Disse er nominert til Deltas hovedstyre 2020-2024

Nominert fra valgkretser over hele landet: Tor Egelien (øverst til venstre), Vibeke Bjørkeli, Gry Lilleås Christoffersen, Arnstein Wekre, Marit Solheim (midten til venstre),  Lina Steinsbekk, Kristoffer Vikan, Mette Vilhelmshaugen, Leila Langø (nederst til venstre), Øyvind Hov Randmæl, Ann-Mari Jenssen og Thor-Arne Thorkildsen.
Nominert fra valgkretser over hele landet: Tor Egelien (øverst til venstre), Vibeke Bjørkeli, Gry Lilleås Christoffersen, Arnstein Wekre, Marit Solheim (midten til venstre), Lina Steinsbekk, Kristoffer Vikan, Mette Vilhelmshaugen, Leila Langø (nederst til venstre), Øyvind Hov Randmæl, Ann-Mari Jenssen og Thor-Arne Thorkildsen.

Her er de nominerte til Deltas nye hovedstyre for perioden 2020-2024. De representerer bredden i Delta og velges formelt av kongressen i november.

Deltas kongress gjennomføres hvert fjerde år og da velges hovedstyret for neste periode.  Hovedstyret leder Delta mellom representantskapsmøtene som arrangeres årlig fram til neste kongress.

Deltas valgkretser må innen utgangen av juni velge representantskapsmedlemmer og nominere kandidater til hovedstyret.

Det er det nyvalgte representantskapet som i november skal velge nytt hovedstyre, inkludert ny ledertoika bestående av forbundsleder, første nestleder og annen nestleder.

LES OGSÅ: Gratulerer med nominasjonen til hovedstyret

Representanter, samt deres vararepresentanter, innstilles fra regionene og nasjonale valgkretser.

15. juni var alle regioner samt nasjonale valgkretser klare med sine nominasjoner. Representant for Delta Ung ble valgt i oktober.

Her er de nominerte

Ann-Mari Jenssen (57), nominert fra valgkrets Nord

Jenssen_1

Yrke:  Helsesekretær, nå konserntillitsvalgt for YS i Helse Nord RHF

Arbeidsplass: Nordlandssykehuset HF

Verv: Representantskapsmedlem fra region Nord, 1. vara for ansattrepresentanter til styret i Helse Nord RHF

Var det en spesiell hendelse som fikk deg til å bli tillitsvalgt?
Nei, men jeg har alltid vært opptatt av rettferdighet og har hatt lett for å ta rollen som talsperson for andre. Jeg liker heller ikke å bli bestemt over uten at jeg får anledning til å si min mening.

Kan du nevne to områder du har jobbet mye med som tillitsvalgt? 
Det har vært viktig å synliggjøre konsekvenser for medarbeiderne når beslutninger på overordnet nivå skal tas. Å løfte fram yrkesgrupper i YS/Delta og fremheve deres betydning er også noe jeg jobber mye med.

Hva er motivasjonen din for å stille til valg?
Jeg ønsker å være med på å utvikle Delta. Med min erfaring som tillitsvalgt på flere nivåer, er jeg både rustet og klar for å gjøre mer for Delta og Deltas medlemmer i alle virksomheter. Å være hovedstyremedlem gir meg større mulighet for å bidra.

Hva er dine kjernesaker/kampsaker i Delta?
Kompetanse og kompetanseutvikling viktig for alle yrkesgrupper, slik at ingen faller utenfor og mister arbeidsoppgaver. Og mer kompetanse skal lønne seg. Det er også viktig at Delta er en synlig aktør i arbeidslivet. 

Hvordan ville dine kolleger beskrevet deg med tre ord?
Samarbeidsvillig, hjelpsom og sta!

Varamedlemmer fra Nord:
1.varamedlem: Mona Eilertsen
2.varamedlem: Beate Monsen

Arnstein Wekre (63 ), nominert fra valgkrets Midt

wekre!

