Oppgaver og forventinger til tillitsvalgte

Dokumentet gir en oversikt over SkLs organisering og på hvilke nivå SkL har tillitsvalgte. Dokumentet beskriver oppgaver og forventninger til SkLs tillitsvalgte og er ment å være en rettesnor i den tillitsvalgtes arbeid. I tillegg har den henvisning til aktuelle lover og avtaler.

SkLs organisering

Figuren under viser sammenhengen mellom de formelle nivåene i Skatteetaten og SkLs organisering og tillitsvalgte på de ulike nivåene.

Tegning av SkLs organisering.png

Partene er enige om inndelingen av medbestemmelsen på tre nivå, virksomhet, driftsenhet og kontorsted. Avdelingstillitsvalgte (ATV) vil bistå HTV og være med på medbestemmelsesmøter i divisjonene ved behov, f.eks. når saker som angår den aktuelle avdelingen skal behandles. 

Tillitsvalgte i SkL

SkL har tillitsvalgte på fire nivå: plasstillitsvalgte (PTV), avdelingstillitsvalgte (ATV), hovedtillitsvalgte (HTV) og sentralstyret.
 

SkL plasstillitsvalgt (PTV)

Som SkLs plasstilitsvalgt er du representant for alle SkL-medlemmer på din arbeidsplass og ivaretar den geografiske tilstedeværelsen. Du er kontaktpunkt for sentralstyret, hovedtillitsvalgte og avdelingstillitsvalgte slik at disse kan få nødvendig bistand ved behov. Kontakten mellom plasstillitsvalgt og dens vara forutsettes å være tett og god, slik at vara er godt forberedt derom hun/han må stille opp. 

Møter med ledelsen
Det skal være HA-møter på hvert kontor som PTV skal møte på, for eksempel når bruk av velferdspenger skal forhandles, jf. Hovedavtalen (HA) § 19, nr.2, bokstav c. Andre aktuelle saker er de saker som angår deres enkelte kontorbygg/arbeidsplass, som f.eks: Utforming av lokalene, hvem som skal sitte på hvilken plass, disponering av arealet, parkeringsordninger m.v. Saker som angår divisjonene, og med det går utover egen lokasjon, skal behandles på divisjonsnivå, evt. sentralt i etaten.

Når du får saksliste i forkant av møter på arbeidsplassen, sendes denne videre til medlemmene. Medlemmene blir da gitt anledning til å stille spørsmål og/eller komme med innspill. Du har ansvar for å ivareta medlemmene, gi dem aktuell informasjon om møter og saker det er jobbet med, og å ta opp saker på vegne av dem. 

Medlemsmøter
Plasstillitsvalgte har ansvar for å arrangere medlemsmøter på arbeidsplassen, f.eks. pizzamøtene. Avdelingstillitsvalgte og HTV med vara kan bidra med innhold og gjennomføring. I tillegg står du for overlevering av gaver i forbindelse med jubileum.

Verving
Det må alltid være vervemateriell tilgjengelig på kontoret. Når det begynner nye medarbeidere på kontoret, har du i oppgave å informere om SkL for å få de nye medarbeiderne som SkL-medlemmer.

Kurs og oppdatering
Det er viktig å ha god kompetanse og det er forventet at du deltar på SKLs kurs. Det er viktig at plasstillitsvalgte er godt orientert om hva som skjer lokalt og sentralt, så det er viktig å holde seg løpende oppdatert på saker av betydning. Lønnsutvalget kan også spørre deg dersom de har behov for opplysninger i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger.

Arbeidsmiljø
Du skal være pådriver for å fremme et godt arbeidsmiljø samt ivareta medlemmenes interesser lokalt. Du som plasstillitsvalgt bør også ha et godt samarbeid med vernetjenesten.

Valg
Det er medlemmene på arbeidsplassen som velger plasstillitsvalgt og vara, normalt innen hvert årsskifte. På medlemsmøter hvor det velges ny PTV spanderer SkL pizza og brus på de som er til stede (Pizzamøter). Mer om valg av tillitsvalgte finner du i SkLs valginstruks.

SkLs landsmøte
SkLs plasstillitsvalgte representerer sin arbeidsplass på SkLs landsmøte hvert 3. år. Det betyr at du må sette deg inn i de saker som skal behandles på landsmøtet. Det er spesielle regler for plasstillitsvalgte på små kontor. Mer om dette finner du i vedtektene til SkL.

Her kan du søke hjelp og råd
Sentralstyret har oppfølgingsansvar overfor plasstillitsvalgte. Du kan søke råd og hjelp hos sentralstyret, hovedtillitsvalgt (HTV), eller avdelingstillitsvalgt (ATV). SkLs sekretariatet i Oslo kan også kontaktes. Plasstillitsvalgt skal gi informasjon om møter og aktuelle saker på arbeidsplassen i sin dialog med sentralstyret.

