Sertifiseringsordning for obduksjonsteknikere

Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT) tilbyr i samarbeid med Den norske patologforening (DNP) sertifisering av obduksjonsteknikere. Sertifisering bidrar til å kvalitetssikre og dokumentere kunnskap.

Sertifisering gir personell med lang erfaring innen obduksjonsteknikerfaget en sterkere faglig forankring. Samtidig er det et tilbud og en mulighet for nyansatte til raskere å opparbeide faglig kompetanse på et standardisert sertifiseringsnivå.

Teoridel på nett

Den teoretiske delen av sertifiseringen tilbys gjennom et nettbasert studium i anatomi/fysiologi. Alternativt kan kandidatene avlegge en egen eksamen i anatomi/fysiologi arrangert av sertifiseringsorganet Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT) og Den norske patologforening (DNP).

Hvis kandidaten kan dokumentere minimum ti studiepoeng i fagene anatomi og fysiologi fra tidligere/annen studieenhet, kan dette søkes godkjent av sertifiseringsorganet.

Videre kreves deltakelse på sertifiseringskurs i regi av NMT/DNP med bestått eksamen.

Gangen i et sertifiseringsløp

 1. Den praktiske delen av sertifiseringen dokumenteres gjennom «Skjema for egendokumentasjon» (vedlegg 1) signert av avdelingsoverlege/-sjef. Dette sendes til sertifiseringsorganet for å få bekreftet oppfylte praksiskrav.
 2. Ved manglende forkunnskaper i anatomi/fysiologi gjennomføres nettstudium med påfølgende eksamen i grunnleggende anatomi/fysiologi. Alternativt kan en egen eksamen i regi av sertifiseringsorganet avlegges etter fem års praksis som obduksjonstekniker.
 3. Delta på sertifiseringskurs i regi av NMT og DNP og bestå eksamen.
 4. Når punkt 1–3 er fullført, får kandidaten tittelen «sertifisert obduksjonstekniker». Sertifiseringen har gyldighet i fem år fra dato for bestått eksamen.

Se for øvrig «Skjema for sertifiseringsløp» (vedlegg 2).

Hvem kan delta på sertifiseringskurs?

 • Kandidater med generell studiekompetanse og minst ti studiepoeng innen anatomi/fysiologi på høgskolenivå
 • Kandidater uten generell studiekompetanse, men som kan dokumentere fem års aktiv tjeneste som obduksjonstekniker og som avlegger eksamen i anatomi/fysiologi i regi av Den norske patologforening og Norske Medisinfaglige Teknikere
 • Kandidater utenfor Norge som sertifiseringsorganet vurderer å ha formal- og/eller realkompetanse som tilfredsstiller kravene

Betingelse for alle kandidater er at kravene til praksis er bekreftet gjennom «Skjema for egendokumentasjon» (vedlegg 1) – se «A) Praktisk del av sertifisering» nedenfor.

A) Praktisk del av sertifisering

For å bli tatt opp som kandidat til sertifisering må følgende kriterier være bekreftet i «Skjema for egendokumentasjon» (vedlegg 1):

 • Fullført to års tjeneste eller mer innen obduksjonsteknikerfaget
 • Utført teknisk del av minst 50 obduksjoner inkludert barn/foster
 • Utført/deltatt på minst 80 stell og nedlegg i kiste. (Kan søke fritak fra dette.)

B) Teoretisk del av sertifisering

 1. Kurs i anatomi-/fysiologi tilsvarende ti studiepoeng. Dette tilbys blant annet som nettkurs gjennom Bjørknes Høyskole. Alternativt kan en etter dokumentert fem års praksis innen obduksjonsteknikerfaget avlegge en egen anatomi/fysiologieksamen i regi av Den norske patologforening.
 2. Sertifiseringskurs med følgende temaer:
  – Obduksjonsteknikk, prøvetaking og utvendig undersøkelse
  – Lovverk og forskrifter
  – Hygiene og smittespredning: Tiltak i obduksjonssalen, egenbeskyttelse, ulike
      smitteregimer
  – Sorg og sorgarbeid, etikk, møte med pårørende, begravelsesskikker i ulike
      religioner og kulturer
  – Stell av døde, påkledning, nedlegg i kiste og kistevarianter

Eksamen

Sertifiseringskurset avsluttes med en flervalgs-test (multiple choice):

65% riktig    =   Bestått
<65% riktig  =   Ikke bestått, kandidaten må ta ny prøve

Femårige resertifiseringsintervaller

For å beholde en sertifisering, er en resertifisering hvert femte år, og tidligst etter tre år, påkrevet. Resertifiseringen ivaretar en faglig standard for sertifiserte obduksjonsteknikere.

For å bli resertifisert må «Skjema for resertifisering» (vedlegg 3) signeres av avdelingsoverlege/-sjef og sendes til sertifiseringsorganet.

En er selv ansvarlig for å sørge for resertifisering etter fem år (se kravene til resertifisering).

Minimumskrav for resertifisering:

 • Utført teknisk del av minst 100 obduksjoner inkludert barne- og fosterobduksjoner
 • Utført/deltatt på minst 600 stell og nedlegg i kiste. (Kan søke fritak fra dette).
 • Deltatt på to fagkurs (nasjonalt eller internasjonalt). Ett av kursene kan erstattes med hospitering ved annen patologisk/rettsmedisinsk avdeling
 • Skal være kjent med regelverk og praktisk gjennomføring av transport av lik til og fra Norge, inkludert nedlegg og åpning av forskriftsmessig emballering. (Kan inngå som del av hospiterinspraksis.)

Obduksjonsteknikere som resertifiseres etter fem år, blir honorert med «5-års resertifiseringsdiplom» med ny utløpsdato som beskriver og gir anerkjennelse for yrkesutøverens faglige utvikling. Resertifisert obduksjonstekniker kan legge til «D1» (Diplom 1) til sin tittel etter første resertifisering, «D2» etter andre osv.

Annet

Dersom kandidater har vansker med å oppnå praksiskrav ved eget arbeidssted, kan NMT kontaktes for å bistå med hjelp til hospitering ved egnet sykehus/institutt.

Lenker

Nettsiden til Den norske patologforening har også innhold som er aktuelt for obduksjonsteknikere.