For Deltas medlemmer i ASVL-området: Stipendordning for etter- og videreutdanning

Illustrasjon: Colourbox
Illustrasjon: Colourbox

Er du medlem i Delta og omfattet av Overenskomst mellom Delta og ASVL? I så fall kan du søke stipend til etter- og videreutdanning.

Gjeldende satser

 • Heltidsutdanning inntil kr 60.000 per år dersom du studerer på heltid og har 100 prosent permisjon fra jobb.
 • Deltidsutdanning inntil kr 30.000 per år dersom du studerer på halvtid og har 50 prosent permisjon fra jobb.
 • Korttidsutdanning inntil kr 20.000 per år der du jobber ved siden av studiene.

Hvem kan søke

 • Du må være medlem i Delta og være omfattet av Overenskomst mellom Delta og ASVL
 • Du må ha vært ordinært betalende medlem i minst seks måneder på søknadstidspunktet
 • Du kan ikke melde deg på utdanningen/kurset før medlemskapet har vart i seks måneder
 • Retten til utdanningsstøtte gjelder både ordinært betalende, yrkesaktive medlemmer og medlemmer i lønnet permisjon fra arbeidet, som f.eks. utdannings- og svangerskapspermisjon

Dette kan du søke støtte til

 • Etter- og/eller videreutdanning ved offentlige eller private utdanningsinstitusjoner
 • eller gjennom sentrale kurstilbud hos Delta
 • heltids-, deltidsutdanning og kurs av kortere varighet
 • Med videreutdanning menes kompetanseutvikling som har som mål å utvikle nye ferdigheter i det daglige arbeid, samt karriereutvikling for øvrig

Stipend skal dekke dokumenterte utgifter til

 • Eksamensavgift/semesteravgift/kursavgift
 • Studiemateriell/bøker/software, men ikke pc og annen hardware
 • Reiseutgifter. Opphold kan unntaksvis dekkes.

Slik gjør du

Det er ingen søknadsfrist, men kan søkes fortløpende.

Stipendordningen gir ikke støtte til opplæring/utdanning som er arbeidsgivers ansvar. For å lette behandlingen hos oss må du ha søkt arbeidsgiver om støtte før du søker stipend fra Delta.

Har vi dine korrekte personopplysninger?

Vi ber deg om å logge deg inn på Deltas sider for å kontrollere at de opplysningene som er registrert på deg er riktige. Vi trenger å ha din riktige adresse, e-postadresse og telefonnummer. Ved endring i stillingskode/stillingsbenevnelse ber vi deg om å korrigere denne.

Bakgrunn for stipendordningen

Stipendordningen innebærer at din arbeidsgiver skal betale inn et beløp per Deltamedlem i din virksomhet. Beløpet arbeidsgiver skal innbetale, er på kr 2.340 per medlem i full stilling per år. For deltidsansatte skal det betales inn forholdsmessig, ut fra stillingsprosent.

Midlene arbeidsgiverne betaler inn til den nye ordningen, skal forvaltes av Delta, som etablerer et fond hvor du som medlem kan søke stipend.

Det du søker støtte til må høre inn under kategorien etter- og videreutdanning. Denne kan være av kortere eller lengre varighet. Det gis støtte til utdanning som gjennomføres i søknadsåret.

Dette er en ordning som kommer i tillegg til Deltas egen stipendordning, som gjelder for alle Deltamedlemmer.