Lærergruppen - lærere som underviser i fotterapi

Lærergruppen består av lærere som underviser i fotterapi ved landets utdanningssteder. Gruppen har til hensikt å fremme læring og samarbeid ved å blant annet finne gode samarbeidsformer om innhold i læreplan, og høyne og utjevne forskjeller i utdanningsnivå på landsbasis.

Gruppen møtes to ganger i året, og skolene veksler på å stå for arrangeringen. Fotterapeutforbundet deltar med representant på møter og bistår i administrasjonen av lærergruppens arbeid.

Lærergruppen fungerer også som rådgiver for forbundet i spørsmål som vedrører fag og utdanning. Alle utdanningssteder plikter å ha minst én lærer som er medlem av lærergruppen, og delta på minst ett møte i året. 

Kontingent for medlemskap i lærergruppen er 500 kr/år.

Ønsker du å bli medlem av lærergruppen?
Ta kontakt med sekretariatet. 

COLOURBOX8680036