SkLS reiseregulativ for sentrale kurs og konferanser

Med noen unntak følger SkL statens reiseregulativ for henholdsvis inn- og utenlandsreiser og henviser til avtalen. Følgende punkter er endret:

§1. Virkeområde og omfang
SkLs reiseregulativ gjelder for deltakere som inviteres/innkalles til sentrale kurs og
konferanser, og landsstyre- og landsmøte i SkL. For samlinger som ikke omhandles
i første setning, gjelder Statens Reiseregulativ.

Til årskonferanser gjelder verken SkLs eller Statens Reiseregulativ. Deltakerne på årskonferanser dekker reiseutgifter selv, herunder også diett, unntatt fly.

Medlemmer uten tillitsverv som reiser til/fra medlemsmøter, konferanser og kurs som
de ikke er innkalt til, får dekket offentlig transport til og fra arrangementene, jfr. §3. Diett dekkes ikke av forbundet. Eventuelle egenandeler bestemmes av sentralstyret.

 

§2. Som statens reiseregulativ

 

§3. Generelt
1. Reisen skal foretas på den for SkL hurtigste og rimeligste måte når det samlet
   tas hensyn til alle utgifter og en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen.
    SkL dekker kun reise mellom eget hjem og kurs-/møtested.

2. Der det er inngått rabattavtaler eller tilbys rabatter, plikter medlemmet/tillitsvalgte
   å benytte disse så langt det er mulig, jf. likevel punkt 1.

3. SkL dekker ikke overnatting fra kvelden før kurs/samlinger/konferanser/møter.
    Ved avreise fra eget hjem før kl. 05.30 gir vi normalt dispensasjon.
    Det samme gjelder dersom det økonomisk ikke utgjør en nevneverdig differanse.                 Alternativene blir da vurdert med hensyn til reisetid, transportkostnader og diett.

4. SkL benytter skattefri sats.

5. Flyreiser og hotellovernattinger bestilles av sekretariatet. Unntak fra dette må
    avklares med kontorleder, leder eller nestleder. Fly og overnatting bestilt av
    sekretariatet, trenger ikke å legitimeres.

 

§4. Som statens reiseregulativ

 

§ 5. Ikke-rutegående transportmidler
   1. Taxi kan kun benyttes der hvor det ikke er andre alternativ, eventuelt om ventetid på
       buss er over en time.

   2. Dersom leiebil skal benyttes, skal det innhentes forhåndssamtykke fra SkL sentralt.

   3. Utgiftene må dokumenteres.

 

§ 6. Bruk av egen bil
1. Dersom egen bil skal benyttes som transportmiddel på reisen, skal det innhentes              forhåndssamtykke fra SkL sentralt.

2. Satser for kilometergodtgjørelse: Skattefri satser kr 3,50 (gjelder også for EL-bil).

3. Sitter det på andre deltakere til kurset/konferansen i bilen, gis det i tillegg til
kilometergodtgjørelse etter pkt. 2 et tillegg på kr 1,00 pr. km. pr. passasjer.

 

§ 7 Som statens reiseregulativ, unntatt 2. d) EL-bil som reguleres av § 6. 2.

 

§ 8 Som statens reiseregulativ

 

§ 9 Utgifter til kost

1. For reiser over 15 km og som varer over 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter
   satsene i a)-c):
a) For reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer dekkes en ulegitimert sats på
   kr 200.
b) For reiser over 12 timer dekkes en ulegitimert sats på kr 400.
c) For reiser med overnatting dekkes en ulegitimert sats på kr 578.

 

2. Kostgodtgjørelsen legges til grunn for måltidstrekk etter følgende fordeling:
a) Frokost 20 prosent.
b) Lunsj 30 prosent.
c) Middag 50 prosent.

 

§ 10 Utgifter til overnatting
1. Hotell bestilles normalt av sekretariatet.
2. Unntak fra punkt 1 må godkjennes av kontorleder, leder eller nestleder.

 

§ 11 Dagopphold

Gjelder ikke i SkL.

 

§ 12 Forsikring
Dekkes av de til enhver tid gjeldende vilkår for SkLs reiseforsikring.

 

§ 13 Kredittkort
Gjelder ikke i SkL.

 

§ 14 Reiseregning
1. Reiseregning skal leveres snarest via Visma. nett-expense reiseregningssystem.

2. Det kan unntaksvis gis forskudd til dekning av utgifter på reisen. Nytt forskudd
skal i alminnelighet ikke gis før forskudd fra tidligere tjenestereiser er gjort opp.

 

§ 15 Reguleringsbestemmelser
Satsene oppdateres automatisk dersom endringer gjøres i Statens reiseregulativ og
ved endringer i skatteplikt på godtgjørelse.

 

§ 16 Virkningstidspunkt
Avtalen gjøres gjeldende med virkning fra og med 1.januar 2021. 
Reiseregulativet behandles minimum hvert 3. år av nytt sentralstyre, eller før ved behov.

Statens reiseregulativ utland gjelder for reiser i forbindelse med kurs/konferanser og
møter i regi av SkL med unntak av nedenstående:

 

§ 10 Dagopphold gjelder ikke.

§ 11 Reisetid gjelder ikke.

§ 12 Kompensasjonstillegg gis ikke.

§ 13 Forsikring dekkes av reiseforsikring.

§ 14 Kredittkort gjelder ikke