Nominasjoner og valg fram mot Deltas kongress 2024

Deltas kongress arrangeres hvert fjerde år og neste kongress er 26.-28. november 2024. Innen utgangen av juni 2024 skal Deltas valgkretser velge representantskapsmedlemmer og nominere kandidater til hovedstyret.

På kongressen møter det nyvalgte representantskapet for å utforme Deltas politikk for de neste fire årene. Kongressen velger også nytt hovedstyre og ny kontrollkomité.  

Deltas valgkretser

Valgområder

For å sikre en bred representasjon i styrende organer er Delta inndelt i fire valgområder: 

 • Kommuner, fylkeskommuner og helseforetak
 • Spekter utenom helseforetak
 • Stat
 • Privat

Valgområde Kommuner, fylkeskommuner og helseforetak er i sin tur delt inn i seks regionale valgkretser, de øvrige valgområdene utgjør hver sin valgkrets.

når skjer hva.png

Valgkretser med utgangspunkt i arbeidsplass

Alle Deltas yrkesaktive medlemmer tilhører én av følgende valgkretser:

 • Kommuner, fylkeskommuner og helseforetak
  Seks regionale valgkretser:
  Region Nord
  Region Midt
  Region Vest
  Region Sør-Vest
  Region Sør-Øst
  Region Innlandet
 • Spekter utenom helseforetak: Én nasjonal valgkrets
 • Staten: Én nasjonal valgkrets
 • Privat: Én nasjonal valgkrets

I hver av disse valgkretsene velges ett representantskapsmedlem per påbegynt 750 yrkesaktive medlemmer i valgkretsen. I tillegg nomineres én kandidat til hovedstyret per påbegynt 10.000 yrkesaktive medlemmer i valgkretsen. 

Yrkesorganisasjonene og yrkessammenslutningenes valgkrets

Deltamedlemmer som er medlem i en av Deltas yrkesorganisasjoner eller  yrkessammenslutninger, er i tillegg representert i en egen valgkrets. Valgkretsens valgkomite nominerer et hovedstyremedlem. 

I representantskapet har hver yrkesorganisasjon og  yrkessammenslutning ett medlem.

Valgkomitéer

Hver valgkrets har en egen valgkomité. De skal forberede og gjennomføre valg og nominasjoner etter Deltas vedtekter og retningslinjer for valg i Delta.

Les i nettleseren:

Annen representasjon

Andre valgordninger

Delta Ung og Deltas ansatte har egne ordninger for valg og representasjon.

Delta Ung

Det skal velges ung-representanter fra  Delta-regionene til representantskapet. Valgene gjennomføres på regionale arrangementer innen utgangen av juni  måned samme år som ordinær kongress avholdes.

Medlemmer mellom 18 og 25 år er valgbare, og har stemmerett.

Kongressen skal forestå valg av ungrepresentant med tre vararepresentanter til hovedstyret. Kongressen skal velge blant de regionale ungrepresentantene i representantskapet.

Ansattrepresentasjon

Deltas ansatte velger 2 representanter til Deltas hovedstyre. 

Hva skjer når?

Året før kongress

Innen utgangen av juni året før kongressen:

Senest to uker før ordinært representantskapsmøte året før kongressen:

 • Nominasjon av representanter og vararepresentanter til sentral valgkomité:

Representantskapet året før kongress:

 • Valg av sentral valgkomité

I kongressår

Innen utgangen av juni samme år som kongress:

 • Valg av representantskapsmedlemmer
 • Nominasjon av representanter og vararepresentanter til hovedstyret

På kongress:

 • Valg av leder, 1. og 2. nestleder 
 • Valg av representanter og vararepresentanter i hovedstyret
 • Valg av kontrollutvalg

Valgkomitéer og valg i Delta

Valgkretsenes valgkomiteer

Sentral valgkomité

Slik kan du påvirke hvem som skal styre i Delta

Valgområde kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Valgkomiteene i de 6 regionale valgkretsene (Nord, Midt, Sør-Vest, Sør-Øst og Innlandet) innhenter forslag til kandidater til Deltas hovedstyre og representantskap fra de lokale leddene i respektive valgkrets.

Valgkomiteenes innstillinger blir etter planen presentert i april 2024.

Valgområde Stat, Spekter utenom helseforetak og Privat

Yrkesaktive medlemmer i de nasjonale valgkretsene Stat, Spekter utenom helseforetak og Privat kan gjennom sin organisasjonstilknytning foreslå kandidater til Deltas hovedstyre og representantskap.

Våren 2024 får ledere av lokale ledd, MO-er og selvstendige organisasjoner i disse valgkretsene invitasjon til å sende inn forslag til kandidater.

Valgkomiteene vil, på bakgrunn av de forslagene som kommer inn, fremme en innstilling til kandidater til hovedstyret og representantskapet fra henholdsvis valgkretsene Stat, Spekter utenom helseforetak og Privat. 

Valg og nominasjoner skjer i april 2024 og foretas digitalt av de som har stemmerett, som er ledere av lokale ledd, MO-er og selvstendige organisasjoner.