Attraktivt stipend fra Kost- og ernæringsforbundet

Stipendordningen i Kost- og ernæringsforbundet er en av våre medlemsfordeler. Du kan søke om stipend for å delta på faglig kurs og til støtte for faglig etter- og videreutdanning.

Formål

Kost- og ernæringsforbundet har som formål å arbeide for medlemmenes teoretiske og praktiske utdanning og faglige utvikling. Som et ledd i dette arbeidet kan det tildeles stipend til våre medlemmer.

Det kan søkes om stipend 1. mars og 1. oktober. Tildelingen skjer medio juni og desember.

Søknadskriterier:

Hvem kan søke?

Alle Kost- og ernæringsforbundets medlemmer kan søke stipend, med unntak av elev- og studentmedlemmer. Stipendordningen vil prioritere yrkesaktive medlemmer. Søkeren må ha vært medlem i minst seks måneder på søknadstidspunktet.

Hva kan det søkes stipend til?

 • Det kan søkes stipend til deltagelse på yrkesfaglige kurs, og til støtte ved yrkesfaglig grunnutdanning og etter- og videreutdanning som er formelt kompetansegivende, og som fører frem til fagbrev, studiekompetanse eller gir studiepoeng ved universitet og høyskole.
 • Det kan gis støtte til kurs-/semesteravgift og eksamensgebyr og relevante utgifter til studiemateriell.
 •  Det gis ikke støtte til kurs arrangert av Kost- og ernæringsforbundet.

Stipendsatser

Kost og ernæringsforbundet dekker deler av de totale kostnadene. Utbetalt stipend baseres på søkerens dokumenterte utgifter. Søkere deles i to kategorier:

 • Kortvarige kurs og seminar. Det tildeles inntil kr. 6.000.
 • Yrkesfaglige grunnutdanninger og etter- og videreutdanninger. Det tildeles inntil kr. 15.000 per kalenderår.

Hvordan søke?

Søknad skal skrives på Kost- og ernæringsforbundets "Søknadsskjema for stipendordning”. Søknaden skal inneholde:

 • Kort begrunnelse for søknaden
 • Hva stipendmidlene skal brukes til
 • Framdriftsplan på utdanningen/kurset
 • Opplysninger om andre stipendsøknader
 • Arbeidsgivers bekreftelse

Skjemaet skal sendes til [email protected]

Krav om medlemskap

Dersom søker melder seg ut av forbundet etter avsluttet kurs/utdanning kan forbundet kreve hele eller deler av tildelt beløp tilbake etter følgende regler:

For kortvarige kurs/seminarer:         

 • 6 mnd etter avsluttet kurs/seminar

Etter avsluttet lengre utdanning:       

 • 1 års utdanningsstøtte: 6 mnd etter avsluttet utdanning
 • 2 års utdanningsstøtte: 12 mnd etter avsluttet utdanning
 • 3 års utdanningsstøtte: 18 mnd etter avsluttet utdanning osv

Dokumentasjon:

 • Stipendmottakeren forplikter seg til, på forespørsel, å dokumentere at utdanningen/kurset er fullført og avgi en skriftlig rapport som viser omfanget av utdanningen/kurset etter fullførelsen.
 • Stipendmottakeren forplikter seg til skriftlig å melde fra dersom utdanningen/studiet ikke er fullført eller påbegynt, og angi grunnen til dette.

Tilbakebetaling

 • Stipendet i sin helhet, eller en forholdsmessig andel av det, kan kreves tilbakebetalt i tilfelle utdanningen ikke blir påbegynt, eller mindre enn 2/3 er fullført.

Du kan også søke stipend fra Delta

Også Delta gir støtte til yrkesrettet kompetanseutvikling.

Medlemmer i Kost- og ernæringsforbundet kan søke støtte fra både Kost- og ernæringsforbundet og Delta.