Inkluderende arbeidsliv

Introduksjon:

Norge har et godt utbygd velferdssystem som er avhengig av høy aktiv deltakelse i arbeidslivet. Et styrket fokus på inkludering i arbeidslivet av ubenyttet potensiell arbeidskraft er et sentralt element i dette.

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv eies av staten og hovedorganisasjonene i fellesskap. Som tillitsvalgt har du derfor et direkte ansvar for å medvirke til at din arbeidsplass legger til rette for å nå avtalens målsettinger.

IA-avtalen skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen.

- Sykefravær:

Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018. Flere sektorer, bransjer og virksomheter har et lavt sykefravær. I disse bransjene og virksomhetene vil det kunne være et mål i seg selv å opprettholde det lave fraværet og fokusere innsatsen på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og på å redusere frafall fra arbeidslivet.

- Frafall:

Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres. Med frafall menes personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær. Det er vanligvis langtidssykmeldte som går over på arbeidsavklaringspenger og etter hvert til uføretrygd, eller personer som går over til tidligpensjonering.

Se for øvrig arbeidsmiljøloven kap. 4. vedrørende tilretteleggingsplikt m.v.

Innhold:

Et mer inkluderende arbeidsliv forutsetter at man vier dette perspektivet særlig oppmerksomhet i alt fra rekrutteringsprosessens ulike faser til opplegg og aktiviteter for videreutvikling av ansattes handlingskompetanse. Dette siste dreier seg bl.a. om hensiktsmessig arbeidsfordeling, nødvendig motivering og eventuell tilrettelegging.

Fordi NAV er hovedverktøyet for mobilisering av inaktiv arbeidskraft i landet og i den sammenheng blant annet har ansvaret for virksomheten i arbeidslivssentrene, er det naturlig å forvente at særlig Arbeids- og velferdsetaten også som arbeidsgiver skal oppvise god evne til inkludering og tilrettelegging.

Denne forventningen skal våre tillitsvalgte ta et tydelig medansvar for å imøtekomme. Et mer inkluderende arbeidsliv er et perspektiv som tillitsvalgte hele tiden må ha når de utøver sin rolle innenfor alle områdene nevnt over.

Det blir fastsatt måltall i staten/etaten det enkelte år for blant annet rekruttering av personer med innsnevret konkurranseevne for deltakelse i arbeidslivet. Våre sentrale og lokale tillitsvalgte skal aktivt medvirke til at disse måltallene blir realisert i praksis - jf. regjeringens initiativ til den såkalte inkluderingsdugnaden.

Målsettingen om et inkluderende arbeidsliv er selvsagt like forpliktende for kommunesektoren som for staten og er derfor en sak som egner seg godt for tverrsektorielt samarbeid også innad i NAV-kontorene.

Vår policy på området:

Våre tillitsvalgte skal alle steder være synlige og aktive rolleaktører i etatens interne IA-arbeid.

Siden etatene er i et betydelig omstillingsløp, vil behovet for tiltak som kan sikre et inkluderende arbeidsliv antakelig øke fremover. Viktigheten av å imøtekomme dette behovet i omstillingsprosesser er understreket i formålskapittelet til etatens omstillingsavtale.

Selvsagt kan det noen ganger være konkret behov for å avbalansere mulige inkluderingstiltak mot avkrevd leveranseevne i en enhet, men da er det viktig at dette gjøres på en måte som ikke unødvendig stenger for inkluderingshensynet.