AVYO i Deltas vedtekter

§ 1 Navn

Organisasjonens navn er AVYO.

 

§ 2 Definisjon

AVYO er en partipolitisk uavhengig og selvstendig organisasjon i Delta – et YS forbund.

 

§ 3 Formål

AVYO skal være en fleksibel organisasjon med nærhet til medlemmene. Organisasjonen skal trygge og utvikle medlemmenes økonomiske og faglige interesser, ivareta deres personalmessige rettigheter og bidra til et godt, sikkert og forsvarlig arbeidsmiljø.

 

§ 4 Medlemskap

1) Som medlem kan opptas:

    a. Personer med yrkestilknytning til

        i. NAV

        ii. Helfo

    b. Frilanstolker for døve og døvblinde

    c. Studenter som er under utdanning rettet mot NAV eller Helfo

    d. Lærlinger i NAV eller Helfo

    e. Personer på tiltaksplass i NAV eller Helfo

 

Som hovedregel er medlemmet tilknyttet AVYOs avdeling der medlemmet har sitt fysiske arbeidssted. Et medlem som skifter arbeidssted fra et fylke/ region til et annet, får sitt medlemskap overført til ny avdeling. Unntak kan gjøres ved vikariat, tidsavgrenset prosjekt og lignende. Dersom det er andre grunner, for eksempel personlige årsaker, kan AVYOs leder avgjøre tilhørigheten. Det overordnede må være ivaretakelsen av medlemmet.

Sentralstyret kan ta opp enkeltpersoner som direktemedlemmer når særskilte grunner foreligger.

 

2) Innmelding/ utmelding

Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato. Innmelding skjer elektronisk på avyo.no. Utmelding skal fortrinnsvis skje elektronisk. Dette gjelder også pensjonister. Medlemskapet opphører ved utgangen av påfølgende måned.

3) Utelukkelse

Sentralstyret kan vedta å utelukke et medlem som handler mot organisasjonens vedtekter eller lovlig fattede vedtak, ikke betaler kontingenten eller opptrer på annen måte som skader AVYO. Vedtak om utelukkelse gis skriftlig og det angis en begrunnelse, konsekvens, virkningstidspunkt og eventuell varighet.

Vedtak om utelukkelse kan klages inn for landsstyret, men den utelukkede står utenfor organisasjonen i tiden frem til landsstyret har behandlet klagen. Frist for klage er en måned etter at melding om utelukkelse er mottatt.

 

4) Æresmedlem

Æresmedlem utnevnes av landsstyret eller årsmøtet etter forslag fra sentralstyret eller avdelingsstyret.

Æresmedlem er et medlem som over en lengre periode har bidratt spesielt og gjort en ekstraordinær innsats.

 

§ 5 Kontingent

1) Kontingent til avdelingene:

Kontingenten er på 1,1% og blir innbetalt til AVYO sentralt hver måned ved trekk i lønn. AVYO sentralt overfører avdelingens andel av kontingenten til den enkelte avdeling hver måned. Gjør forholdende det påkrevet, kan landsstyret vedta ekstra kontingent.

2) Organisasjonens andel av medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet og er 70 % av den totale kontingentsatsen.

3) Direktemedlem innbetaler hele kontingenten til AVYO sentralt.

4) Innbetalt kontingent disponeres i henhold til vedtatte budsjetter.

5) Medlemmer er fritatt for å betale kontingent når de:

     a. Har permisjon uten lønn

     b. Kun mottar pensjon/trygd

     c. Er æresmedlem

     d. Er under utdanning uten lønn

     e. Er læring

     f. Er på tiltaksplass i NAV eller Helfo og ikke mottar lønn

 

Medlemmet må sende melding til avdelingen når det oppstår grunn for kontingentfritak. Avdelingen informere AVYO sentralt om kontingenten. Avdelingen betaler organisasjonens andel av kontingenten til AVYO sentralt når det er avdelingen som har utnevnt æresmedlem. Når Landsstyret utnevner æresmedlem betales det ingen kontingent.

 

§ 6 Landsmøtet

1) Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet og avholdes hvert fjerde år. Innkallingen til landsmøtet sendes avdelingene senest 3 måneder før landsmøtet holdes.

