Enighet i A2-forhandlingene for Deltas medlemmer i sykehusene

Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen ble natt  til 25. juni ferdig med første fase av de sentrale forhandlingene i sykehusoppgjøret 2021.
Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen ble natt til 25. juni ferdig med første fase av de sentrale forhandlingene i sykehusoppgjøret 2021. Foto: Nadia Frantsen

Lønnsoppgjøret mellom Delta og Spekter endte med en ramme på 2,82 prosent og sikrer dermed kjøpekraften for Deltas medlemmer.

- Nå går oppgjøret videre til forhandlinger i helseforetakene. Først etter det vil vi vurdere om resultatet er godt nok. Dette skjer i en sentral sluttfase, sier Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen. 

Årets lønnsoppgjør i sykehusene forhandles i flere faser; først sentralt, så lokalt i de enkelte helseforetak før forhandlingene avsluttes sentralt. 

Minimum 10.000 i generelt tillegg

- De lokale forhandlingene er avgjørende. Hvis vi ikke oppnår nok i de lokale forhandlingene, kan vi gå til brudd i de avsluttende sentrale forhandlingene. Da går lønnsoppgjøret til mekling og vi er forberedt på å gå til streik, sier hun.  

De sentrale forhandlingene har så langt sikret Deltas medlemmer minimum 10.000 kr i generelle tillegg. I tillegg er kvelds- og helgetillegg justert slik at Deltas medlemmer i sykehusene får mer betalt for å jobbe ubekvemme arbeidstider.  

- Kvelds, natt og helgearbeid er belastende og det er viktig at tilleggene kompenserer for dette. Derfor er vi fornøyd med at vi har oppnådd noe høyere satser i årets oppgjør, sier Lizzie Ruud Thorkildsen.  

Fikk mer enn frontfaget

Oppgjøret har en ramme på 2,82 prosent som tilsvarer det medlemmer i kommunal sektor fikk i år og mer enn resultatet i frontfaget som endte på 2,7 prosent. 1,3 prosent skal fordeles lokalt.  

- Sykehusene er avhengig av mange ulike yrkesgrupper for å fungere. Våre medlemmer står i førstelinjen i bekjempelsen av Covid19 og pandemien har tydeliggjort viktigheten av deres kompetanse for å ivareta helheten i sykehus og helseforetak, sier Thorkildsen.  

- Dagens ansatte og andre som vurderer å utdanne seg til arbeid i helsesektoren, må oppleve at det finnes en fremtid der. Det må oppleves som attraktivt å jobbe på sykehus hvis vi skal klare å rekrutter og beholde ansatte.  Det er så enkelt at uten våre medlemmer stopper sykehusene, sier Delta-lederen.    

Forventer resultat for ambulansepersonell 

-  Jeg er ikke fornøyd med at vi ikke har fått på plass høyskolelønn for ambulansepersonell med paramedic/bachelor i paramedic, sier Deltas forbundsleder.  

- Vi har avtalt et sentralt partsarbeid frem mot hovedoppgjøret 2022 hvor vi skal kartlegge lønn og kompetanse i ambulansetjenesten. Vi har vi klare forventninger mot hovedoppgjøret, sier Lizzie Ruud Thorkildsen. 

Lønnstillegg

Generelle tillegg

Generelt tillegg med virkningsdato 1.juli 2021, med unntak av stillingsgruppe 4 og 5 som har virkningsdato 1. august 2021:

 

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

Stillingsgruppe 1

10 000

10 000

10 000

10 000

11 000

Stillingsgruppe 2

11 000

11 000

11 000

13 000

 

Stillingsgruppe 3

11 000

11 000

11 000

13 000

 

Stillingsgruppe 4

2 %

2 %

2 %

2 %

2,5 %

Stillingsgruppe 5

2 %

2 %

2 %

2 %

2,5 %


Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppene 1 – 5 gis et generelt tillegg på 2,5 prosent fra 1. august 2021.

Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Nye minstelønnssatser

Minstelønnssatser fra 1.juli 2021 (stillingsgruppe 1 – 3) og 1. august 2021 (stillingsgruppe 4 og 5):

 

0

4

8

10

16

Stillingsgruppe 1

338 000

343 000

354 000

399 000

427 000

Stillingsgruppe 2

377 000

382 000

395 000

451 000

 

Stillingsgruppe 3

377 000

382 000

395 000

451 000

 

Stillingsgruppe 4

423 000

439 000

464 000

517 000

 

Stillingsgruppe 5

470 000

496 000

532 000

570 000


 


Minstelønn hovedtillitsvalgt, jf. overenskomstens del A2 pkt 2.2.5 økes til kr 451 000 med virkning fra 1. august 2021.

Ubekvemstillegg

Lørdags- og søndagstillegg

Følgende endringer gjøres gjeldende fra 1. oktober 2021:

For ordinært arbeid mellom kl 00.00 lørdag og kl 24.00 søndag betales et prosentvis tillegg med 20 prosent av timelønn. Minstenivået per time er avhengig av omfanget av helgearbeid etter oppsatt arbeidsplan.  

For arbeid til og med 16 timer per helg:  

  • 0–17 helger per år, minst 50 kroner per time 
  • 18-21 helger per år, minst 70 kroner per time 
  • 22-26 helger per år, minst 85 kroner per time 

For arbeid som samlet overstiger 16 timer eller mer per helg:  

  • 0-17 helger per år, minst 60 kroner per time 
  • 18-21 helger per år, minst 75 kroner per time 
  • 22-26 helger per år, minst 90 kroner per time 

For deg på timelønn/ekstrahjelp:  

Lørdags- og søndagstillegget er minst 50 kroner uavhengig av antall helger per år. 

Endringer fra 1. januar 2022:  

For ordinært arbeid mellom kl 00.00 lørdag og kl 24.00 søndag betales en grunnsats som utgjør 20 prosent av timelønn. Tillegget skal ikke utgjøre mindre enn kr 50 pr time. 

Antall helger pr år Pr. time
0-17 for arbeid som samlet overstiger 16 timer pr helg Grunnsats + kr 10
18-21 Grunnsats + kr 30
22-26 Grunnsats + kr 45

For deg på timelønn/ekstrahjelp: 

Lørdags- og søndagstillegget er minst kr 50,- uavhengig av antall helger pr. år. 

Kvelds- og nattillegg: 

For deg som arbeider etter skift eller turnusplan (skiftende arbeidstid fra dag til dag og/eller uke til uke) betales et prosentvis tillegg med 28 prosent av timelønn for ordinært arbeid mellom kl 17.00 og kl 07.00. Tillegget skal ikke utgjøre mindre enn 70 kroner per time. 

For deg som ikke arbeider etter skift eller turnusplan, gis ett tillegg på 21 kroner pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og 07.00.  

Lokale forhandlinger

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger og det er satt av en pott på 1,3 prosent med virkning fra 1. oktober. Fra potten trekkes kostnader knyttet til endring av ubekvemstillegg og kostnader knyttet til tillegg for fagarbeidere med tilleggsutdanning fra fagskole (jamfør protokoll fra 26. oktober 2020).  

Lokale forhandlinger skal være avsluttet innen 24. september 2021.