Yrke: Miljøarbeider, nå fellestillitsvalgt med fullt frikjøp (Delta og Skolelederforbundet)  

Arbeidsplass: Levanger kommune

Verv: Hovedtillitsvalgt / Hovedstyremedlem

Var det en spesiell hendelse som fikk deg til å bli tillitsvalgt?
Har alltid vært fascinert av samarbeidet mellom partene i arbeidslivet. Da jeg ble spurt om å ta vervet som hovedtillitsvalgt for snart en mannsalder siden var det naturlig for meg å takke ja.

Kan du nevne to områder du har jobbet mye med som tillitsvalgt? 
Forsøker vel hver dag å gjøre en innsats for at Deltamedlemmene skal være tilfredse. Synlighet og tilstedeværelse er nok viktig i så måte.

Hva er motivasjonen din for å stille til valg?
Har enda mer å gi til Delta. Mener det er viktig med erfaring og kontinuitet, og lang fartstid som avtaletillitsvalgt er fint å ha med seg.

Hva er dine kjernesaker/kampsaker i Delta?
Heltidskultur og gode kollektive avtaler.

Hvordan ville dine kolleger beskrevet deg med tre ord?
Trivelig, trygg og tydelig.
 

Varamedlemmer Midt
1.varamedlem: Frank Grydeland
2.varamedlem: Karl-Johan Gjævenes

Marit Solheim (52), nominert fra valgkrets Vest

Solheim1

Yrke: Sakshandsamar, no HTV for Delta Sunnfjord kommune 

Arbeidsplass: Rådhuset, Sunnfjord kommune

Verv: Hovudstyremedlem Region Vest

Var det en spesiell hendelse som fikk deg til å bli tillitsvalgt?
Det var eigentleg litt tilfeldig. Tidlegare HTV slutta i vervet og eg vart spurd om å overta. Eg sa ja, og har aldri angra på det.

Kan du nevne to områder du har jobbet mye med som tillitsvalgt? 
Kommunesamanslåinga der fire kommunar vart til ein, Sunnfjord kommune, har tatt ein stor del av tida mi dei siste fire åra.
Eg har som tillitsvald fokus på at Delta skal vere synlege på arbeidsplassen, og at vi er den foretrukne organisasjonen som ivaretek medlemmane både som arbeidstakar og yrkesutøvar.

Hva er motivasjonen din for å stille til valg?
Erfaringa og kunnskapen frå lokalt og regionalt tillitsvaldarbeid er viktig grunnlag for meg inn i vervet. Å vere hovudstyremedlem i inneverande periode har gitt meg motivasjon og lyst til å vere med vidare. Eg har eit stort engasjement for Delta.

Hva er dine kjernesaker/kampsaker i Delta?
For meg er det viktig at kvar enkelt medlem vert ivaretatt på ein god måte. Arbeidslivet er i hyppig endring og vi må bidra til gode prosessar. Delta må legge til rette for at dei tillitsvalde har gode arbeidsvilkår for å gjere ein god jobb.

Hvordan ville dine kolleger beskrevet deg med tre ord?
Engasjert, empatisk og kunnskapssøkande

Varamedlemmer Vest
1.varamedlem: Kjersti Litleskare
2.varamedlem: Robert Bergersen Skaar

Thor-Arne Thorkildsen (50), nominert fra valgkrets Sør-Vest

Thorkildsen_1

Yrke: Ambulansearbeider og frikjøpt klinikk-tillitsvalgt ved Sørlandet sykehus.

Arbeidsplass: Prehospital klinikk Sørlandet sykehus

Verv: Klinikk-tillitsvalgt ved Sørlandet sykehus, region Sør-Vest representant i hovedstyret i Delta

Var det en spesiell hendelse som fikk deg til å bli tillitsvalgt?
Jeg har alltid vært engasjert i arbeid og arbeidsmiljø. Så når jeg ble spurt om å være plasstillitsvalgt for 19-20 år siden, var det enkelt å svare ja på det. Ofte er ikke hendelsene mer spesielle enn faktisk å bli spurt.

Kan du nevne to områder du har jobbet mye med som tillitsvalgt? 
et er jo mange områder det arbeides mye med. Likevel er vel turnus det største, etterfulgt av arbeid mot mer heltidsstillinger og mindre ufrivillig deltid.

