Rollen som tillitsvalgt

Med denne manualen håper vi at våre tillitsvalgte i NAV og HELFO er enda bedre sikret en god ballast i samarbeidet med ledelsen til beste for ansatte, arbeidsplassen, etaten og samfunnet.

Med denne manualen håper vi at våre tillitsvalgte i NAV og HELFO er enda bedre sikret en god ballast i samarbeidet med ledelsen til beste for ansatte, arbeidsplassen, etaten og samfunnet.

Forvaltningen skal bidra til å sikre at det kollektive interessefeltet i samfunnet blir ivaretatt slik fellesskapet til enhver tid bestemmer eller forventer.

Forvaltningen er således en viktig ryggrad i vårt demokrati, og skal derfor tydelig demonstrere at den aktivt praktiserer de demokratiske og forvaltningsmessige verdiene den er tuftet på.

De mål og virkemidler forvaltningen jobber med, er politisk besluttet, og skal realiseres gjennom en effektiv virkemåte som også sikrer brukere og samfunnet informasjon om og trygghet for at forvaltningen møter ulike individuelle behov på den måten som fellesskapet har bestemt.

SAMHANDLINGSPLIKT

Hovedavtalen innfører på dette grunnlaget en aktiv og omfattende samhandlingsplikt mellom ledelse og tillitsvalgte i alle statlige virksomheter og enheter.

Et viktig grunnlag for samarbeidsplikten ligger i at både ledere og medarbeidere - herunder tillitsvalgte - har sine tilsettingskontrakter med fellesskapet, som gjennom lov og avtaler har gitt dem alle et omfattende vern mot inngrep i arbeidsavtaler og tilhørende vilkår, jf. ansettelsesprosedyre-reglene, disiplinærbestemmelsene osv.

Det er selvsagt viktig at ledelse og tillitsvalgte i staten forstår hva denne samhandlingsplikten innebærer, og de krav til felles kunnskapsbygging og handlemåter som den er avhengig av.

INTENSJONAL MEDBESTEMMELSE

Ledelse i staten skal utøves slik at den understøtter praktisering av intensjonal medbestemmelse. Gjennom samarbeid med gode og rollebevisste tillitsvalgte skal det oppnås forbedret ressurseffektivitet, økt måloppnåelse og almen tilslutning til nødvendig virkemiddelbruk.

Samtidig skal det praktiseres en størst mulig åpenhet om gjeldende arbeidsprosesser og tiltak, slik at fellesskapet kan ha tilsyn med at forvaltningen opptrer på foreskreven måte i tråd med politiske beslutninger.

Her er hovedvekten lagt på medbestemmelsens intensjonale innhold, koblet med de viktigste konkrete kunnskaps- og aktivitetsområder som tillitsvalgte møter i hverdagen, og de krav til kunnskaper og atferd som samhandlingsplikten innebærer i den sammenheng.

Det er viktig at du i tilknytning til bruk av denne manualen leser hovedavtalen for staten og etatens tilpasningsavtale i sin helhet.

Hovedavtalen for kommunal sektor omtales generelt ikke her, men nevnes i enkelte relevante praktiske sammenhenger.

Innholdet gir også et speilbilde på hva ledelsen tilsvarende må kunne håndtere for i praksis å ha et godt samarbeid med tillitsvalgte etter intensjonene i hovedavtalen.