Vår visjon: Fotterapeuten, en naturlig del av den offentlige og private helsetjenesten

Vår visjon: Fotterapeuten, en naturlig del av den offentlige og private helsetjenesten

Fotterapeutforbundets representantskap vedtar satsingsområder for 2 år om gangen.

Vedlegg til protokoll fra Representantskapsmøte 2022

Satsingsområder  i perioden 2022-2024


1) Fotterapeutforbundet skal jobbe for at medlemmene kan holde seg faglig oppdatert.

FTF skal legge til rette for kompetanseheving jfr. kompetansemålene i lærerplanen og tilby digital læring.

2) FTF skal arbeide for å etablere en bachelor i podiatri.

Målet er å etablere en bachelor i podiatri som en studieretning på universitetet.

3) FTF skal arbeide for å styrke grunnutdanningen.

FTF skal påvirke utdanningsinstitusjonene til å jobbe målrettet og profesjonelt.

4) FTF skal jobbe for å styrke fotterapeutens rolle.

FTF skal jobbe for å styrkefotterapeuters rolle i det norske helsevesenet og jobbe sammen med beslutningstakere og interessegrupper.

5) FTF skal jobbe med å synliggjøre yrkesgruppen i media

FTF skal aktivt bruke media for å fremme yrkesgruppens kompetanse.

6) Rekruttering

FTF skal jobbe for å øke medlemsmassen, ved å utarbeideattraktive medlemstilbud.

7) Internasjonalt

FTF skal jobbe for å bli mer synlig internasjonalt. FTF jobber for å etablere et tettere samarbeid med internasjonale samarbeidspartnere,  for å øke vår kompetanse og utvikle faget.