2) Antall delegater beregnes av medlemstall, minus pensjonister, i avdelingen. Antall medlemmer beregnes den 1. i måneden 3 måneder før landsmøtet holdes.

Avdelinger med til og med 125 medlemmer            3 delegater

Avdelinger med 126 – 175 medlemmer                   4 delegater

Avdelinger med 176 – 225 medlemmer                   5 delegater

Avdelinger med 226 – 275 medlemmer                   6 delegater

Avdelinger med 276 og flere medlemmer                7 delegater

Delegatene har tale-, forslags- og stemmerett. Sentralstyrets medlemmer deltar på landsmøte med tale-, forslags- og stemmerett i alle saker unntatt i saker om beretning og regnskap. Sentralstyrets varamedlemmer deltar med tale og forslagsrett. Revisorer har møteplikt.
 

3) Det enkelte avdelingsstyre oppnevner delegater med vara.

4) Delegatene som møter kan ha med fullmakt dersom delegasjonen ikke møter fulltallig. Fullmaktene leveres til leder før landsmøtets åpning. Landsmøtet godkjenner fullmaktene.

5) Forslag som ønskes behandlet skal være mottatt av sentralstyret senest 2 måneder før landsmøtet.

6) Landsmøtets saksdokumenter skal sendes avdelingene senest 4 uker før landsmøtet holdes.

7) Ordinært landsmøte skal behandle:

    a. Konstituering

    b. Valg av 2 møtedirigenter, 2 møtesekretærer, 2 til å underskrive protokollen, 3 medlemmer til redaksjons- og pressekomite og 3 til opptellingskomite

    c. Beretning for perioden

    d. Revidert regnskap

    e. Kontingent

    f. Vedtekter

   g. Prinsipprogram

   h. Rammebudsjett for landsmøteperioden

   i. Innkomne forslag

   j. Valg av sentralstyre:

      i. Leder – skal være på heltid og ha arbeidssted i sekretariatet

      ii. Nestleder – skal være på heltid og ha arbeidssted i sekretariatet

      iii. 5 styremedlemmer

      iv. 3 varamedlemmer

  k. Valg av 2 revisorer med 1 vara

 

8) Landsmøte kan vedta å holde møte, eller deler av møtet, for lukkede dører.

9) Ekstraordinært landsmøte skal innkalles av sentralstyret med 1 måneds varsel når 2/3 av landsstyret, eller minst 20% av organisasjonens medlemmer krever det. Møtet kan også avholdes når sentralstyret finner det nødvendig. Det er bare de saker som er satt opp på dagsorden som kan behandles i møtet. Ekstraordinært landsmøte består av en representant fra hver avdeling med stemmerett ut fra antall delegater som i ordinært landsmøte. Avdelingene kan likevel velge å møte med antall delegater som i ordinært landsmøte, men må da selv bekoste oppholds- og reiseutgifter for antall delegater utover en. Ekstraordinært landsmøte kan avholdes elektronisk.

 

§ 7 Landsstyret

1) Når landsmøtet ikke er samlet er landsstyret organisasjonens øverste myndighet.

2) Landsstyret består av avdelingenes ledere, sentralstyret og hovedtillitsvalgt for Helfo. Ved forfall møter vara.

3) Landsstyremøte avholdes en gang i året og så tidlig som mulig i løpet av 1. kvartal.

Det året det er landsmøte avholdes det 2 landsstyremøter, et på våren og et på høsten. Når sentralstyret finner det nødvendig, eller når minst halvparten av landsstyrets medlemmer krever det, kan det avholdes flere landsstyremøter. Landsstyret er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede. Saker som behandles avgjøres ved alminnelig flertall. (se fotnote 1)

4) Landsstyret behandler:

    a. Valg av møtedirigent, 2 møtesekretærer, 2 til å underskrive protokollen

    b. Årsregnskap

    c. Årlig handlingsplan

    d. Årlig budsjett

    e. Innmeldte saker

    f. Vedtektsendringer i henhold til § 7 punkt 6

    g. Tid og sted for landsmøte

    h. Valg av valgkomite med 5 medlemmer og med personlig vara

 

5) Landsstyret fatter sine vedtak i møter eller ved skriftlig avstemning. Landsstyrevedtak kan gjøres elektronisk.

