Dette er Deltas hovedsatsningsområder for 2021

Illustrasjon: Colourbox
Illustrasjon: Colourbox

Hva blir viktig i arbeidslivet framover? Deltas hovedsatsingsområder for 2021 peker ut områder som skal vies spesiell oppmerksomhet i kommende år.

På Deltas kongress 2020 ble det vedtatt fem overordnede fokusområder. Mer detaljerte handlingsplaner besluttes av hovedstyret i etterkant.

Deltas kongress har vedtatt følgende hovedsatsingsområder for 2021:

Hovedsatsingsområde 1

  • Delta skal arbeide for å styrke medlemmers og tillitsvalgtes muligheter for å forbli attraktiv arbeidskraft ved at de får brukt, verdsatt og utviklet sin kompetanse.

Hovedsatsingsområde 2

  • I et arbeidsliv i rask endring skal Delta jobbe for at medlemmene har et trygt, forsvarlig og godt arbeidsmiljø med en hensiktsmessig organisering og med mest mulig hele og faste stillinger.

Hovedsatsingsområde 3

  • Delta skal fortsette arbeidet med å tilpasse organisasjonen til endringene i samfunnet og arbeidslivet. Vi skal videreutvikle samarbeidet internt i YS.

Hovedsatsingsområde 4

  • Delta skal ytterligere styrke arbeidet med å rekruttere og beholde aktive medlemmer og tillitsvalgte. Delta vil fortsette arbeidet med å bruke ny teknologi og digitalisering for å kunne gi en bedre medlemsopplevelse og gjøre tillitsvalgtes hverdag enklere.

Hovedsatsingsområde 5

  • Delta fortsetter arbeidet for at alle skal få pensjon fra første krone.