Når har du rett til permisjon fra jobb?

Permisjon er en rett for arbeidstaker til å være borte fra arbeidet sitt i et begrenset tidsrom. Permisjon kan være lønnet – helt eller delvis – eller ulønnet.

Permisjon er et midlertidig opphør av arbeidsforholdet.  Arbeidstaker er fremdeles ansatt og har rett og plikt til å komme tilbake til stillingen sin når permisjonen opphører.

Tariffavtaler

Permisjon kan ha sitt grunnlag i ulike forhold. Enkelte permisjoner blir direkte avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller følger av tariffavtaler.

Arbeidsmiljøloven

En del permisjoner er lovfestede. Det gjelder i første rekke foreldrepermisjon og andre permisjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel/adopsjon, fri ved barns eller barnepassers sykdom og fri ved pleie av nære pårørende. En annen lovfestet permisjon er utdanningspermisjon.

Arbeidsmiljøloven har ikke bestemmmelser om lønn under permisjon, med  unntak for:

 • Svangerskapskontroll.
 • Ammefri i første leveår inntil én time per dag.

 

Ulønnet permisjon

Det er viktig å være oppmerksom på at mange av permisjonsreglene gjelder ulønnet permisjon. Man får altså rett til fri fra arbeidet, men ikke med lønn. 

Husk å varsle arbeidsgiver!

Arbeidstaker som vil ta ut permisjon må selvsagt varsle arbeidsgiver om dette på forhånd.

Permittering er noe annet

Permisjon og permittering betyr ikke det samme. Permittering  er når arbeidsgiver midlertidig løser arbeidstaker fra arbeidsplikten på grunn av for eksempel økonomiske problemer i virksomheten.

Rett til permisjon etter arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven kapittel 12:

 • Svangerskapkontroll og svangerskapspersmisjon § 12-1 og § 12-2
 • Omsorgspermisjon § 12-3
 • Fødselspermisjon § 12-4
 • Foreldrepermisjon § 12-5
 • Permisjon for adoptivforeldre og fosterforeldre § 12-5 (4)
 • Tidskonto § 12-6
 • Ammefri § 12-8
 • Barns og barnepassers sykdom § 12-9
 • permisjon ved omsorg for og pleie av nære pårørende § 12-10
 • Utdanningspermisjon § 12-11
 • Militærtjeneste § 12-12
 • Permisjon for offentlige verv § 12-13
 • Religiøse høytider § 12-15