Hva er motivasjonen din for å stille til valg?
Det å være del av et Delta i utvikling, møte fremtidens utfordringer, ta godt vare på medlemmene og yrkesgruppene våre og samtidig være med å åpne opp for nye grupper og medlemmer. Det å følge opp OU prosessen er virkelig motiverende.

Hva er dine kjernesaker/kampsaker i Delta? Organisasjonsutvikling er utrolig viktig for å sette organisasjonen i stand til å møte fremtidens arbeidsliv og medlemmenes behov. Jeg kjemper også for at tillitsvalgte skal ha gode rammevilkår. De gjør en utrolig viktig jobb.

Hvordan ville dine kolleger beskrevet deg med tre ord?
Engasjert, tilgjengelig og løsningsorientert.

Varamedlemmer Sør-Vest
1.varamedlem:Cathrine Berge
2.varamedlem: Kari Anne Thorsland

Mette Vilhelmshaugen (54), nominert av valgkrets Sør-Øst

Mette1

Yrke: Koordinator
Arbeidsplass: Sunnaas sykehus HF
Verv: Konserntillitsvalgt YS, Helse Sør- Øst RHF, hovedstyremedlem region Sør- Øst, Delta

Var det en spesiell hendelse som fikk deg til å bli tillitsvalgt?
Jeg var aktiv i den såkalte hovedstadsprosessen, vurdering av sammenslåing av helseforetak ( Sunnaas inn i OUS). Dette skapte et stort engasjement hos meg. Vern om egen arbeidsplass osv. Generelt er jeg samfunnsengasjert og glad i mennesker. Opptatt av rettferdighet og likebehandling.

Kan du nevne to områder du har jobbet mye med som tillitsvalgt? 
Medbestemmelse på arbeidsplassen, prosessjobbing og ansattes rettigheter

Hva er motivasjonen din for å stille til valg?
Ønske om fortsatt kunne bidra til at Delta lykkes som 
en attraktiv breddeorganisasjon som arbeidstakere ønsker å organisere seg i. Jobbe videre med å utvikle Delta. 

Hva er dine kjernesaker/kampsaker i Delta?
Kompetanse og utdanning, og ikke minst unges rettigheter.  
Mer bruk av digitale plattformer på arbeidsplassen og 
inkludering av minoriteter i arbeidsmarkedet. 

Hvordan ville dine kolleger beskrevet deg med tre ord?
Engasjert, inkluderende, lydhør 

Varamedlemmer
1. varamedlem: Jonill Engesæther
2. varamedlem: Kajsa Madeleine Liljefors

Gry Lilleås Christoffersen (48), nominert av valgkrets Sør-Øst

Christoffersen1

Yrke: Helsesekretær, nå foretakstillitsvalgt for Delta i Vestre Viken HF

Arbeidsplass: Laboratoriet, Drammen sykehus. Vestre Viken HF

Verv: Plasstillitsvalgt for KFO fra 2005, 50% som klinikktillitsvalgt for Delta i 2011 og 100% som foretakstillitsvalgt i 2013.Representantskapsmedlem for Buskerud og 2.vara til hovedstyre i Delta 2016.

Var det en spesiell hendelse som fikk deg til å bli tillitsvalgt?
Det å kunne være med å påvirke helsesekretærenes arbeidshverdag både på kontoret og på poliklinikken var viktig. Videre fikk jeg opplæring og lærte masse, samtidig som jeg ble kjent med mange andre flotte tillitsvalgte. Fra 2011 kom jeg inn som frikjøpt tillitsvalgt i 50%. Det var en spennende og bratt læringskurve. Det å ivareta medlemmene er det viktigste for meg.

Kan du nevne to områder du har jobbet mye med som tillitsvalgt?
Det har vært mange omstillinger og prosjekter i Vestre Viken. Nå er vi i gang med å bygge nytt sykehus i Drammen. Dette har vi tillitsvalgte (alle organisasjoner) jobbet og jobber mye med.
Det at Delta er synlig og bistår medlemmer når de trenger hjelp er viktig. 

