Deltas kongress 2020: Nominasjoner og valg i Delta

Illustrasjon: Valg i Delta - hva skjer når?
Illustrasjon: Valg i Delta - hva skjer når?

Deltas kongress 2020 skal etter planen gjennomføres 24.-26. november. Innen utgangen av juni skal Deltas valgkretser velge representantskapsmedlemmer og nominere kandidater til hovedstyret. 

På kongressen møter det nyvalgte representantskapet for å utforme Deltas politikk de neste fire årene. Kongressen velger også nytt hovedstyre og ny kontrollkomité.

Deltas valgkretser

Valgområder

For å sikre en bred representasjon i styrende organer er Delta inndelt i fire valgområder: 

 • Kommuner, fylkeskommuner og helseforetak
 • Spekter utenom helseforetak
 • Stat
 • Privat

Valgområde Kommuner, fylkeskommuner og helseforetak er i sin tur delt inn i seks regionale valgkretser, de øvrige valgområdene utgjør hver sin valgkrets.

når skjer hva.png

Valgkretser med utgangspunkt i arbeidsplass

Alle Deltas yrkesaktive medlemmer tilhører én av følgende valgkretser:

 • Kommuner, fylkeskommuner og helseforetak
  Seks regionale valgkretser:
  Region Nord
  Region Midt
  Region Vest
  Region Sør-Vest
  Region Sør-Øst
  Region Innlandet
 • Spekter utenom helseforetak: Én nasjonal valgkrets
 • Staten: Én nasjonal valgkrets
 • Privat: Én nasjonal valgkrets

I hver av disse valgkretsene velges ett representantskapsmedlem per påbegynt 750 yrkesaktive medlemmer i valgkretsen. I tillegg nomineres én kandidat til hovedstyret per påbegynt 10.000 yrkesaktive medlemmer i valgkretsen. 

Valgkrets med utgangspunkt i yrker og bransjer

Deltamedlemmer som er medlem i en av Deltas yrkesorganisasjoner, yrkessammenslutninger eller bransjeorganisasjoner, er i tillegg representert i valgkrets YO. Valgkrets YO nominerer et hovedstyremedlem. I representantskapet har hver yrkesorganisasjoner, yrkessammenslutninger og bransjeorganisasjoner ett medlem.

Valgkomitéer

Hver valgkrets har en egen valgkomité. De skal forberede og gjennomføre valg og nominasjoner etter Deltas vedtekter og retningslinjer for valg i Delta (pdf).

Annen representasjon

Andre valgordninger

Delta Ung og Deltas ansatte har egne ordninger for valg og representasjon.

Delta Ung

Det skal velges ung-representanter fra  Delta-regionene til representantskapet. Valgene gjennomføres på regionale arrangementer innen utgangen av juni  måned samme år som ordinær kongress avholdes.

Medlemmer mellom 18 og 25 år er valgbare, og har stemmerett.

Kongressen skal forestå valg av ungrepresentant med tre vararepresentanter til hovedstyret. Kongressen skal velge blant de regionale ungrepresentantene i representantskapet.

Ansattrepresentasjon

Deltas ansatte velger 2 representanter til Deltas hovedstyre. 

Hva skjer når?

Innen utgangen av juni året før kongressen:

 • Valg av valgkretsenes valgkomiteer

Senest to uker før ordinært representantskapsmøte året før kongressen:

 • Nominasjon av representanter og vararepresentanter til sentral valgkomité:

Representantskapet året før kongress:

 • Valg av sentral valgkomité

Innen utgangen av juni samme år som kongress:

 • Valg av representantskapsmedlemmer
 • Nominasjon av representanter og vararepresentanter til hovedstyret

På kongress:

 • Valg av leder, 1. og 2. nestleder 
 • Valg av representanter og vararepresentanter i hovedstyret
 • Valg av kontrollutvalg

Last ned

Valgkomitéer og valg i Delta

Valgkretsenes valgkomiteer

Sentral valgkomité

Slik kan du påvirke hvem som skal styre i Delta

Valgområde kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Valgkomiteene i de 6 regionale valgkretsene (Nord, Midt, Sør-Vest, Sør-Øst og Innlandet) har innhentet forslag til kandidater til Deltas hovedstyre og representantskap.

Valgkomiteenes innstillinger skulle etter planen, legges frem og valg gjennomføres på de regionale nettverkene for tillitsvalgte i mars.

Som følge av koronavirussituasjonen er dette utsatt, og valgene vil sannsynligvis gjennomføres digitalt i løpet av mai.

Valgområde Stat, Spekter utenom helseforetak og Privat

Yrkesaktive medlemmer i de nasjonale valgkretsene Stat, Spekter utenom helseforetak og Privat kan foreslå kandidater til Deltas hovedstyre og representantskap. I april får medlemmene e-post med lenke til et svarskjema hvor en gir sine forslag til kandidater.

Valgkomiteene vil, på bakgrunn av de forslagene som kommer inn, fremme en innstilling til kandidater til hovedstyret og representantskapet fra henholdsvis valgkretsene Stat, Spekter utenom helseforetak og Privat. 

Valg og nominasjoner vil skje i mai og foretas digitalt av de stemmeberettigede, som er ledere av lokale ledd og MO-er.