Spørsmål og svar om nytt lønnssystem i staten

Spørsmål og svar om nytt lønnssystem i staten

Det er mange spørsmål rundt det nye lønnssystemet i staten. Her finner du svar på ofte stilte spørsmål.

Brenner du inne med noe du ikke finner svaret på, så kan du også sende spørsmål om nytt lønnssystem til Delta. Bruk skjemaet nederst i artikkelen.

Artikkelen blir fortløpende oppdatert med nye spørsmål og svar.

Spørsmål og svar om nytt lønnssystem i staten

 1. Nytt lønnsstigesystem vil medføre at flere får ta del i faste ansiennietetsopprykk , og vi har etablert et lønnsstigesystem for fremtiden.

  Manglende vedlikehold over tid har gjort systemet utdatert, og som en konsekvens av dette har vi fått stadig flere direkteplasserte i lønnsrammene. Når man ble direkteplassert i lønnsrammen gikk man også glipp av de automatiske ansiennitetsopprykkene.  

 2. Dagens lønnsrammesystem har over tid utviklet seg til å ikke fungere etter det som har vært intensjonen, dvs automatiserte lønnstrinnsopprykk.   
  Manglende vedlikehold over tid har gjort systemet utdatert, og som en konsekvens av dette har vi fått stadig flere direkteplasserte i lønnsrammene. Når man ble direkteplassert i lønnsrammen gikk man også glipp av de automatiske ansiennitetsopprykkene. Dette var ikke den opprinnelige intensjonen.    

  Dette var bakgrunnen for at partene ønsket å fremforhandle et nytt system. Staten og YS Stat/LO Stat var på forhånd enige om at et bærende prinsipp i en ny ordning skal være at de som er på stige skal gis ansiennietetsopprykk, og ikke være direkteplassert 

 3. Dagens hovedlønnstabell beholdes og vil være utgangspunkt for minstelønn og startlønn.  
  Startlønn i den enkelte stillingskode inkluderer godskrivningsregler jf. HTA og individuell fremforhandlet lønn.  

  Stillinger som har vært direkte plasserte er fortsatt direkte plasserte. Her er det ingen endringer.   

  Dagens lønnsrammer erstattes med to nye lønnsstiger på henholdsvis 10 og 16 år. Det nye lønnsplanheftet (som ligger i vedlegg 1 i hovedtariffavtalen) viser hvilke stillinger som skal plasseres i kort og lang stige. 

 4. På den korte lønnsstigen vil lønnen hvert år i 10 år stige med 1,1% pr år.  

  På den lange stigen vil lønnen stige med 1,1% pr år de første ti år, så 0,55% pr år de siste seks år på den lange stigen. 

  Årlig ansiennitetsopprykk beregnes av årslønn, og kommer i tillegg til sentrale generelle tillegg og evt tillegg som gis i lokale forhandlinger. Dette er etter YS Stats syn en forbedring av dagens system. 

  Tidligere har ansienniteten avgjort hvor man ble innplassert på den aktuelle lønnsrammen, nå blir det ansiennitet i den aktuelle stilling. Dette betyr at ansienniteten den enkelte har ved tilsetting vil avgjøre startlønnstrinn 

 5. Stillinger som har vært direkte plassert er fortsatt direkte plassert. 

  Stillinger som tidligere har vært på lønnsramme er nå på lønnsstige. Noen på kort stige (10 år) og noen på lang stige (16 år). Nytt system er basert på stillingskodeansiennitet. Det vil si at man starter på nytt i lønnsstigen ved skifte av stillingskode. 

  For stillinger som tidligere ikke har vært i lønnsramme er det ingen endring, bortsett fra at minstelønn på stillingskode ikke er videreført i ny avtale.

 6. Ja, stillingskodene er uendret.  

 7. Nei, du blir innplassert på hhv kort eller lang lønnsstige på det året som tilsvarer din ansiennitet. Hvis du f.eks er SKO1065 konsulent og har 8 års ansiennitet vil du bli plassert på lang lønnsstige på år 8. Dermed vil du få opprykk hvert år de neste 8 årene. 

 8. Hvis du blir innplassert i en stillingskode som er på lønnsstige (f.eks SKO1408 Førstekonsulent) vil du starte på år 0 i lønnsstigen. Dermed vil du få årlig lønnsstigning i 10 år.  

  I den gamle ordningen ville du blitt innplassert på år 10 hvis du har 10 års ansiennitet eller mer og dermed ikke fått flere ansiennitetsopprykk. 

 9. Du var tidligere innplassert i Lønnsramme 21 som hadde ansiennitetsopprykk opp til 10 år. Du går nå over til kort lønnsstige. Den nye lønnsstigen har også lengde på 10 år, og dermed vil det ikke utgjøre noen forskjell. Alle førstekonsulenter har uansett fått 1 lønnstrinn i tillegg til det generelle tillegget.  

 10. Ved ansettelse i ny stilling med stillingskode som er i lønnsstige og ved endring av stillingskode hvor ny kode er i lønnsstige innplasseres man på ansiennitet 0 i stigen. På den måten starter man på ny med automatiske opprykk i lønn 

 11. Hvis du blir ansatt i ny stilling er vår tolkning at du skal starte på nytt i lønnsstigen. Det vil si at om du i tidligere stilling var innplassert i SKO 1408 Førstekonsulent, år 8 i lønnsstigen, vil du i ny stilling innplasseres i år 0 i lønnsstigen.

 12. Det vil ikke ha noen praktisk betydning for deg.  

 13. Stortinget har behandlet spørsmålet om hvordan lønnsmassen til de uorganiserte skal fordeles.

  Lønnsmassen for de uorganiserte skal i år fordeles ut fra hvilket avtaleområde som har flest årsverk på den respektive virksomhet.

  Frem til i dag har lønnsmassen til de uorganiserte fulgt den klart største avtalen, dvs. YS-Unio-LO-avtalen. Nå som Unio har gått over på Akademikeravtalen er dette den største avtalen i år, men ikke den klart største som YS-Unio-LO-avtalen var. Hvordan dette blir fremover er ikke endelig avklart.

 14.  Dagens godskrivningsregler i HTA § 5 videreføres med følgende tilpasning til nytt system: 
  Ved ett års samlet tjeneste, arbeid og tidligere praksis som nevnt i §5 godskrives ett lønnstrinn/ X kroner ved ansettelse.  

  I tillegg godskrives ett lønnstrinn for hvert annet år med samlet tjeneste, arbeid og praksis, begrenset oppad til 9 år. Man kan ikke få godskrevet mer enn 5 lønnstrinn. 

 15. Dagens minstelønnssatser er hevet og tilpasset dagens reelle minstelønn i den enkelte stillingskode.  
  Ny minstelønn i den enkelte stillingskode fremgår av lønnsplanheftet (vedlegg 1 i HTA). 

Har du flere spørsmål kan du benytte skjemaet under til å sende det til oss. Så samler vi opp, og legger ut svar på de spørsmålene vi vet gjelder flere. 

Husk at din tillitsvalgt  trolig er den som kan gi deg best svar.
Du kan også kontakte Delta Direkte.

Delta Direkte svarer på dine spørsmål alle hverdager kl. 08-20, på tlf 02125 eller e-post [email protected]

Har du flere spørsmål eller innspill om nytt lønnssystem?