6) Landsmøtet gir landsstyret fullmakt til å foreta vedtektsendringer i landsmøteperioden når det er nødvendig

    a. for å tilpasse AVYO til arbeidsgivers struktur

    b. for å tilpasse AVYO til Deltas organisering

    c. for å sikre medbestemmelse.

Bestemmelsene om antall stemmer gjelder som ved ekstraordinært landsmøte. Det kreves 2/3 flertall for at vedtektsendringen er gyldig.

7) Landsstyret oppnevner valgkomiteen minst 6 måneder før landsmøtet. Retningslinjer vedtas av landsstyret. Valgkomiteen er aktiv gjennom hele perioden, frem til 6 måneder før neste Landsmøte, og skal kunne finne kandidater til styret dersom det blir behov for suppleringsvalg i landsmøteperioden.

 

§ 8 Årlig konferanse

Det avholdes en årlig fagkonferanse for avdelingsledere, nestledere, hovedtillitsvalgt og vara fra Helfo og sentralstyret. Alle har møteplikt, også AVYOs sekretariat. Konferansen arrangeres 2. halvår. Det året det er landsmøte avholdes det ikke konferanse.

 

§ 9 Sentralstyret

1) Sentralstyret har ansvaret for å utøve den politiske og administrative myndighet.

2) De ansatte i AVYO oppnevner selv et medlem og personlig varamedlem til sentralstyret.

3) Sentralstyret skal arbeide etter de vedtak som er fattet av landsmøtet og landsstyret.

4) Sentralstyremøter avholdes når leder finner det hensiktsmessig eller når minst halvparten av sentralstyrets medlemmer krever det. Varamedlemmer innkalles til sentralstyremøtene.

5) Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Sentralstyrevedtak kan gjøres elektronisk når leder finner det nødvendig.

6) Det skal minimum være 4 styremøter pr år, minst ett pr kvartal.

7) Sentralstyret skal:

    a. Utarbeide budsjettforslag og handlingsplaner for behandling i landsstyret

    b. Innkalle til landsstyremøte. Innkalling skal sendes ut så tidlig som mulig og sakspapirene skal gjøres tilgjengelig senest en måned før møtet.

    c. Forvalte og plassere organisasjonens midler i samsvar med de vedtak som er fattet i landsmøtet og landsstyremøte

    d. Ansette medarbeidere i sekretariatet

    e. Velge representanter til styrende organer, utvalg og møter i YS og andre forbund som AVYO samarbeider med

    f. Velge representanter til forhandlinger med arbeidsgiver eller andre parter

    g. Oppnevne utvalg etter behov

 

 

§ 10 Avdelingene

1) Det bør være en avdeling i hvert fylke/ region. Avdelingsstyret utgjør den politiske og administrative ledelse og drifter avdelingens økonomi. Avdelingen skal drive medlemsaktiviteter og være aktiv i den politiske diskusjonen.

2) Styret for avdelingene velges av årsmøte og funksjonstiden er minst et år. Styret skal bestå av minst fem faste medlemmer. En eventuell utvidelse av antall styremedlemmer må meldes inn som egen sak til årsmøtet. Antallet styremedlemmer skal være oddetall. Dette for å unngå stemmelikhet.

3) Styrets medlemmer skal ha følgende roller og velges direkte til rollen.

   a. Leder

   b. Nestleder

   c. Kasserer

   d. Sekretær

   e. Styremedlem
 

4) I tillegg velges 3 varamedlemmer. Avdelingene oppretter arbeidsutvalg ved behov. Styret forbereder og behandler alle saker som er innmeldt, og som inngår under avdelingens ansvar. Leder innkaller til styremøte. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Styrets vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

5) Det skal minimum være 4 styremøter pr år, minst ett pr kvartal.

6) Medlemsmøter bør holdes i avdelingen minst en gang hvert halvår. Medlemmene kan sende inn forslag til tema og saker til medlemsmøtene.