Hva er motivasjonen din for å stille til valg?
Mitt engasjement, erfaring og jobben min gjør at jeg vil bidra mer. Jeg ønsker å være med å utvikle Delta videre. Alle tariffområder, uavhengig om det er fylke, kommune, spekter eller andre. Jeg ser på Delta som en breddeorganisasjon, hvor ulike tariffområder og yrkesgrupper finner et felleskap bygd på respekt og likeverd. Vi er et team som skal jobbe sammen for alle.

Hva er dine kjernesaker/kampsaker i Delta?
Deltas medlemsgaranti. Trygghet og forutsigbarhet for våre medlemmer, i en ellers svært uforutsigbar og kanskje utrygg tid, er svært viktig.
Og at de tillitsvalgte får tilegnet seg den kompetansen de trenger er også viktig for meg. 

Hvordan ville dine kolleger beskrevet deg med tre ord?
Engasjert, ærlig og aktiv.

Varamedlemmer
1. varamedlem: Helle Natland
2. varamedlem: Svein Erik Gunnerød

Vibeke Bjørkeli (50), nominert fra valgkrets Innlandet

bjørkeli1

Yrke: Opprinnelig omsorgsarbeider, nå Lean-konsulent og HTV.

Arbeidsplass: Nordre Land Kommune

Verv: HTV og Hovedstyrerepresentant Innlandet

Var det en spesiell hendelse som fikk deg til å bli tillitsvalgt?
Ble spurt om jeg ville stille, og takket ja.

Kan du nevne to områder du har jobbet mye med som tillitsvalgt?  Bemanningsplaner, døgnrytmeplaner og turnuser, omstillingsprosesser.

Hva er motivasjonen din for å stille til valg?
Jeg har lyst til å være med å videreutvikle Delta som arbeidstakerorganisasjon.

Hva er dine kjernesaker/kampsaker i Delta?
Delta skal ha en tydelig stemme og bidra til balanse mellom arbeidstid og fritid, mellom oppgaver og rammer, mellom individuelt og kollektivt. Til det beste for medlemmet.

Hvordan ville dine kolleger beskrevet deg med tre ord?
Påståelig, spørrende og bestemt.

Varamedlemmer fra Innlandet: 
1.varamedlem: Ola Yttre
2.varamedlem: Ingvild Merethe Bakken

Kristoffer Vikan (25) - nominert av Delta Ung

vikan_samlesak1
(Foto: Adresseavisen)

Yrke: Miljøarbeider

Arbeidsplass: Steinkjer videregående skole og bo- og habiliteringstjenesten i Steinkjer kommune

Verv: Påtroppende leder i Delta Ung og nominert som hovedstyremedlem. Plasstillitsvalgt i fire enheter i Steinkjer kommune.

Var det en spesiell hendelse som fikk deg til å bli tillitsvalgt?
Jeg har alltid hatt et glødende engasjement for lokalsamfunnet og for folk i rundt meg. Har mange års politisk erfaring, så når jeg gikk ut av politikken signaliserte jeg til folk i Delta at nå skulle engasjementet mitt brukes for å sikre ordnede forhold i arbeidslivet. Da var veien kort til å bli tillitsvalgt.

Hva er motivasjonen din til å stille til verv?
Jeg er kjempemotivert, med høy arbeidskapasitet. Jeg vil bruke mitt pågangsmot for å være en stemme til de uten en stemme. Det gir meg mye å kunne tale på vegne av andre, og håper at mitt engasjement kan føre til en enklere og bedre arbeidshverdag for arbeidere over det ganske land.

Kan du nevne to områder du har jobbet mye med som tillitsvalgt?
Nå har jeg ikke vært tillitsvalgt så lenge, men medbestemmelse på arbeidsplassen er noe mange medlemmer kommer til meg med som en sak.

Hva er dine kjernesaker/kampsaker i Delta?
Etter- og videreutdanning tror jeg blir et sentralt tema i årene som kommer for arbeidere i norsk offentlig tjenesteyting. Det er et konstant effektiviseringskrav fra arbeidsgiver og et økende krav til tjenester fra brukere av de tjenestene vi tilbyr, da trenger vi godt utdannende folk i alle sektorer som er trygge i jobbene sine.

