Når kan du være midlertidig ansatt?

Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. Unntaksvis kan du bli ansatt midlertidig dersom et av følgende vilkår er til stede:

  • Dersom arbeidets karakter tilsier midlertidig ansettelse (arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) bokstav a). Det betyr at det arbeid som skal utføres atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten, for eksempel sesongarbeid, ekstrahjelp og prosjektarbeid.
  • Vikariat (arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) bokstav b). Arbeid i stedet for en annen eller andre ansatte, for eksempel ved sykdom, ferie og permisjon.
  • Praksisarbeid som er ledd i kvalifisering til en utdanning (arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) bokstav c).
  • Deltakere i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med NAV (arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) bokstav d).
  • Enkelte stillinger innenfor idretten - idrettsutøvere, trenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten (arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) bokstav e).
  • Enkelte stillinger innenfor kunstnerisk arbeid, forskning eller idrett etter tariffavtale inngått mellom en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon og arbeidsgiver (arbeidsmiljøloven § 14-9 (3)).
  • Øverste leder av en virksomhet som er ansatt i en åremålsstilling (arbeidsmiljøloven § 14-10).
Hvis virksomheten har ansatt arbeidstaker i midlertidig stilling uten at kravene til midlertidig stilling er oppfylt, vil arbeidstaker i utgangspunktet ha krav på fast ansettelse.

Er det alltid behov for vikarer eller ekstrahjelp?

Arbeidsgiver kan ansette en vikar i et nytt vikariat når det forrige er over. Dette gjelder likevel ikke hvis det alltid er et vikarbehov i virksomheten. Da vil vikaren kunne ha krav på fast ansettelse. For eksempel kan ambulansetjenesten ha et konstant vikarbehov for ambulansearbeidere.

Hvor lenge kan man være midlertidig ansatt?

Et midlertidig arbeidsforhold avsluttes ved utløpet av den avtalte tidsperioden. Dersom arbeidsforholdet fortsetter, kan dette tyde på at arbeidet ikke lenger er av midlertidig art slik loven krever. I så fall vil arbeidstaker kunne ha krav på fast ansettelse.

Hvis de midlertidige oppgavene tar lengre tid enn antatt, må dette avtales skriftlig som et tillegg til den opprinnelige arbeidsavtalen.

Oppsigelse

En midlertidig arbeidsavtale opphører uten oppsigelse når det avtalte tidsrommet er utløpt eller når det bestemte arbeidet avsluttes.

Arbeidstakere som har vært midlertidig ansatt i samme virksomhet sammenhengende i mer enn 4 år, skal anses som fast ansatt og kan kreve ny arbeidsavtale. Dersom du har vært sammenhengende ansatt som vikar i mer enn 3 år, er du også å anse som fast ansatt.

Viktig lovendring i 2023: Fireårsregelen blir snart en ren treårsregel.

Det er varslet at en viktig lovendring i løpet av 2023 vil tre i kraft. Fireårsregelen vil bli en ren treårsregel, slik at de som er midlertidig ansatt når arbeidet av midlertidig karakter kan bli fast ansatt når de har arbeidet sammenhengende i mer enn 3 år. 

Trenger du hjelp? Kontakt Delta Direkte

Er du Delta-medlem? Da kan du ta kontakt med din tillitsvalgt eller Delta Direkte, på tlf. 02125 mandag til fredag fra 08.00 til 20.00.
Eller på e-post: [email protected]