7) Årsmøte/ ekstraordinært årsmøte. Årsmøte skal avholdes hvert år og skal holdes innen utgangen av mars måned. Innkalling til årsmøtet sendes ut 2 måneder før møtetidspunktet. Saksliste og tilhørende dokumenter skal sendes til alle medlemmene senest 14 dager før årsmøtet. Forslag til saker som medlemmene ønsker at årsmøtet skal behandle må være kommet inn til styret senest 6 uker før årsmøtet.

8) Årsmøte skal behandle:

    a. Avdelingens årsberetning

    b. Regnskap pr 31.12.

    c. Revisjonsberetning

    d. Eventuell endring av antall medlemmer utover 5 faste medlemmer og 3 varamedlemmer i avdelingsstyret

    e. Handlingsplan

    f. Budsjett

    g. Innkomne forslag

    h. Valg direkte til disse rollene: (se fotnote 2)

        i. Leder for 1 eller 2 år

        ii. Nestleder for 1 eller 2 år

        iii. Sekretær for 1 eller 2 år

        iv. Kasserer for 1 eller 2 år

         v. Styremedlem for 1 eller 2 år

         vi. 3 varamedlemmer for 1 eller 2 år

     i. 2 revisorer og 1 vara for 1 eller 2 år

     j. Etter forslag fra avdelingsstyret skal det velges 3 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomite. Valgkomiteen er aktiv gjennom hele perioden og skal kunne finne kandidater til styret dersom det blir behov for suppleringsvalg utenom årsmøtet.

9) Den som er medlem har stemmerett. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Et medlem kan ha med 1 fullmakt. Avdelingsstyret skal ha mottatt eventuelle fullmakter før årsmøtets åpning. Bare de saker som er satt opp på sakslisten kan behandles. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret eller når minst 20% av medlemmene krever det. Møtet holdes senest en måned etter at styret har mottatt anmodningen.

10) Sammenslåing

Årsmøtet kan med minst 2/3 flertall foreslå sammenslåing av avdelinger. Vedtaket om sammenslåing gjøres av landsstyret. Eventuelle verdier tilfaller den nye avdelingen.

11) Oppløsning

Årsmøtet kan med minst 2/3 flertall vedta oppløsning av en avdeling. Ved oppløsning skal arkiv og verdier overlates til AVYO sentralt. Hvis det ikke er stiftet ny avdeling innen 3 år forblir dette AVYOs eiendom.

12) Opprettelse av avdeling

Etter skriftlig søknad kan landsstyret beslutte at organisasjonen skal opprette nye avdelinger.

 

§ 11 Tillitsvalgte

Hovedtillitsvalgte er politiske utøvende innenfor sine respektive driftsenheter. Hovedtillitsvalgt og vara på det statlige avtaleområdet velges av de statlige medlemmene i den respektive driftsenhet. Valget gjøres elektronisk, og administreres av sekretariatet. Hovedtillitsvalgte velges fortrinnsvis for 2 år. Tilsvarende gjelder ved valg av vara.

Hovedtillitsvalgt for det kommunale området velges av medlemmene i kommunal sektor, dvs. ikke bare av de kommunale medlemmene i NAV-kontoret.

Plasstillitsvalgt er politisk utøvende innenfor sin respektive enhet på arbeidsområdenivå. Plasstillitsvalgte og vara velges av medlemmene på arbeidsområdet for 1 eller 2 år.

Valg av plasstillitsvalgte og vara i NAV-kontor skal gjenspeile både det statlige og det kommunale området.

Alle tillitsvalgte skal aktivt arbeide for at organisasjonens politikk og verdier praktiseres. Tillitsvalgtes sin rolle og ansvar reguleres i hovedavtale, tariffavtale samt andre gjeldende lover og avtaler. Tillitsvalgte som melder seg ut av AVYO fratrer sine verv umiddelbart.

 

§ 12 Lederfullmakter

1) Leder, eller i dennes fravær nestleder, skal lede forbundet i samsvar med vedtektene og de vedtak som er fattet av landsmøtet, landsstyret og sentralstyret. Tilsvarende gjelder for leder av avdelingene i forhold til avdelingsstyret.