 

SkL avdelingstillitsvalgte (ATV)

Som ATV er du representant for SkL-medlemmer i din avdeling f.eks. i Brukerdialog Innland. Du er kontaktpunkt for hovedtillitsvalgte i divisjonen og eventuelt plasstillitsvalgte slik at disse kan få nødvendig bistand ved behov. Kontakten med din eventuelle vara forutsettes å være tett og god, slik at vara er godt forberedt dersom hen må stille opp.

Møter med ledelsen
Det vil ikke være HA-møter på avdelingsnivå, men du vil bli kontaktet av HTV for informasjon om saker eller deltakelse i HA-møter på divisjonsnivå. Det legges opp til at HTV, dennes varaer og ATVer utgjør et divisjonsutvalg. Aktuelle tema kan være avdelingens planer, resultater på området, budsjett, omdisponeringer i avdelingen, vaktordninger og ferieavvikling mv., i tillegg til saker som ATV selv tar opp.

Oppfølging av medlemmene
Som ATV må du bistå medlemmer i avdelingen ved behov. Du vil kunne få henvendelser som må følges opp. Generelt bør en sak løses på så lavt nivå som mulig, men noen ganger har man behov for å diskutere en sak eller løfte den til et høyere nivå. Hva som vil være den beste løsningen vil avhenge av sakens karakter, men ditt ansvar er å sørge for at saken følges opp. 

Medlemsmøter
ATV skal bistå plasstillitsvalgte med gjennomføring av medlemsmøter og være en aktiv pådriver for å fremme et godt arbeidsmiljø.

Kurs og oppdatering
Det er naturlig at du har god kontakt med hovedtillitsvalgt, aktuelle plasstillitsvalgte og SkL sentralt. Du kan bli spurt om å bidra i forbindelse med lønnsforhandlinger. Det er også viktig at ATV (og vara) holder seg løpende oppdatert på saker både lokalt og sentralt samt deltar på relevante kurs og konferanser. 

Valg
ATV og vara(er) velges av avdelingen, normalt for to år av gangen. Valg foregår normalt elektronisk og administreres av sekretariatet. Mer om valg av tillitsvalgte finner du i SkLs valginstruks.

 

SkL hovedtillitsvalgte (HTV)

I alle driftsenheter hvor SkL har medlemmer (f.eks. Brukerdialog) skal det velges hovedtillitsvalgt og vara i henhold til Hovedavtalen § 14. Som HTV representerer du alle medlemmene på driftsenheten. Det er naturlig at hovedtillitsvalgt involverer sine varaer, har kontakt med HTV på de andre driftsenhetene og med SkL sentralt. I tillegg skal HTV har oppfølgingsansvar for ATVèr i sin driftsenhet, samt bistå ATV og PTV ved behov.

Møter med ledelsen
Som hovedtillitsvalgt er du med på HA-møter med ledelsen. Hovedtillitsvalgt skal formidle aktuell informasjon til medlemmene og SkL sentralt, samt følge opp saker fra medlemmene. Når du får saksliste i forkant av møter i divisjonen, sendes denne videre til medlemmene. Det skal sendes ut informasjon til medlemmene etter møtene.

Medlemsmøter
HTV skal bistå plasstillitsvalgte og avdelingstillitsvalgte med gjennomføring av medlemsmøter og være en aktiv pådriver for å fremme godt arbeidsmiljø.

Oppfølging av medlemmene
Som HTV må du bistå medlemmer ved behov. Du vil kunne få henvendelser som må følges opp. Generelt bør en sak løses på så lavt nivå som mulig, men noen ganger har man behov for å diskutere en sak eller løfte den til et høyere nivå. Hva som vil være den beste løsningen vil avhenge av sakens karakter, men ditt ansvar er å sørge for at saken følges opp.

Medlemsregisteret
HTV vil ha ansvar for oppfølging av medlemsregisteret for sin driftsenhet og ha oversikt over hvem vi har som medlemmer på det enkelte kontor. Du vil også ha ansvar for at alle mailinglister er oppdatert for hele enheten og for underliggende avdelinger.

Lokalt lønnsutvalg
Som HTV vil du ha ansvar for at det oppnevnes et lønnsutvalg for driftsenheten og at gjennomføring av lokale forhandlinger blir ivaretatt på en god måte. HTV behøver ikke selv være med i lønnsutvalget.

Kontakt med SkL
sentralt Sentralstyret har ansvar for å følge opp de hovedtillitsvalgte så det er naturlig at det er en tett og god dialog både i formelle sammenhenger og ellers. Hovedtillitsvalgt deltar jevnlig på videomøter med SkL sentralt om aktuelle saker.

