Sentral valgkomite vil ha forslag til leder og nestledere i Delta innen 1. juni

DELTAS SENTRALE VALGKOMITÉ: Bak fra venstre Evy Storvik, Iver H. Breisjøberg, Tor Raymond Halvorsen (har fratrådt valgkomitéen), Jan Eivind Pettersen og Eivind Engstad. Foran fra venstre Venche Sandstad, Rune Horgmo, Randi Vallestad Rambjørg,	
Jette Dyrnes (har fratrådt valgkomitéen), Lise Michaelsen og Inger M. Paulsen.
DELTAS SENTRALE VALGKOMITÉ: Bak fra venstre Evy Storvik, Iver H. Breisjøberg, Tor Raymond Halvorsen (har fratrådt valgkomitéen), Jan Eivind Pettersen og Eivind Engstad. Foran fra venstre Venche Sandstad, Rune Horgmo, Randi Vallestad Rambjørg, Jette Dyrnes (har fratrådt valgkomitéen), Lise Michaelsen og Inger M. Paulsen.

Deltas sentrale valgkomité skal foreslå kandidater til valg av leder, nestledere og kontrollutvalg på Deltas kongress i november 2024.

Dette gjør den sentrale valgkomiteen

Sentral valgkomité ble valgt på Deltas representantskap i november 2023

Den sentrale valgkomiteen skal forberede valg av leder, 1. og 2. nestleder og kontrollutvalg for kommende valgperiode.  Deltas organisasjonsledd kan foreslå kandidater til disse vervene innen fristen 1. juni. 

Senest 1 måned før kongressen i november 2024 skal den sentrale valgkomitéen presentere sin innstilling til verv i hovedstyret og kontrollutvalget.

Representativitet og tillit

Rune Horgmo, Randi Rambjørg, EIvind Engstad 20240207_113806.jpg
Valgkomitéledelsen: Nestleder Rune Horgmo, leder Randi Rambjørg, og sekretær EIvind Engstad.

Sentral valgkomite var samlet 6.-7. februar for opplæring i vedtekter, retningslinjer og valgkomitéarbeid, og konstituering.

– Vi er godt i gang med arbeidet. Dette blir spennande, sier leder av Deltas sentrale valgkomité, Randi Vallestad Rambjørg.

Vallestad Rambjørg er til daglig foretakstillitsvalgt i Helse Førde, og har lang erfaring med valgkomitéarbeid, både i Helsesekretærforbundet i Delta og andre organisasjoner.

– Hva er mest utfordrende for en valgkomite i en stor organisasjon som Delta?

–  Det mest utfordrande er å sikre representativitet, slik at vi får ei politisk leiing som avspeglar medlemmane. Leiinga må vere i stand til å ivareta medlemmar i alle tariffområder, yrker og livsfasar. Vi vil arbeide for å innstille på ei leiing som er samlande, høyrer på og har tillit hjå medlemmane, sier Vallestad Rambjørg.

Sentral valgkomite

Valgkrets

Representant og vararepresentant

Regional valgkrets Nord på valgområde kommune, fylkeskommune og helseforetak

Jan Eivind Pettersen
Vara: Natalja Danielsen

Regional valgkrets Midt på valgområde kommune, fylkeskommune og helseforetak

Evy Storvik
Vara: June Hermo

Regional valgkrets Vest på valgområde kommune, fylkeskommune og helseforetak

Randi Vallestad Rambjørg
Vara: Stine Nesse

Regional valgkrets Sør-Vest på valgområde kommune, fylkeskommune og helseforetak

Lise Michaelsen
Vara: Ragnhild Iversen

Regional valgkrets Sør-Øst på valgområde kommune, fylkeskommune og helseforetak

Eivind Engstad
Vara: Elin Margrethe Christoffersen

Venche Sandstad
Vara: Jeanette Christin Sæterlid Langaas

Regional valgkrets Innlandet på valgområde kommune, fylkeskommune og helseforetak

Iver H. Breisjøberg
Vara: Laila Aaberg

Nasjonal valgkrets Spekter utenom helseforetak

Tor Egelien

Nasjonal valgkrets stat

Rune Horgmo
Vara: Asbjørn Viste

Nasjonal valgkrets privat

Inger M. Paulsen
Vara: Line Henriette Paulsen

Valgkrets YO

Janne Maria Øksnes

Mer informasjon om nominasjoner, valg og valgprosesser i Delta

Hvem kan sende inn forslag?

Det er organisasjonsleddene i Delta som har forslagsrett.

Dette er organisasjonsleddene (jf. vedtektene §7 Organisasjon)

  • Lokale ledd
  • Medlemsorganisasjoner
  • Selvstendige organisasjoner
  • Yrkesorganisasjoner
  • Yrkessammenslutninger
  • Valgområder
  • Valgkretser
  • Hovedstyre
  • Representantskap
  • Kongress