2) Leder har anvisningsfullmakt, og kan delegere fullmakten med sentralstyrets samtykke. Tilsvarende gjelder for leder av avdelingene i forhold til avdelingsstyret.

3) Nyvalgt organisasjonsleder har fullmakter og ansvar fra valgdato. For å ivareta kompetanseoverføring er fratredende leder i sekretariatet frem til utgangen av andre måned etter landsmøtevalget

4) Nyvalgt avdelingsleder har fullmakter og ansvar fra valgdato. Avtroppende avdelingsleder bør være tilgjengelig for nyvalgt leder minimum en måned etter valget.

 

§ 13 Suppleringsvalg

Et suppleringsvalg kan avholdes for å velge nye styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer (Se fotnote 3). Suppleringsvalg kan gjøres både for sentralstyret og for avdelingsstyret.

Dersom leder fratrer i perioden overtar nestleder vervet som leder og det velges ny nestleder blant styrets faste medlemmer. Dersom nestleder fratrer i perioden velges ny nestleder blant styrets faste medlemmer.

 

§ 14 Protokoll og referat

Det skal føres protokoll fra landsmøtet, landsstyrets og sentralstyrets møter. Det skal føres protokoll fra avdelingens årsmøter og referat fra avdelingens styremøter.
 

§ 15 Regnskap

1) Regnskapene avsluttes 31. desember og skal være klar for revisjon innen 15. februar året etter. Organisasjonens og avdelingens regnskap skal føres i henhold til lover og regler og etter god regnskapsskikk.

2) Plassering av organisasjonens og avdelingens midler skal godkjennes av henholdsvis landsstyret og avdelingsstyret. Regnskap skal revideres av revisor.

 

§ 16 Revisorer

1) Revisorene på organisasjonsnivå skal minst en gang hvert halvår foreta revisjon.

2) Revisorene på avdelingsnivå skal minst en gang i året foreta revisjon.

3) Revisorene på organisasjonsnivå innkalles til landsstyremøter og landsmøte.

 

§ 17 Uravstemninger

Ved uravstemninger i tariffoppgjør for det statlige avtaleområdet følges vedtektene for YS Stat.

Ved uravstemninger i tariffoppgjør for det kommunale avtaleområdet følges vedtektene for Delta.

 

§ 18 Vedtekts-fortolkninger og vedtekts-forslag

1) Spørsmål om fortolkning av disse vedtekter avgjøres av sentralstyret. Sentralstyrets avgjørelse kan klages inn for landsstyret og landsmøtet.

2) Landsmøtet kan endre eller oppheve AVYO s vedtekter i henhold til § 6 pkt.7.

3) Landsstyret kan endre vedtektene i henhold til § 7 pkt. 6.

4) Vedtektsendring krever 2/3 flertall.

 

§ 19 Oppløsning

Organisasjonens oppløsning kan bare vedtas av landsmøtet med minst 2/3 stemmeflertall. Forslag om dette må være vedtatt ved uravstemning blant organisasjonens medlemmer før landsmøtet holdes. Ved oppløsning av organisasjonene treffer landsmøtet vedtak om hvordan organisasjonens midler skal anvendes.

 

§ 20 Ikrafttreden

Landsmøtet 2. desember 2020.

Endret etter landsstyrevedtak 1. september 2023

 

 

Fotnote:

1) (til § 7 nr. 3) Alminnelig flertall oppnås når forslaget det voteres over får over 50% av de avgitte stemmer.

2) (til § 10 nr. 7 H) Dersom ingen kandidater får alminnelig flertall, skal det foretas omvalg mellom de 2 som har fått flest stemmer. I tilfelle stemmelikhet skal valget avgjøres ved loddtrekning.

3) (til § 13) Dersom et styremedlem trekker seg fra vervet, eller på annen måte fratrer, trer varamedlemmet inn som ordinært medlem ut funksjonstiden. Hvis alle varamedlemmer er «brukt opp» og de faste styreplassene ikke kan bekles, kan det avholdes suppleringsvalg. Det kan også avholdes suppleringsvalg for å finne ny, eller nye, varamedlemmer dersom styret finner det nødvendig.