Hvordan ville dine kolleger beskrevet deg med tre ord?
Enkel spørreundersøkelse på jobb: Engasjert, ansvarsbevisst og inkluderende

Tor Egelien (59 ), nominert fra valgkrets Spekter utenom helseforetak

2020-06-10-Tor-Egelien-selfie-breddeformat

Yrke: Bedriftsøkonom/fagforeningsleder

Arbeidsplass: NRK

Verv: Leder i NRKs Tverrfaglige Forening, Hovedstyremedlem i Delta, Nestleder i YS Spekter

Var det en spesiell hendelse som fikk deg til å bli tillitsvalgt?
Urettferdig ledelse, har vært tillitsvalgt nesten hele arbeidslivet fordi «noen må jo si i fra».

Kan du nevne to områder du har jobbet mye med som tillitsvalgt?
Individuelle saker for medlemmer og forhandlinger. 

Hva er motivasjonen din for å stille til valg?
Å få MO’ene fullstendig integrert i Delta.

Hva er dine kjernesaker/kampsaker i Delta?
Mer digitalisering i Delta gir mer penger «på bakken». Samarbeid i YS gir større påvirkning i store saker.

Hvordan ville dine kolleger beskrevet deg med tre ord?
Kunnskapsrik, rolig, bedreviter.
 

Varamedlemmer fra Spekter utenom helseforetak
1.varamedlem: Mari Halvorsen Sundgot
2.varamedlem: Bjørn Tore Mikkelsen


 

Lina Steinsbekk (45), nominert fra valkrets YO

Steinsbekk1

Yrke: Konsulent Trondheim kommune, nå yrkesorganisasjonsleder for Administrasjon og ledelse i Delta

Arbeidsplass: Trondheim kommune

Verv: Yrkesorganisasjonsleder for Administrasjon og ledelse i Delta 

Var det en spesiell hendelse som fikk deg til å bli tillitsvalgt?
Under en Delta-medlemskveld, ble jeg godt kjent med ei tillitsvalgt som ønsket å ha meg med i Delta Trondheim lokallag. Helt siden tidlig videregående har jeg vært en engasjert tillitsvalgt. Det var derfor naturlig for meg å engasjere meg som Delta-medlem.

Kan du nevne to områder du har jobbet mye med som tillitsvalgt?
I det siste har jeg jobbe mye med å synliggjøre Delta og yrkesorganisasjonen Administrasjon og ledelse i Delta. Jeg har snakket med og lyttet til tillitsvalgte og medlemmer, for å bli bedre kjent med hva som opptar medlemmene i hverdagen.

Hva er motivasjonen din for å stille til valg?
Jeg ønsker å bidra til å påvirke Delta i riktig retning for framtiden. Jeg ønsker å være en synlig og tydelig representant for yrkesorganisasjonene.

Hva er dine kjernesaker/kampsaker i Delta?
Jeg vil jobbe for at vi holder tritt med samfunnsutviklingen. At vi som organisasjon greier å holde oss relevante også i framtiden. Arbeidslivet endrer seg og vi må sørge for å være med på å påvirke endringene, sånn at de blir til det bedre for oss alle.

Hvordan ville dine kolleger beskrevet deg med tre ord?
Engasjert, stor arbeidskapasitet og ryddig.

Varamedlemmer YO
1. varamedlem: Jill Hellem
2. varamedlem: Erik Benjaminsen

Øyvind Hov Randmæl (56), nominert fra valgkrets Stat

randmæl1

Yrke: Seniorrådgiver i NAV

Arbeidsplass: AVYO

Verv: Leder i AVYO og hovedtillitsvalgt i NAV.

Var det en spesiell hendelse som fikk deg til å bli tillitsvalgt?
Jeg ble plasstillitsvalgt da trygdekontorene i Oslo skulle ut på bydelene i 1989. Den viktigste grunnen til at jeg ble tillitsvalgt var at det ofte var meg som måtte snakke de ansattes sak på kontoret der jeg jobbet. Jeg var og er veldig opptatt av NAVS måte å møte brukere på, samtidig som jeg var veldig opptatt av arbeidsmiljøet.

