Dette vedtok kongressen 2016

1. nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen presenterer hovedstyrets forslag til prinsipprogram.
1. nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen presenterer hovedstyrets forslag til prinsipprogram. Foto: Audun Hopland

Kongressen har blant annet vedtatt nytt prinsipprogram, hovedsatsingsområder for 2017 og økonomiplan.

Vedtektsendringer

I saken innkomne forslag ble det vedtatt å ta inn en ny definisjon for Delta Ung. I vedtektene heter det nå at:

  • Delta Ung er Deltas nettverk for medlemmer til og med 25 år.
  • Delta Ung har egendefinert formål, visjon og handlingsplaner.
  • Ungrepresentanter fra de sju regionene utgjør Delta Ung-utvalget.
  • Hovedstyret godkjenner retningslinjer for Delta Ung.

Det ble også vedtatt en presisering av vedtektene slik at det fremgår tydeligere hvem som har forslagsrett til representantskapet. Ny ordlyd i vedtektene er nå:

Representantskapets og hovedstyrets medlemmer, samt lokale ledd, virksomhetsledd, MO-er, yrkesorganisasjoner, yrkessammenslutninger og bransjeorganisasjoner har forslagsrett til representantskapets møter.

Nei til streaming av hovedstyrets møter

Hovedstyret har på oppdrag fra representantskapet utredet streaming av hovedstyrets møter. Kongressen vedtok at det ikke skal innføres streaming av hovedstyrets møter.

Hovedstyret har i sin anbefaling til kongressen lagt vekt på at det skal legges til rette for økt åpenhet, involvering, forankring og dialog i organisasjonen, både før, under og etter hovedstyrets møter. Dette vil blant annet skje ved å ta i bruk ny teknologi og digitale plattformer.

Tariffpolitikk

Kongressen vedtok hovedstyrets forslag til tariffpolitiske retningslinjer for perioden 2016-2016.

Delegatene debatterte spørsmål om deltid og heltid, arbeidstidsordninger, langvakter og helgearbeid. Flere tok til orde for viktigheten av å inngå lokale avtaler som tar hensyn både til ansatte og arbeidsplassen.

Organisasjonsutvikling i Delta

Både arbeidslivet og Delta som organisasjon er i stadig endring og utvikling. Med nye opptaksområder og det strategiske veivalget om å være en politisk uavhengig breddeorganisasjon for ansatte i offentlig tjenesteyting er det behov for å tilpasse organisasjonsstruktur og beslutningsprosesser. 

Prinsipprogram for perioden 2017-2020

Prinsipprogrammet ble vedtatt med noen mindre endringer og presiseringer. Endelig prinsippprogram blir publisert på delta.no så snart endringene er innarbeidet.

Hovedsatsingsområder for 2017

Hovedsatsingsområder for 2017 ble vedtatt med enkelte justeringer. Endelig tekst blir publisert så snart den foreligger.

Økonomiplan 2017-2020

Økonomiplan er vedtatt i tråd med hovedstyrets forslag.

Resolusjoner

Kongressen har vedtatt åtte resolusjoner. Ytterligere en resolusjon og frivillige som utfører arbeid i tilknytning til offentlige tjenester er oversendt hovedstyret for videre oppfølging.