AVYOs Landsmøte 2024

AVYOs Landsmøte avholdes hvert fjerde år, og samme år som Deltas Kongress. Det betyr at det både er landsmøteår i AVYO og kongressår i Delta i 2024. Det er mye som skal skje i tiden frem til Landsmøte.

Tidsplan og frister

1. august:                    Delegatene til Landsmøte velges
13. august:                  Frist for innkalling til Landsmøte
13. september:          Frist for innmelding av saker til sentralstyret
16. september:          Frist for utsendelse av saksdokumenter
13.-15. november:    AVYO i Deltas Landsmøte 2024
 

Hvordan melde inn sak som medlem?

Som medlem kan du melde inn sak(er) via din avdeling, eller komme med endringsforslag til vedtekter og prinsipprogrammet. Det er avdelingsstyret i de ulike avdelingene som sender forslagene videre til AVYO sentralt. Frist for innmelding av saker til ditt avdelingsstyret er 16. august. Ta kontakt med din avdeling for mer informasjon om hvordan du kan sende inn dine forslag.

🔹Her kan du finne din avdeling.

 

Hvordan er gangen i det?

🔵 Når du som medlem fremmer et endringsforslag eller en sak til din avdeling, er det avdelingens ansvar å videreformidle dette til AVYO sentralt (sekretariatet). Endringsforslag til vedtekter og prinsipprogram sendes kontinuerlig videre til vedtekts- og prinsipputvalget som jobber frem til fristen som er 16. september.

🔵 Dersom du melder en sak, er det avdelingsstyret sitt ansvar å videreformidle det til AVYO sentralt som forbereder og fremlegger saken for sentralstyret. Videre er det sentralstyret som vedtar hvilke saker som skal behandles av Landsmøte i november. 

🔵 Avdelingsstyrene sender forslag og saker til AVYO sentralt innen utgangen av august.
Fristen for å melde inn saker til sentralstyret er 13. september.

 

Valgkomiteen
I starten av landsmøteåret fremmer AVYO sentralt (sekretariatet) et forslag til valgkomité. Dette forslaget må først vedtas av sentralstyret, før det i første kvartal i landsmøteåret vedtas under landsstyremøte. 

Vedtekt- og prinsipputvalget
I tillegg til valgkomité har vi to selvstendige utvalg; vedtektsutvalget og prinsipputvalget. Likeledes med valgkomiteen, skal også vedtekts- og prinsipputvalget forslås av AVYO sentralt, før det vedtas av sentralstyret og deretter landsstyret i landsmøteåret. Disse utvalgene vil jobbe med AVYOs prinsipprogram for perioden 2024-2028. Utvalgene kan forberede sin sak helt frem til saksdokumentfristen som er 16. september 2024.

🔹Her finner du AVYO i Deltas styringsdokumenter

 

Valgkomité Landsmøte 2024

 

Hege Ekra, Akershus, Leder
NAV Fylke
Hans Kristian Opsahl, Vest-Viken, vara for Hege Ekra   
NAV Fylke 
Elsa-Birgitte Nilsen, Nordland, Nestleder
NØS 
Line Nord, Vestfold, vara for Elsa-Birgitte Nilsen
NAV Fylke 
Kari Pettersen, Østfold
Helfo
Marie Austrheim, Sogn og Fjordane, vara for Kari Pettersen    
ØT 
Eva Nodeland, Innlandet
HOT
Mallika Eliassen, Nordland, vara for Eva Nodeland  
NKS 
Leif Vegard Birkeland, Oslo
NAY
Stig Robert Pedersen, Trøndelag avd. Nord, vara for Leif Vegard Birkeland 
NFP 


Vedtekts- og prinsipputvalg Landsmøte 2024
 

Vedtekts-utvalg

Sekretær Anne S Henriksen     
AVYO sekretariatet

Leder Janne Rafshol     
Rogaland   
NAV Fylke 

Lisbeth Hushovd     
Agder   
NAV Fylke

Artem Bogorodskii     
Finnmark   
NFP

Vara Tine Aagaard     
Trøndelag avd. Sør  
NAV Fylke

Prinsipp-program

Sekretær Rune Horgmo     
AVYO sekretariatet

Leder Beate Seljenes     
Troms   
NAV Fylke

Morten Sørestrand      
Hordaland 
NAV Fylke

Margit Andersen       
Telemark   
NAY

Vara Anne Lise Eriksen    
Nordland   
NAV Fylke

 

Fra AVYO i Deltas vedtekter:

§ 6 Landsmøtet

1) Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet og avholdes hvert fjerde år. Innkallingen til landsmøtet sendes avdelingene senest 3 måneder før landsmøtet holdes.

2) Antall delegater beregnes av medlemstall, minus pensjonister, i avdelingen. Antall medlemmer beregnes den 1. i måneden 3 måneder før landsmøtet holdes.

Avdelinger med til og med 125 medlemmer            3 delegater

Avdelinger med 126 – 175 medlemmer                    4 delegater

Avdelinger med 176 – 225 medlemmer                    5 delegater

Avdelinger med 226 – 275 medlemmer                    6 delegater

Avdelinger med 276 og flere medlemmer                7 delegater

Delegatene har tale-, forslags- og stemmerett. Sentralstyrets medlemmer delta på landsmøte med tale-, forslags- og stemmerett i alle saker unntatt i saker om beretning og regnskap. Sentralstyrets varamedlemmer deltar med tale og forslagsrett. Revisorer har møteplikt.
 

Les mer om Landsmøte i AVYOs vedtekter. 

Har du ytterligere spørsmål så er AVYOs sekretariat selvsagt tilgjengelig for deg.
Kontakt oss gjerne på epost [email protected]

Tips til avdelingsstyrene

☑️ Det kan være lurte å henvende seg til medlemmene via tillitsvalgtverktøyet så tidlig som mulig for å få inn både forslag til saker, og endringsforslag til vedtekter og prinsipprogram.

☑️ Les gjennom AVYOs vedtekter og prinsipprogram for å kunne komme med gode innspill.

☑️ Vi anbefaler avdelingsstyrene å starte gjennomgangen av forslagene før sommeren, da sentralstyret må ha mottatt forslagene innen 13. september.

☑️ Avdelingsstyrene oversender forslag til saker og endringer til AVYO sentralt (sekretariatet) på e-post [email protected] innen utgangen av august