Rettigheter når du vil ta mer utdanning

Det er lurt å snakke med arbeidsgiveren din før du starter viderutdanning. Da er det lettere å få til gode avtaler slik at du får til å studere.
Det er lurt å snakke med arbeidsgiveren din før du starter viderutdanning. Da er det lettere å få til gode avtaler slik at du får til å studere. Foto: Shutterstock

Er du i jobb og vil ta mer utdanning? Her er oversikt over dine rettigheter og tips til hvordan du kan få til gode avtaler på jobb når du vil utdanne deg mer og ta videreutdanning.

Tekst: Linn Marie Schilling Tjensvold, Per Christian Larsen og Gunhild Lervåg

Har du rett til permisjon for å studere?

Ja, hvis  

 • du har vært i arbeidslivet i minst tre år.
 • du har vært ansatt i minst to år hos den arbeidsgiveren du søker permisjon fra.
 • utdanningen er relatert til et yrke som kan gi mulighet for arbeid eller inntekt. Utdanningen trenger ikke å være relatert til det yrket du har nå. Er du eksempelvis renholder og vil bli fotterapeut, så er det yrkesrelatert.

Du kan nektes permisjon hvis det fører til store problemer når driften og personellbehovet skal planlegges. Relevant her er muligheten for å skaffe kvalifisert vikar, og om permisjonen vil være til byrde for de øvrige arbeidstakerne. Andre momenter vil være virksomhetens størrelse, permisjonens varighet og annet fravær i virksomheten. Arbeidsgiver må kunne dokumentere at de har forsøkt å løse utfordringene som oppstår ved permisjonen.

Hvis du vil ta permisjon, må du varsle skriftlig om dette så tidlig som mulig. Du må opplyse om det faglige innholdet, lengden og hvor du skal ta utdannelsen.

Arbeidsgivers avslag på søknad om utdanningspermisjon kan klages inn for Tvisteløsningsnemnda, som er et uavhengig forvaltningsorgan som avgjør enkelte tvistetyper etter arbeidsmiljøloven.

I nemndas vedtak 169/20 fikk arbeidstaker rett til permisjon. Vedtaket viser godt hvordan nemnda vurderer retten til permisjon og gir nyttige tips for denne type saker.

Hvor lenge har du rett til permisjon?

Du har rett til permisjon i inntil tre år.

Permisjonen kan være hel, slik at du er helt borte. Den kan også være delvis, slik at du kombinerer jobb med utdanningspermisjon.

Hva slags utdanning kan du ta?

Arbeidsmiljøloven gir rett til ulønnet permisjon for omtrent alle utdanningstyper som er relevant for et yrke. Hobbypregede kurs gir ikke rett til permisjon. Utdanningen må være en del av et organisert opplegg. Selvstudier er ikke et organisert opplegg.

Er utdanningspermisjonen lønnet?

Arbeidsmiljøloven gir ikke rett til lønn eller annen form for økonomisk støtte fra arbeidsgiver ved utdanningspermisjon. Loven gir dermed bare rett til fri.

Tariffavtalen din kan gi bedre rettigheter ved permisjon. Det som kan sies å være felles for bestemmelser er at utdanningen må være relevant for yrket ditt eller for arbeidsplassen din.

Hovedtariffavtalen i KS har tilleggsbestemmelser om at du kan få hel eller delvis lønnet utdanningspermisjon. Et krav er blant annet at utdanningen må være av verdi for arbeidsgiver.

Du bør også undersøke lokale avtaler, reglement eller retningslinjer. Noen arbeidsgivere gir permisjon til lesedag før eksamen og under selve eksamensdagen(e). Det varierer om permisjonen gis med lønn eller ikke.

Selv om du ikke har krav på det, kan du be om å få fri med lønn for å delta på kurssamlinger i arbeidstiden eller på eksamensdagen(e).

Arbeidsgivere som velger å finansiere utdanningspermisjonen helt eller delvis inngår ofte avtale med arbeidstaker om bindingstid etter endt utdanningspermisjon. Finansieringen skjer enten gjennom lønn i permisjonstiden, eller ved å dekke utgifter til studiemateriell eller studieavgift.

Bør jeg snakke med lederen min før jeg velger utdanning?

Ja, du bør rådføre deg med arbeidsgiver, enten din nærmeste leder og/eller den som har ansvar for videreutdanning. Da er det enklere å få opprykk med og lønnskompensasjon etterpå.

Disse spørsmålene bør du stille arbeidsgiveren din:

 • Hvilken kompetanse er det bruk for hos min arbeidsgiver?
 • Hvilke muligheter kan jeg få hos arbeidsgiver med den aktuelle utdanningen?
 • Hvordan kan vi samarbeide for å gjøre plass til studier i min arbeidshverdag?
 • Får jeg betalt permisjon for undervisningsdager og eksamener?

Er det mulig å få utdanningsstipend som Delta-medlem?

Ja, som medlem i Delta kan du søke om stipend til yrkesrettet kompetanseutvikling. Les mer om ordningen her:

Kost- og ernæringsforbundet i Delta har i tillegg et eget stipend for sine medlemmer:

Du kan søke Lånekassen om stipend eller lån for å dekke utgifter til livsopphold og studiemateriell.

Hva kan jeg forvente av tilrettelegging på jobb?

Hvis arbeidsgiver støtter deg i valget, bør arbeidsgiver bidrar til å finne gode løsninger tilpasset din situasjon med studier, arbeid og privatliv.

Får jeg mer lønn?

I offentlig sektor og på mange private arbeidsplasser, er det ofte sammenheng mellom utdanningsnivå og lønn.

De vanligste måtene å dele utdanning og lønn inn på er:

 • Stillinger uten krav til utdanning (ufaglært)
 • Stillinger med utdanning fra videregående skole eller lignende (for eksempel fagarbeider)
 • Stillinger med krav til fagbrev og ettårig relevant fagskole
 • Stillinger med utdanning fra høyskole (for eksempel førskolelærer, vernepleier, audiograf)
 • Stillinger med mastergrad og annen lengre utdanning

Det er rimelig å forvente økt lønn dersom utdanningen gir kompetanse som arbeidsplassen etterspør.

Husk at selv om du ikke har krav på mer lønn, kan du likevel få mer i lønn. Videreutdanning viser arbeidsgiver at du er opptatt av din og virksomhetens fremtid. Det blir ofte lagt merke til.

Enkelte tariffavtaler har bestemmelser om at partene lokalt kan endre lønnen din etter gjennomført relevant utdanning. De kan også gjennomføre forhandlinger når arbeids- og ansvarsområdet er endret som følge av at du har fullført kompetansehevende videreutdanning. Tariffavtalen kan også ha bestemmelser om lokale forhandlinger med eller uten sentralt avsatte økonomiske midler.

Hva med dagpenger eller andre offentlige ytelser som jeg mottar?

Hvis du er permittert eller har andre ytelser fra NAV, må du være oppmerksom på at du som hovedregel mister retten til dagpenger når du går over på utdanning. Dette følger av folketrygdloven § 4-6.

Har du andre spørsmål?

Snakk med din tillitsvalgt eller kontakt Delta Direkte. Delta Direkte svarer på dine spørsmål mandag-fredag kl. 08-20. Telefon: 02125, e-post: [email protected] eller chat på delta.no.