Landsstyremøter og landsmøte
Hovedtillitsvalgte og vara utgjør en del av landsstyret og møter således på landsstyremøter minst to ganger per år. Hovedtillitsvalgte deltar også SkLs landsmøte hvert tredje år.

Valg
HTV og vara(er) velges av avdelingen, normalt for to år av gangen. Valg foregår normalt elektronisk og administreres av sekretariatet. Mer om valg av tillitsvalgte finner du i SkLs valginstruks.

 

SkLs sentralstyre

Til daglig er sentralstyret SkLs høyeste utøvende myndighet. Sentralstyret har jevnlige styremøter, fysisk og/eller på video. Representanter fra sentralstyret møter i informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter på sentralt nivå, kalt fellesmøter, hvor de møter etatens toppledelse. Sentralstyret har oppfølgingsansvar for plasstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte. 

 

 

Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter

Tillitsvalgtes medbestemmelse er forankret i Hovedavtalen (HA) og Skatteetatens tilpasningsavtale (TA). SkL har partsrettigheter (dvs. kan delta på møter med arbeidsgiver) i driftsenheter og underliggende nivå, hvor vi har medlemmer jfr. HA § 14. De mest aktuelle bestemmelsene med hensyn til møtepunkter med ledelsen er HA §§ 17, 18 og 19.

Informasjonsmøter (HA §17)

Møte der arbeidsgiver og organisasjonene tar sikte på å komme til enighet gjennom dialog. Kommer man ikke til enighet er det arbeidsgiver som bestemmer. Det skal skrives referat fra drøftingsmøtene jf. HA § 21, og de tillitsvalgte bør påse at deres kommentarer og meninger kommer fram i referatene. Referatet skal ikke signeres av de tillitsvalgte. Aktuelle drøftingssaker er listet opp i HA § 18.

Mest aktuelle drøftingssaker:

  • Budsjett
  • Byggeprosjekter
  • Virksomhetsplaner, arbeidsplan og vaktplan
  • Opplæring
  • Saker som har betydning for ansattes arbeidssituasjon

Det er viktig å være oppmerksom på at alle saker vi som tillitsvalgte ønsker å drøfte, skal behandles som drøftingssak. Dersom en tillitsvalgt ønsker en sak drøftet skal dette meddeles arbeidsgiver som innkaller til møte. Jfr. HA § 18 nr. 2.

Forhandlingsmøter (HA §19)

forhandlingssaker skal det oppnås enighet mellom partene. Det skal skrives protokoll fra møtet som partene skal signere. Dersom det ikke oppnås enighet skal det skrives protokoll der det kommer frem hva man er uenig om. Det er mulig å kreve protokolltilførsel dersom det er behov. Dersom man ikke kommer til enighet kan en av partene kreve at det foretas megling med sikte på å løse saken, alternativt at saken avgjøres ved nemndsbehandling. Reglene for tvisteløsning fremgår av HA § 24. Brudd i forhandlinger skal diskuteres med SkL sentralt før det gjennomføres. Listen over forhandlingssaker i HA § 19 er uttømmende.

Mest aktuelle forhandlingssaker:

Intern organisasjonsendringer der følgende tre vilkår er oppfylt:

  1. Organisasjonskartet endres
  2. Endringen er ment å vare over 6 måneder
  3. Endringen medfører omdisponering av personale og/eller utstyr

Velferdstiltak, hva brukes velferdsmidlene til

Disponering av arealer som skal benyttes til arbeidslokaler, stillerom, hvilerom, spiserom m.v., men ikke hvem som sitter hvor.

Personalreglementet

Jubileumsmarkeringer i SkL - 25 år og 40 år.

SkL deler ut gave i forbindelse med medlemmenes 25 års og 40 års medlemskap.


Medlemskap er registrert i SkLs sentrale medlemsregister og sekretariat tar årlig ut lister over medlemmer med 25 og 40 års medlemskap. Det er plasstillitsvalgt sitt ansvar å overlevere gaven.


Det nye sentralstyret skal gjennomgå ordningen med jubileumsmarkeringer mv., derfor kan det kommer endringer.

Dokumenter å forholde seg til

Som tillitsvalgt skal du gjøre deg kjent med SkLs styringsdokumenter og vedtekter.


De viktigste er:

• Vedtekter
• Strategidokument
• Kulturplattform
• Lønnspolitikk
• Informasjonsstrategi

SkLs verdigrunnlag ligger i bunn: Mennesket i fokus i et utviklende fellesskap.

Styringsdokumentene og vedtektene finner du ved å gå inn på SkL.no

Vervemateriell: Se SkL nettbutikk for plasstillitsvalgte eller spør SkL sekretariatet

SkLs reiseregulativ

SkL har eget SkLs reiseregulativ med egne satser. 

Aktuelle lover og avtaler

De viktigste er: