid. Det beste er å samarbeide med arbeidsgiver for å finne en løsning som som er så god som mulig for alle parter.

 3. Du kan reservere deg mot å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid, når du har helsemessige eller vektige, sosiale grunner.

  Det skal være tungtveiende grunner for at du skal kunne reservere deg, og arbeidsgiver må gjøre en vurdering ut fra hvert enkelt tilfelle.

 4. Hovedregelen i Deltas tariffavtaler er at du får utbetalt sykelønn som om du var i full jobb. Det betyr at hvis du blir syk, skal du ha alle tillegg etter oppsatt turnusplan.

 5. Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om at hvis du har jobbet en søndag eller helligdag, skal du ha påfølgende søndag eller helligdag fri. Men:

  • Blir man enige om å lage en egen høytidsturnus, kan det avtales at minimum halvparten av de røde dagene i turnusperioden skal være fri.

  Det er tillitsvalgte som skal utarbeide turnus i samarbeid med arbeidsgiver. Tillitsvalgt godkjenner turnusen på vegne av medlemmene.

 6. Det står ingenting i lov- og avtaleverket om inneklemte dager. Du har med andre ord ikke krav på fri, men du kan inngå avtale med arbeidsgiver om å ta ut avspasering eller en feriedag.

   

 7. Mange tar ut feriedager for å få en lang  sammenhengende ferie i forbindelse med for eksempel påsken. Men hvor mange feriedager trenger du å bruke for å ha fri hele påskeuken? 

  Søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager er unntatt fra virkedagsbegrepet i loven. Det gjelder selv om disse dagene ellers går inn som arbeidsdager i skift- eller turnusordninger. Det betyr at de ikke skal telles med når antall feriedager beregnes.

  Dersom du tar ferie i påskeuken, bruker du fire feriedager. Dette fordi skjærtorsdag og langfredag faller utenfor som feriedager. Mandag, tirsdag, onsdag før skjærtorsdag og påskeaften er virkedager og dermed feriedager.

 8. Ansatte i kommuner, helseforetak og staten som er dagarbeidere, har normalt fri onsdag før skjærtorsdag fra kl. 12, uten trekk i lønn.

  I Oslo kommune er arbeidstiden denne onsdagen 6 timer. Her får du ikke rett til fri fra kl. 12.

Har du spørsmål om arbeidstid eller lønnstillegg på røde dager?

Delta Direkte svarer på spørsmål fra medlemmene alle hverdager kl. 08–20.