Vil du bli fast ansatt eller få større stilling?

En Delta-tillitsvalgt gjorde ambulansearbeider Aina Storm-Surnevik oppmerksom på at hun hadde krav på fast stilling. Hun fant fram nødvendig dokumentasjon i form av kontrakter og timelister og la inn krav om fast stilling.   Tre uker senere var hun i fast jobb.
En Delta-tillitsvalgt gjorde ambulansearbeider Aina Storm-Surnevik oppmerksom på at hun hadde krav på fast stilling. Hun fant fram nødvendig dokumentasjon i form av kontrakter og timelister og la inn krav om fast stilling. Tre uker senere var hun i fast jobb.

Hovedregelen er at du skal ansettes fast. Unntaksvis kan du bli ansatt midlertidig. Her forklarer vi hva du kan gjøre for å få fast jobb eller større stilling.

Er du midlertidig ansatt som vikar, ekstrahjelp, ekstravakt, ringevikar, tilkallingsvikar, i et engasjement eller prosjektstilling? 

Hopp direkte til svar på disse spørsmålene: 

► Lurer du på om du har rett på fast stilling?

Finn fram din arbeidsavtale-/r som annen dokumentasjon som viser hvor mye du har arbeidet. For eksempel tjenestebevis eller timelister. Er du Delta-medlem? Da kan du ta kontakt med din tillitsvalgt eller Delta Direkte, på tlf. 02125 mandag til fredag fra 08.00 til 20.00. Eller på e-post: [email protected]

► Har du fast stilling og vil ha større stilling?

Er du en av mange som er ansatt i deltidsstilling, men ønsker større stillingsstørrelse?

► Når kan du være midlertidig ansatt?

Hovedregelen er at du skal ansettes fast. I noen tilfeller er det lov å ansette midlertidig. En midlertidig ansatt har en arbeidsavtale som gjelder for en begrenset tidsperiode.

I disse tilfellene kan en midlertidig ansettelse være lovlig:

Sesongarbeid:  Sesongarbeid forutsetter at arbeidet bare kan utføres til bestemte tider av året. I tilfeller der arbeidstakeren skal utføre et arbeid som ikke er normalt og heller ikke utføres løpende i den ordinære driften i virksomheten, er det også tillatt å ansette midlertidig.

Ekstrahjelp, ekstravakt, tilkallingshjelp og ringevikar: Bruk av ekstrahjelp forutsetter at det oppstår behov for hjelp som virksomheten ikke kan planlegge på forhånd eller ved en ekstraordinær og forbigående arbeidstopp. Et eksempel kan være ekstra serveringspersonale ved enkeltstående store arrangementer.

Ekstrahjelp må ikke forveksles med deltidsansatt. Deltidsansatte som det er varig behov for, skal ansettes fast. Et eksempel på deltidsarbeid er lørdagshjelp i varehandelen.

Prosjektarbeid: Bruk av midlertidig ansatte til prosjektarbeid forutsetter at det er et tidsavgrenset arbeid som ikke er en del av virksomhetens faste eller løpende oppgaver. Hvis virksomheten har mange lignende prosjekter etter hverandre, kan det tenkes at behovet for arbeidskraft ikke er midlertidig og at arbeidstaker skal tilsettes fast.

Vikariater: Forutsetter er at vikaren trer inn for en eller flere andre som enten er syke, har ferie eller er i permisjon.

Andre typer midlertidige stillinger som for eksempel praksisarbeid eller deltakere i arbeidsmarkedstiltak.

Hvis virksomheten har ansatt arbeidstaker i midlertidig stilling uten at kravene til midlertidig stilling er oppfylt, vil arbeidstaker i utgangspunktet ha krav på fast ansettelse.

► Hvor lenge kan man være midlertidig ansatt?

En midlertidig arbeidsavtale opphører uten oppsigelse når det avtalte tidsrommet er utløpt eller når det bestemte arbeidet avsluttes.

Dersom arbeidsforholdet fortsetter, kan dette tyde på at arbeidet ikke lenger er av midlertidig art slik loven krever. I så fall vil du kunne ha krav på fast ansettelse.

Hvis de midlertidige oppgavene tar lengre tid enn antatt, må dette avtales skriftlig som et tillegg til den opprinnelige arbeidsavtalen.

Dersom du har vært sammenhengende ansatt som vikar i mer enn 3 år, er du også å anse som fast ansatt.

Har du vært midlertidig ansatt som sesongarbeider eller midlertidig ansatt for å utføre arbeid som ikke ble ansett som ordinært, i en sammenhengende i periode på mer enn 4 år, skal du anses som fast ansatt og få ny arbeidsavtale. I løpet av 2023 kommer det også i kraft en lovendring som gjør at det kun kreves 3 års sammenhengende ansettelse for å anses som fast ansatt for denne typen midlertidige ansettelser. 

► Er det alltid behov for vikarer eller ekstrahjelp?

Arbeidsgiver kan ansette en vikar i et nytt vikariat når det forrige er over. Dette gjelder likevel ikke hvis det alltid er et vikarbehov i virksomheten. Da vil vikaren kunne ha krav på fast ansettelse. For eksempel kan ambulansetjenesten ha et konstant vikarbehov for ambulansearbeidere.

Hva sier arbeidsmiljøloven?

Skriftlig arbeidsavtale

Når du blir ansatt, skal du alltid få en skriftlig arbeidsavtale.

Du skal ha en skriftlig arbeidsavtale uavhengig av arbeidsforholdets varighet og størrelsen på stillingen.