Utdanning

Utdanning

De aller fleste studiestedene i Norge som utdanner fotterapeuter drives av private aktører. FTF kommer her med noen gode råd til deg som ønsker å utdanne deg til fotterapeut ved en av skolene.

Privatist

Som privatist er du ansvarlig for egen opplæring og undervisning, og du må selv melde deg opp til eksamen. For å få autorisasjonen som fotterapeut må du bestå alle eksamener i Vg2 og Vg3. I tillegg må du gjennomføre Vg1 Helse- og oppvekstfag og bestå eksamen, eller ha tilsvarende realkompetanse. Du må også ha bestått eksamen i fellesfagene fra Vg2 og Vg3. Fellesfag for yrkesfagene innbefatter norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk og naturfag fra tidligere.

FTF oppfordrer alle fremtidige elever om å ha oversikt over alle vitnemålene som kreves FØR du søker deg til et av studiestedene.  

Læreplanen

Programfagene som undervises i på skolene er Helsefremmende arbeid, Yrkesutøvelse og Kommunikasjon og samhandling. Den praktiske delen av fotterapifaget skal skje på skolen, mener FTF. Du har krav på å vite hva du skal igjennom i løpet av skoleåret. Sørg for å skaffe deg læreplanen. Alt du lærer skal du kunne knytte opp til denne planen.

Læreplanen inneholder kompetansemål i de forskjellige fagene, som du må sette deg inn i. Skolen er lovpålagt å følge opplæringsloven og skal gjennomføre timeantallet av undervisning –både teori og praksis timer. Det skal alltid være en faglærer som er undervisningsansvarlig, etterspør din skole om hvem som er ansvarlig i de forskjellige fagene.

Ansvar for egen læring som privatist

Du er selv ansvarlig for å lære deg innholdet i fagene. Ansvar for egen læring er det viktigste å tenke på når du er privatist. Du må være strukturerte og jobbe strukturert. Samlingsbasert undervisning er veldig sårbart ved fravær da du vil går glipp av mye på kort tid. Det anbefales å øve på tidligere eksamener og eksamensveiledninger for å se hva som kjennetegner en god besvarelse. Du bør ha til dels gode datakunnskaper. Oppgaver/eksamen og noe nettundervisning kan skje nett. Du skal kunne søke og tilegne deg kunnskap via nett samt at all journalføring skjer elektronisk. 

Elevstatus eller privatiststatus

På videregående skole har alle elevstatus, på privatskoler har du privatist-status. En eksamensoppgave for en privatist er ikke det samme som en elev ved en offentlig skole. Privatister i fotterapi skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i vg2 og vg3. Du skal ha tre skriftlige eksamener på fire timer hver, både på vg2 og på fag på vg3. 

Observasjonspraksis hos fotterapeut

Ved noen private skoler skal eleven ut i praksis hos en fotterapeut, det kan da være en risiko at du mangler opplæring i deler av kompetansemålene når du har praksis uten faglærer til stede. FTF mener det er skolen som har det hele ansvaret for elevens læring av både teori og antall timer praksis som skal foregå på skolen. Elevene kan derimot ha en Observasjonspraksis hos en fotterapeut, Observasjonspraksis betyr at eleven ikke skal utføre behandlinger på pasienten, men kan bistå være med i praktiske gjøremål, observasjoner og diskusjoner i klinikken. FTF har utarbeidet en veileder for praksisplasser som bør benyttes.

Markedsføring

FTF har erfaring med at skolene markedsfører seg på ulike måter som ikke alltid er i samsvar med yrkets innhold og profesjonens intensjon. Dette for å få flere søkere. FTF mener det er uheldig å blande inn skjønnhetsrelaterte behandlinger i markedsføring av en fotterapiutdannelse. Ei heller at skjønnhetsbehandling skal inngå i timeantallet i undervisningen. Hvis man ser i læreplanen, er ikke såkalte skjønnhetspleie et fag. FTF har som mål å styrke fotterapifaget, synliggjøre oss profesjonelt ut som helsepersonell. Du som elev skal forvente at hovedfokuset er terapeutisk behandling, årsaksbehandling, hvor dokumentasjonen er et avgjørende element i behandlingen. 

Samlokaliserer med andre yrkesgrupper

Når fotterapeuter samlokaliserer seg med andre yrkesgrupper, kan det gi utfordringer når tilbudet i praksisen presenteres samlet. Dette gjelder særlig i forbindelse med virksomhet som ikke ytes av autorisert helsepersonell, men baserer sin praksis på skjønnhetsrelaterte behandlinger. FTF har ikke noe imot skjønnhetsrelaterte behandlinger som sådan, men for å heve anerkjennelsen for fotterapi som helseprofesjon, er det viktig å holde seg til faget fotterapi. Dersom en fotterapeut yter andre tjenester som ikke er fotterapi, kan fotterapeuten bli omfattet av Lov om alternativ behandling av sykdom og forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom. Helsepersonell er alltid omfattet av Lov om helsepersonell, også dersom fotterapeuten yter skjønnhetsrelatert behandling.

Hva må du tenke på før du starter en klinikk ang markedsføring

Som du vet skal man ikke markedsføre seg som fotterapeut før du har fått din autorisasjon.  FTF anbefaler deg å vente med å starte din egen klinikk til du har fått din autorisasjon. Fotterapiutdannelsen er et krevende og komprimert studie, mengdetrening i utførelsen av fotterapifaget skal du få på skolen.

Fotterapeut - en beskyttet tittel

Mange elever starter allikevel en fotpleie-virksomhet mens man er elev og lager navn på sin klinikk som inneholder ordet fotpleier eller et annet navn. Problemet er bare at når eleven har fått sin autorisasjon så endrer svært få nyutdannede navnet sitt fra fotpleier til fotterapeut. Dette fordi det beløper en merkostnad å endre logo, plakater, visittkort mm. Konsekvensen blir derfor at ordet fotterapeut ikke kommer frem, noe som gjør at folk flest ikke vet forskjellen på fotterapeut og fotpleier. Skal vi kunne klare å markedsføre oss som helsepersonell mener FTF at klinikk navnet bør inneholde ordet fotterapeut. I Brønnøysundregisteret registreres virksomheten din under kategori helse når du er fotterapeut, i motsetning til hvis du registrerer deg før du får autorisasjonen, vil din virksomhet komme under kategorien skjønnhet og velvære. 

Hva betyr det at skolen er godkjent av Lånekassen? 

Kriterier for at en skole er godkjent av Statens Lånekasse er at skolen du skal gå på må undervisningen ha en varighet på minst fire måneder og undervisningen må foregå på skolen. At skolen er godkjent av lånekassen forteller ingenting om kvaliteten på undervisningen.

Voksenopplæring

Mange av skolene tilbyr opplæring tilpasset voksne. Utdanningen kan gjennomføres på kortere enn normert tid. Dessuten kan tilegnet realkompetanse gi muligheter for kortere undervisningstid. Realkompetanse innebærer all kunnskap og ferdigheter som vedkommende har ervervet seg via utdanning, arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter o.l.

F.o.m 2022 kan elever med ungdomsrett søke seg inn på Vg2 Fotterapi når de er ferdige med vg1 Helse- og oppvekstfag i ordinær videregående opplæring. Ta kontakt med skolen for nærmere informasjon om utdanningen.

Anita Holstad Joa undervisning Jåttå_nett_hoved_2