Enighet om særavtaler i kirken, grønt reiseregulativ på plass

Enighet om særavtaler i kirken, grønt reiseregulativ på plass
Foto: Colourbox

Særavtaleforhandlingene i kirkelig sektor er i havn etter at Delta og Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) gjennomførte forhandlinger 13. og 15. desember 2022.

Delta er part i sju særavtaler i KA, og seks av dem har blitt forhandlet i 2022. 

Særavtalene skal gjelde fra 1. januar 2023 til 31. desember 2024, med mulighet for oppsigelse etter ett år. Det skjer stadig endringer i kirkelig sektor, og partene har derfor vært opptatt av å kunne reforhandle avtalene etter et år.

Det ble ellers enighet om noen endringer i avtalene, se nedenfor hva som er nytt i hver avtale.

Særavtale for reiseregulativet

I forrige periode ble det nedsatt et partssammensatt utvalg som skulle se på reiseregulativet i lys av klima og miljø, og FNs bærekraftmål. Utvalget skulle komme med forslag til konkrete tiltak inn mot forhandlingene. Arbeidet ble aktualisert etter at partene i KA ble enige om nye og tydeligere bestemmelser i Hovedavtalen om klima og miljø.

Ifølge nytt punkt 5 i særavtalen for reiseregulativet kan det opprettes lokale reisereglement som bidrar til å nå målene i Hovedavtalens paragraf 13 om et grønt arbeidsliv. Ved bruk av el-bil eller sykkel kan høyere godtgjøringssatser avtales. Det gis anledning til å avtale tiltak som går ut over bestemmelsen i avtalen, forutsatt at dette drøftes med tillitsvalgte lokalt. Alternative tiltak skal også drøftes.

I partenes felles veileder til særavtalen er det listet opp en rekke forslag til tiltak som kan avtales lokalt, blant annet

  • reduksjon i bruk av fossile kjøretøy,
  • oppmuntring til alternativ transport,
  • øke lademuligheter på arbeidsplassen,
  • samkjøring,
  • bilkollektiv,
  • samt kilometergodtgjøring for bruk av sykkel.

- Med dette følger partene i KA opp de grønne bestemmelsene i tariffavtalen, og viser vei på et viktig samfunnsområde, sier forbundsleder i Delta, Trond Ellefsen, som er forhandlingsleder i KA-området.

Når det gjelder kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten er det avtalt at satsen skal følge det partene i KS-tariffområde ble enige om i sin særavtale om reiseregulativet 2022, og godtgjøres med inntil kr 15.300 per år. 

Særavtale om kirkelige stillinger

I punkt 2 Fritid, ble det i pkt. 2.1 avtalt presisering i tekst, hvor det nå står at arbeidstaker som hovedregel skal ha to fridager i uken. Videre er det tatt inn en setning om at disse fridagene så vidt mulig bør legges i sammenheng og innarbeides i arbeidsplanen.

I veilederen til samme avtale ble det også tatt inn en presisering om gjennomsnittsberegning som gjelder fridager, slik at arbeidstaker sikres forutsigbarhet.

I pkt. 2.3 som omhandler arbeidstakers mulighet for fri i helg- og høytid ble det tatt inn en setning om at slik fri skal være gjenstand for drøfting mellom partene lokalt. Slik det nå er avtalt presiseres det at fritid i høytidene skal drøftes, og at det skal føres referat fra drøftingene.

I pkt. 2.4, er nå også fritid etter pkt. 2.3 tatt inn for å gjøre det lettere å planlegge for fritid for de ansatte i helger og høytider.

I pkt. 2.5, som er bestemmelsen om ekstra fridager for ansatte som jobber veldig mange søndager i løpet av året, ble dette tallfestet i teksten. Nå står det at dersom ansatt får fri sjeldnere enn 38 søndager eller helligdager i snitt i året, har man rett på ekstra fridager uten trekk i lønn.

I punkt 4.3, som gjelder godtgjøring for leir, er det avtalt en oppjustert sats fra det åttende leirdøgnet til kr. 900 per døgn.

Under punkt 5 Andre bestemmelser ble det i pkt. 5.5 avtalt en presisering om at det for arbeid med åpning av tidligere brukt grav og arbeid ved krematorieovner skal drøftes og fastsettes smusstillegg lokalt, jfr. HTA 5.9.

Særavtale for arbeidstøy

Det har kommet inn en merknad om liturgiske klær til punkt 4 nummer 1.

Avtalen er ellers prolongert.

Særavtale for ledere

Avtalen er prolongert.

Særavtale for barnehager og SFO

Avtalen er prolongert.

Særavtale for barnehager i Oslo

Avtalen er prolongert.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med våre rådgivere i Delta Direkte, mandag til fredag, kl. 08–20. Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta.