Deltidsansatte kan kreve fortrinnsrett til deler av ledig stilling

Fra nyttår kan deltidsansatte kreve fortrinnsrett til deler av en utlyst stilling
Fra nyttår kan deltidsansatte kreve fortrinnsrett til deler av en utlyst stilling Foto: Heiko Junge Scanpix

Fra 1. januar 2019 ble det innført viktige endringer i arbeidsmiljølovens regler om deltidsansattes rett til utvidet stilling. Endringene innebærer at arbeidstaker nå kan kreve fortrinnsrett på deler av en utlyst stilling.

Deltidsansatte har siden 2005 hatt fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten, men en Høyesterettsdom fra 2016 (HR-2016-867-A) fastslo at dette forutsetter at arbeidstaker gjør krav på hele den utlyste ledige stillingen. 

Som en følge av dette kunne for eksempel ikke en deltidsansatt i 80 prosent stilling bruke fortrinnsretten til å utvide stillingen til 100 prosent hvis den ledige stillingen var større enn 20 prosent.

Høyesterettsdommen vakte store reaksjoner fra organisasjonene på arbeidstakersiden som mente dette var et stort tilbakeskritt i arbeidet med å gi flere mulighet til å jobbe heltid. 

Lovendringen som nå gir deltidsansatte mulighet til å utvide sin stilling med del av en ledig stilling må ses som en følge av dette. I praksis innebærer dette at en deltidsansatt som har 70 prosent stilling, kan få heltidsstilling, ved å bruke fortrinnsretten på 30 av en ledig 50 prosent stilling. 

To vilkår

Det er likevel to forhold som må være oppfylt for at fortrinnsretten skal gjelde.

  1. Den ansatte må være tilstrekkelig kvalifisert for stillingen
  2. Utøvelsen av fortrinnsretten må ikke innebære en vesentlig ulempe for arbeidsgiver

I vurderingen av hvorvidt en arbeidstaker er kvalifisert til stillingen, har tvisteløsningsnemnda lagt til grunn at arbeidstakeren må oppfylle de faglige og personlige forutsetninger som kreves for stillingen det hevdes fortrinnsrett til.

Videre må stillingen det kreves fortrinnsrett til inneholde om lag de samme arbeidsoppgavene som arbeidstakeren har i sin nåværende stilling.

Hva som utgjør en «vesentlig ulempe» for virksomheten beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle av konsekvensene en utøvelse av fortrinnsretten vil medføre for virksomheten. Det er ikke tilstrekkelig å påberope en generell ulempe. 

Må være fast ansatt

Det er også en forutsetning at arbeidstakeren som gjør krav på fortrinnsrett er fast ansatt. Midlertidig ansettelse gir ikke fortrinnsrett etter denne bestemmelsen.

Dette sier loven

Arbeidsmiljøloven §14-3 (1)

Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i eller innleie i virksomheten. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling.