Spørsmål og svar om resultatet i KS-oppgjøret 2022

Det er mange spørsmål til resultatet i årets lønnsoppgjør. Her finner du svar på ofte stilte spørsmål.

Du kan også kontakte din tillitsvalgt  (her på delta.no eller i appen) eller Delta Direkte.

Delta Direkte svarer på dine spørsmål alle hverdager kl. 08-20, på tlf 02125 eller e-post [email protected]

Spørsmål og svar om KS-oppgjøret

 1. Vi aksepterte løsningen ut fra en helhetsvurdering. Noe er vi godt fornøyd med, andre punkter er vi ikke fornøyd med, men summen av alt gjorde at Delta sa ja.

  Det var særlig viktig for oss å få et økonomisk resultat som lå over rammen fra frontfaget. Det fikk vi til for alle Deltas medlemsgrupper i kommuner og fylker.

  Dette er et godt oppgjør for fagarbeidere, de med høyskoleutdanning og de som jobber turnus. Dette var også de gruppene Delta prioriterte inn i oppgjøret.

 2. Vi skulle gjerne hatt en høyere ramme, men vi har fått en ramme som ligger over frontfaget, noe som var viktig for oss.

  Anslaget for prisveksten som ligger til grunn for lønnsoppgjøret var 3,3 prosent. Anslaget i revidert statsbudsjett anslo prisveksten til 3,4 prosent i år.

  Hvor høy den faktisk blir i 2022, vet vi først når året er over.

   
 3. Delta og alle de andre forbundene krevde en høyere ramme enn frontfaget. Det lykkes vi med. Vi skulle gjerne sett at rammen ble enda høyere, men det var ikke mulig å få til.

  Delta fikk også gjennomslag for flere viktige krav knyttet til ulempetillegg, ansiennitet og videreutdanning, i tillegg til at rammen måtte bli høyere enn frontfaget. Vi aksepterte derfor tilbudet ut fra en helhetsvurdering.

 4. Det er flere ting som er bra:

  • Faglærte og høyskolegrupper med treårig utdanning får fra 14.300 til 14.800 kroner i økt lønn.
  • I tillegg øker tilleggene for helg- og nattarbeid


  Det er viktig for Delta å sikre rekruttering til kommunal sektor. Det har vi lykkes med:

  • Startlønnen for de som kommer rett fra utdanning økes betydelig.
  • Fra nå av vil man få godskrevet all tidligere yrkeserfaring når ansiennitet skal beregnes, uavhengig av om jobberfaringen din er relevant eller ikke.


  I tillegg blir det lettere for de som tar videreutdanning å få ny relevant stillingskode og dermed høyere lønn. Dette har vært en kampsak for Delta og er en viktig seier.

 5. Det er gitt et spesielt løft for ansatte med kort ansiennitet, der satsene blir hevet ytterligere.


  Startlønnen for alle nyutdannede yrkesgrupper i kommunen øker. For nyutdannede er regnestykkene slik:

  • En nyutdannet fagarbeider får en startlønn som er økt med 25.300 kroner fra 363.700 kroner til 389.000 kroner.
  • En nyutdannet med treårig høyskole, for eksempel en vernepleier, får en startlønn som er økt med 35.600 kroner fra 423.500 kroner til 459.100 kroner.
  • En nyutdannet adjunkt får en startlønn som er med 36.000 kroner fra 464.100 kroner til 500.100 kroner.
 6. De som for eksempel kommer fra en jobb i en privat bedrift og blir ansatt i kommunen eller fylke, vil nå få godskrevet også denne jobberfaringen når lønnsansienniteten beregnes.

  Det betyr for eksempel at en som har jobbet i en butikk i 16 år vil få en lønnsansiennitet på minst 16 år i kommunen, noe som vil gi god uttelling i lønna.

  Tidligere var det slik at man ikke fikk med seg ansiennitet i stillinger med krav om fagbrev eller høyskole, med mindre jobberfaringen var relevant for stillingen. Man kunne dermed risikere å få en startlønn basert på null års ansiennitet.  For en som går inn i stilling som krever fagbrev, med 16 års erfaring fra for eksempel en butikk, får dermed en lønn som er 70.000 kroner høyere enn de ville fått før dette oppgjøret.

   

 7. Dette oppgjøret gir også ufaglærte en lønnsvekst i år som ligger over rammen fra frontfaget.

   

 8. Vi har endelig fått gjennomslag for kravet om at det er forskjell på å jobbe kveld og natt. Dette er noe vi i Delta har jobbet for i mange år og som er viktig for alle de som jobber natt.

  Nattarbeid fra kl 21 til kl 6 om morgenen får nå et tillegg på minimum 70 kr per time. Tillegget beregnes som 25 prosent av timelønn, med et minimum på 70 kroner timen.

  Vi fikk også økt satsene for helgearbeid. Det betyr at alle våre medlemmer som jobber turnus nå får ekstra betalt for den ulempen det medfører.

  • En turnusarbeider som jobber for eksempel 15,5 timer hver 3. helg, vil få en økning i helgetillegget på cirka 4.500 per år.
  • En turnusarbeider som jobber 2 langvakter på 12,5 timer hver 4. helg, vil få en økning i helgetillegget på cirka 4 .600 per år.


  Det er viktig å understreke at dette er minimumssatser. Det vil fremdeles være mulig å avtale bedre satser lokalt. Eksisterende avtaler som gir bedre uttelling, vil fortsatt være gjeldende.

  Endringene i ubekvemstilleggene vil gjelde fra 1.1.2023.
 9. Vi aksepterte løsningen ut fra en helhetsvurdering. Noe er vi godt fornøyd med, andre punkter er vi ikke fornøyd med, men summen av alt ble akseptabel.

  Det vær særlig viktig for oss å få et resultat som lå over rammen fra frontfaget. Det fikk vi til for alle Deltas medlemsgrupper i kommunene og fylkene, det inkluderer lærerne.

 10. Undervisningspersonell med ansiennitet over 4 år får lønnstillegg på mellom 14.700 kr og 16.800 kr med virkning fra 1. mai i år. De med lavere ansiennitet får mellom 20.300 kr og 36.000 kr fra samme tidspunkt.

  Fra 1. januar 2023 får adjunkter med tilleggsutdanning og 16 års ansiennitet ett lønnstillegg på 4.500 kroner. Lektorer får 6.000 kroner og lektorer med opprykk får 7.000 kroner.

  Dette oppgjøret legger et godt grunnlag for rekruttering til læreryrket og gir nyutdannede lærere en betydelig bedre startlønn:

  • Startlønn for nyutdannet lærer med 3-årig høyskole/univ. øker fra 423.500 til 459.100 kr
  • Startlønn for nyutdannet adjunkt/4-årig høyskole/univ. øker fra 464.100 til 500.100 kr
  • Startlønn for nyutdannet adjunkt med tillegg/5-årig høyskole/univ. øker fra 504.700 til 535.000 kr
  • Startlønn for lektor og stilling med mastergrad øker fra 532.800 kr til 563.800 kr
  • Startlønn for lektor med tilleggsutdanning øker fra 550.100 kr til 582.300 kr


  Delta lykkes også i få gjennomslag for kravet om at yrkeserfaring også fra privat sektor skal telle når man går inn i for eksempel læreryrket. Det vil si at en lærer som kommer inn i yrket etter flere år i privat sektor, vil få godskrevet dette når ansienniteten beregnes. Det er særlig relevant for lærere innenfor yrkesfag som gjerne har annen erfaring før de går inn i yrket.

 11. Retten til fri inntil to timer pr. arbeidsdag for å amme gjelder nå i barnets første leveår. Ved behov hos barnet vil man imidlertid har rett til fri med lønn også utover ett år.

  Det er viktig for Delta å understreke at endringen ikke betyr at mødre som må amme, ikke skal få ammefri utover barnets første år. Medlemmer som opplever å ikke få ammefri der det er behov for det, oppfordres til å ta kontakt med Delta slik at det kan følges opp.