For tillitsvalgte: Slik argumenterer du for en hybridordning

Delta anbefaler hybridpensjon. Her finner du argumenter du kan bruke overfor arbeidsgiver.

Delta ønsker pensjonsordninger med livsvarig utbetaling, som tar høyde for at kvinner lever lenger enn menn. Derfor anbefaler Delta at det opprettes hybridpensjon der det ikke er mulig å opprettholde offentlig tjenestepensjon eller ytelsesordning i privat sektor .

Delta har utarbeidet et svar som vi anbefaler at tillitsvalgte kan formidle til arbeidsgiver som kun vurderer innskuddspensjon som alternativ til eksisterende ordninger:

- - -

Vi ser at arbeidsgiver kun vurderer innskuddsbasert pensjon som alternativ til dagens pensjonsordning. Innskuddspensjon har en del svakheter:

  • Arbeidstaker bærer hele risikoen ift avkastning på pensjonskapitalen
  • De gir som regel ikke livslang pensjon – den oppsparte pensjonsformuen fordeles og utbetales vanligvis over de første 10 eller 15 årene etter avgang
  • Økende levealder i samfunnet gir mange flere år som pensjonist uten annen inntekt enn folketrygdpensjon.
  • Dette rammer særlig kvinner, som i gjennomsnitt lever lenger enn menn.

Delta foretrekker hybridordninger fremfor innskuddsbaserte ordninger, da hybriden ivaretar mange av de svakheter som hefter ved innskuddspensjon. Flere pensjonsleverandører tilbyr såkalt hybridpensjon etter Lov om tjenestepensjon (Storebrand og Sparebank1).

Hybridordningen kan gis ulik utforming, men den har noen kjennetegn som skiller den fra innskuddsbaserte ordninger:

  • Den er vanligvis livsvarig.
  • Maksimal innbetaling i hybridordninger er som i innskuddspensjonsordninger; 7 prosent av lønn opp til 7,1 G og 25,1 prosent av lønn mellom 7,1 G og 12 G.
  • Det innbetales noe mer for kvinner enn for menn for å kompensere for at kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn menn
  • I hybridordningen betaler arbeidsgiver et engangsbeløp for forvaltningen av midlene ut din forventede levetid, i motsetning til i innskuddspensjon.
  • Det kan avtales at pensjonsformuen skal oppreguleres, i så fall enten i takt med lønnsveksten i samfunnet (G-regulering) eller i takt med lønnsveksten i bedriften.
  • Hvis et medlem i ordningen dør fordeles de oppsparte midlene til medlemmene i ordningen. Det betyr høyere forventet samlet utbetaling i pensjon per krone som er innbetalt enn i en innskuddsordning.

Det har vært en utvikling i pensjonsmarkedet som gjør at hybridpensjon (pensjon etter Lov om tjenestepensjon) er et aktuelt produkt hvis man skal gå bort fra offentlig tjenestepensjon eller ytelsespensjon i privat sektor. Denne ordningen er innført både i Samfunnsbedriftene, Virke (HUK-området), og i private barnehager. Dere bør derfor vurdere også denne pensjonsordningen.

 - - -