Kan du nevne to områder du har jobbet mye med som tillitsvalgt? 
Jeg har jobbet med det meste som tillitsvalgt, lønnsforhandlinger, medbestemmelse, ansettelsesråd, AMU/ arbeidsmiljø og ledelse for å nevne noe. Jeg har også vært og er administrativ og politisk leder i AVYO.

Hva er motivasjonen din for å stille til valg?
Det er å være med å påvirke i viktige saker i Delta og samfunnet. Jeg ønsker å være der beslutninger fattes.

Hva er dine kjernesaker/kampsaker i Delta?
Det er viktig å se helheten, ikke bare være opptatt av noen saker. Hvordan Delta kan være med som en viktig aktør i samfunnsdebatten, legge til rette for bedre vilkår for medlemmene og bedre tjenester for brukere av tjenester på våre områder. Arbeidsmiljø og IA, lønnsoppgjør, medbestemmelse er også viktige saker. Bærekraft og miljø, modernisering og forenkling er fremtiden, og den må vi også være opptatt av.

Hvordan ville dine kolleger beskrevet deg med tre ord?
Inkluderende, krevende og snill.

Varamedlemmer Stat
1.varamedlem: Lars Nedrevåg
2.varamedlem: Julie Njåstad Nynes

Leila Langø (49 ), nominert fra valgkrets Privat

Langø_1

Yrke: Dataingeniør, Global Asset Management, Restricted Account Squad Benelux, Strategy, Operations, Cash & Asset Management (SOCAM).

Arbeidsplass: IBM Norge AS

Verv: Forbundsleder i IT forbundet i Delta, og nestleder i IT forbundet i IBM.

Var det en spesiell hendelse som fikk deg til å bli tillitsvalgt?
Jeg ble vervet av to kolleger i forbindelse med en pensjonsreform i IBM. Da oppdaget jeg at jeg trivdes godt med å jobbe for andre mennesker, og ta vare på interessene og rettighetene som vi har kjempet fram gjennom mange år.

Kan du nevne to områder du har jobbet mye med som tillitsvalgt? 
Siden 2017 har jeg vært fast medlem av lønns- og avtaleforhandlingene i IBM Norge. Som forbundsleder har jeg jobbet med nye kurstilbud, medlemsfordeler og engasjement i IT-relaterte saker.

Hva er motivasjonen din for å stille til valg?
Jeg har bestandig vært opptatt av å gi en stemme til de som ikke blir hørt. Jeg er klar og tydelig i kommunikasjonen der det er behov for det, og er ei dame med bein i nesa.

Hva er dine kjernesaker/kampsaker i Delta?
Delta skal bli det opplagte valget for arbeidstakere i privat sektor. Videre er jeg opptatt av digitalisering, konkurransedyktig kontingent, relevante kurs og medlemstilbud i privat sektor

Hvordan ville dine kolleger beskrevet deg med tre ord?Uredd, lyttende og løsningsfokusert.

Varamedlemmer Privat
1.varamedlem: Amanda Dalila Sahnoun
2.varamedlem: Øyvind Dannemark

Kandater til Deltas ledelse (ledertroikaen) – innstilles av sentral valgkomite.

Delta Ung og Deltas ansatte har egne ordninger for valg og representasjon. Det velges ungrepresentanter fra hver region. Av og blant disse nominerer de til høsten én representant til Deltas hovedstyre. Deltas ansatte har to representanter til Deltas hovedstyre. 

Deltas kongress 2020 skal etter planen gjennomføres 24.-26. november. 

På kongressen møter det nyvalgte representantskapet. I tillegg til å velge nytt hovedstyre og ledelse, skal de utforme Deltas politikk de neste fire årene ved å vedta prinsippprogram og økonomiplan for neste kongressperiode. Kongressen velger også medlemmer til ny kontrollkomité.

Deltas kongress 2020

2020 er kongressår i Delta. Det betyr at det er valgår i Delta, og at et nytt representantskap samles til kongress for å vedta prinsipprogram og økonomiplan og velge nytt hovedstyre og kontrollutvalg for neste kongressperiode.