Deltas stipendordning: Søk stipend til faglig utvikling

For å søke stipend må du ha vært ordinært, betalende medlem i minst fem måneder på søknadstidspunktet. De to månedene med gratis medlemskap teller med i dette. Du kan ikke søke stipend til opplæringstilbud/utdanninger som du har meldt deg på før medlemskapet har vart i fem måneder.
For å søke stipend må du ha vært ordinært, betalende medlem i minst fem måneder på søknadstidspunktet. De to månedene med gratis medlemskap teller med i dette. Du kan ikke søke stipend til opplæringstilbud/utdanninger som du har meldt deg på før medlemskapet har vart i fem måneder. Foto: Colourbox

Som ordinært betalende medlem i Delta kan du søke om stipend til yrkesrettet kompetanseutvikling. Du kan søke stipend til etter- og videreutdanning, videregående opplæring og grunnskole og uformelle utdanningstilbud. Med virkning fra 1. mai 2024 er det gjort endringer i retningslinjene for stipend.

Oppdaterte retningslinjer for stipend fra 1. mai 2024

Det er innført to søknadsfrister i året, 1. april og 1. oktober. Behandling av søknader og utbetaling av stipend vil skje i etterkant av søknadsfristene. Det kan ikke søkes stipend ved begge fristene i samme kalenderår. Fram til 1. juli i år vil det være en overgangsordning med fortsatt løpende behandling av stipendsøknader.

Støtten til overnattingsutgifter er økt slik at det kan gis inntil 600 kroner  i støtte per natt ved behov for overnatting i forbindelse med undervisning/samlinger. Overnattingsutgiftene regnes innenfor maksbeløpet.

Det er innført seks måneders bindingstid for søkere som får utbetalt maksstipend på 6.000 kroner ved uformell utdanning og 18.000 kroner ved formell utdanning. Ved utbetaling av maks stipend kan utmelding tidligst skje seks måneder etter utbetalingsdatoen for stipend.

Viktig om Deltas stipendordning

 • Du må ha vært ordinært betalende medlem i fem måneder før du kan søke stipend. De to månedene med gratis medlemskap teller med i dette. Det gis ikke støtte til utgifter som er påløpt før du har vært medlem i fem måneder. 
 • Søknad om stipend må sendes Delta senest tre måneder etter at kurset/utdanningen er avsluttet.
 • Søknader hvor utgiftene er mindre enn 1.000 kroner behandles ikke.
 • Du kan søke ett stipend pr. kalenderår.
 • Det er to søknadsfrister for stipend, 1. april og 1. oktober. Behandling av søknaden og utbetaling av stipend vil først skje i etterkant av søknadsfristen. Denne endringen vil først praktiseres i andre halvår av 2024. 
 • Ved tildeling av maks stipend fra Delta er det bindingstid på seks måneder gjeldende fra den dagen stipendet utbetales. 
 • NB! Merk at utgiftene du søker støtte til må dokumenteres. 

Stipend - formål

Deltas stipendordning har som formål å bidra til økt yrkesrettet kompetanseutvikling for Deltas medlemmer. Stipendordningen skal stimulere til faglig utvikling i jobben og gjøre medlemmer bedre rustet til å møte nye kompetansebehov i arbeidslivet.

Retningslinjer for Deltas stipendordning

Hvilke utdanningstilbud kan du søke støtte til?

 • Etter- og videreutdanning ved universitet, høyskole og NOKUT-godkjente fagskoleutdanninger.
 • Utdanninger godkjent av andre offentlige myndigheter enn NOKUT kan etter vurdering gi rett til stipend etter den høyeste satsen.
 • Utdanning ved videregående opplæring og grunnskole.
 • Videregående utdanning for voksne uten lovfestet rett til videregående opplæring.
 • Uformelle utdanningstilbud som kurs, konferanser og seminarer.
 • Delta støtter kun utdanningstilbud som er yrkesrelevante.

NOKUT-godkjent betyr at utdanningen er offentlig godkjent.

Hvor mye kan du få i stipend?

Stipendet dekker maksimalt 40 prosent av utgifter til kurs og utdanninger som faller innenfor stipendordningen. 

Søknader deles i to kategorier:

1. Formelle grunn- og videreutdanninger – det kan tildeles inntil kr 18 000

Dette er utdanninger på videregående nivå som gir fagbrev eller studiekompetanse, samt universitetsstudier, høyskoleutdanninger og fagskoleutdanninger som gir studiepoeng eller fagskolepoeng.

2. Uformelle utdanningstilbud – det kan tildeles inntil kr 6 000

Dette er yrkesrelevante kurs og seminarer.

Ved tildeling av maksimalt stipend fra Delta er det bindingstid på seks måneder i etterkant, gjeldende fra den dagen stipendet utbetales.

Følgende utgifter kan dekkes med inntil 40 prosent innenfor maksbeløpet:

 • Studieavgift, kurs- og semesteravgift og eksamensgebyr.
 • Utgifter til relevant studiemateriell som f.eks. lærebøker, arbeidstøy og kopiavgifter.
 • Kjøp av PC støttes med inntil 2.500 kroner.
 • Utgifter til realkompetansevurdering for voksne uten lovfestet rett til videregående opplæring eller som får henvisning fra NAV.
 • Reiseutgifter etter billigste reisemåte.
 • Overnatting støttes med inntil 600 kroner per natt, (gjelder overnatting i forbindelse med undervisning). 
 • Tillitsvalgte i Delta gis et tilleggsbidrag på 500 kroner. Dette gis i tillegg til maksbeløpet.

I tilfeller hvor grupper søker støtte til samme kompetansehevende tiltak, kan det søkes om at det etableres sjablonger, (en gruppesøknad), som gir søkere likt beløp.

Slik søker du

1. Les retningslinjene.

2. Samle all dokumentasjon på utgiftene du søker støtte til (kvitteringer/bilde av kvitteringer, betaling i nettbank/mobilbank m m).

3. Fyll ut det digitale søknadsskjemaet og send inn søknaden.

 • Det digitale søknadsskjemaet åpnes i ny fane i nettleseren.
 • Søknadsskjemaet fungerer på både mobil og PC.
 • Når du fyller ut skjemaet lagres alle opplysninger automatisk.
 • Dersom du avbryter før du er ferdig, vil du få tilsendt en lenke til skjemaet slik at du kan fortsette der du slapp. Skjemaer som ikke er sendt innen 2 uker vil bli slettet.
 • Når du har sendt inn søknaden vil du motta en bekreftelse på e-post.

Delta vil etterlyse manglende dokumentasjon – dette vil medføre forsinket behandlingstid.

Har du spørsmål?

Lurer du på om du har rett til stipend eller hvor mye du kan få?