Valg av nytt sentralstyre på AVYOs Landsmøte 2024

Under Landsmøte 2024 skal det velges et nytt sentralstyre i AVYO i Delta. Her kan du være med å påvirke valgkomiteens innstilling via din avdeling!

Under Landsmøte 2024 skal det velges et nytt sentralstyre i AVYO i Delta. Her kan du være med å påvirke valgkomiteens innstilling via din avdeling.
 

Siden fristen for forslag av kandidater er 31. August 2024, er det viktig at du allerede nå kontakter ditt avdelingsstyret dersom du har innspill.


Det er avdelingsstyret som sender avdelingens innspill og uttalelser til valgkomiteen om sentralstyret.
 

Valg av sentralstyre

Valgkomitéen er opptatt av mangfold og oppfordrer avdelingene til å ta hensyn til linjetilhørighet, kjønn, alder, ansettelsesforhold i både NAV og Helfo, stat og kommune. Dette for en best mulig sammensetting av sentralstyret.

 • Foreslå gjerne flere kandidater, eksisterende og nye, for å få til et best mulig sammensatt sentralstyre.
 • De medlemmer dere foreslår skal på forhånd være forespurt og sagt ja til vervet, og være kjent med innholdet i vervet, jf. beskrivelsen av rollen (se faktaboks).
 • Det må begrunnes hva medlemmet dere foreslår kan bidra med, og hvilken erfaring og kompetanse medlemmet har.
 • Begrunnelse på hvorfor valgkomiteen skal innstille medlemmet.

 

I tillegg ønsker valgkomiteen uttalelse og innspill fra avdelingene rundt det nåværende sentralstyret:

 • Hvordan har din avdeling samarbeidet med sentralstyret? 
 • Hva er deres erfaring med kompetansen og engasjementet til dagens sentralstyremedlemmer?
 • Hvordan bør sentralstyret være sammensatt for å gjøre en best mulig jobb for alle medlemmer i AVYO i Delta?
 • Annet dere vil gi innspill om?

Oppgaver og forventninger til deg som sentralstyremedlem eller vara sentralstyremedlem

 • Delta på sentralstyremøtene, landsstyremøtene og årlige konferanser
 • Delta i utvalg; du kan få i oppgave å representere AVYO i Delta i ulike utvalg
 • Bidra aktivt i høringer slik at AVYO i Delta kan gi gode innspill


Som sentralstyremedlem representerer du hele medlemsmassen og har kjennskap til NAV og Helfo

 • Du har kunnskap fra det resultatområdet du arbeider i
 • Du har kunnskap fra de øvrige områdene


Vervet vil binde opp tid for deg med blant annet

 • Dokumentlesing
 • Uttalelser
 • Deltagelser i møter og lignende

*Det er AVYO i Deltas leder som fordeler oppgaver i sekretariatet og sentralstyre.

Vervet gir deg muligheter

 • Kompetanseheving
 • Du får bidra aktivt  og gjøre en forskjell
 • Du får delta i gode og konstruktive diskusjoner i møter 

Det utbetales honorar for vervet.


Ønsker du å vite mer om AVYO i Deltas Landsmøte 2024?
Trykk her for mer informasjon