Om Audiografforbundet

Audiografforbundet er tilsluttet Delta som ivaretar lønns- og arbeidsvilkår til medlemmene i Audiografforbundet. Deltas tillitsvalgte følger opp dine interesser på arbeidsplassen.

Audiografforbundets medlemshåndbok

Utdanning

For å bli audiograf må ta en bachelor i audiologi ved NTNU i Trondheim. Som audiograf er du ekspert på hørsel og har ansvar innen utredning og rehabilitering av mennesker med hørselsproblemer.

Lønn

For audiografer ansatt i spesialisthelsetjenesten

Pr. 1. august 2022 er minstelønnen for audiografer uten ansiennitet kr 423.000,- og med 10 års ansiennitet kr 517.000,-. Audiografer blir lønnet i stillingsgruppe 4. 

Akuelle saker

Om audiografyrket

Audiografens primære oppgave er å hjelpe mennesker med hørselsrelaterte problemer, med en målsetting om at de kan fungere bedre i hverdagen og i livet generelt.

Det finnes mange ulike diagnoser knyttet til hørsel. I første rekke er det audiografens oppgave å gjennomføre nødvendige tester for å avdekke hvorvidt noe er utenfor normalen, og hvilket tilstanden det er snakk om. Deretter er det viktig for pasienten å få forklart dette.

Hjelper ved hørselsproblemer

Audiografenes absolutte spisskompetanse er rehabilitering igjennom å tilpasse høreapparat, men kanskje like viktige ved å bidra med rådgivning. Rådgivning kan omhandle hvordan hørselen fungerer, sosiale konsekvenser av hørselstap, kommunikasjons- og mestringsstrategier, tekniske hjelpemidler og pasientrettigheter.

Audiografen skal bidra til å gi mennesker med hørselsproblemer muligheter for livsutfoldelse. Hørselen er en viktig sans for språkutvikling, sosial aktivitet, arbeidsliv og utdanning. Pasientene som audiografen møter kan være alt fra spedbarn til eldre.

En annen viktig oppgave til audiografen er å veilede ulike yrkesgrupper i forhold til forebygging av hørselsskader og tinnitus.

Teknologi

Audiografyrket befinner seg i et spennende felt der en må beherske avansert teknologi, ha omsorg for pasienter og jobbe tverrfaglig med yrkesgrupper som øre- nese- og halsspesialister, audiofysikere og audiopedagoger. Andre relevante samarbeidspartnere kan være fastleger, helsestasjoner, helsesøstre, arbeidsgivere, ulike nivåer i NAV og de skoler og barnehager (evt PPT) hvor hørselshemmede barn holder til.

Hvor jobber audiografer?

Tradisjonelt sett er audiografene ansatt ved sykehus med hørselssentraler, hos avtalespesialister eller hos leverandører av høreapparater. I de siste årene har flere blitt ansatt ved NAV-hjelpemiddelsentralene, og antallet audiografer med egne bedrifter øker fra år til år.