Kontingent i Delta i 2024

Ordinær medlemskontingent for medlemmer i lønnet arbeid er 1,2 prosent av brutto lønn pluss OU-avgift (opplærings- og utviklingsmidler) på kr. 25 per måned.

  • Minimumskontingenten er kr 75,- per måned.
  • Maksimumskontingent er kr 567,- per måned.

Det er særskilte kontingentsatser for medlemmer i statlige virksomheter, enkelte organisasjoner og enkelte Spekter-områder. 

Skattefradrag for fagforeningskontingent

Fagforeningskontingenten er fradragsberettiget på skattemeldingen. I 2024 kan du trekke fra inntil kr. 8000 i din skattepliktige inntekt som følge av betalt fagforeningskontingent.

Gratis for elever, lærlinger og studenter som er under utdanning på heltid

Medlemskapet er gratis for elever, lærlinger og studenter som er under utdanning på heltid (iht. Statens lånekasse for utdanning). Elever, lærlinger og studenter med gratis medlemskap kan bruke alle medlemsfordeler, unntatt stipendordningen. 

Permittert?

Medlemmer som blir permittert får kontingentfritak i Delta. Forutsetningen er at medlemmet selv må melde fra på e-post til Delta Direkte: [email protected]. 

Kontingentreglement

Kontingent-reglementet er vedtatt av Deltas hovedstyre med justering på representantskapet i november 2014, samt etterfølgende administrative justeringer.

Delta vedtok i 2022  å sette ned den ordinære kontingentsatsen fra 1,45 prosent til 1,2 prosent.

Ordinære kontingent-satser per 1. januar.2024:

Medlemskapstype

Kontingent per måned

Medlemmer i lønnet arbeid

1,2 % av brutto lønn*
+ OU-avgift kr 25,-

Medlemmer i svangerskapspermisjon

1,2 % av brutto lønn + kr 25 ,-

Medlemmer i svangerskapspermisjon
lønnet direkte av NAV

1,2 % av brutto lønn + kr 25 ,-

Medlemmer helt uten lønnet arbeid på grunn av 100 % AAP

Gratis

Medlemmer helt uten lønnet arbeid på grunn av 100 % uførhet

Gratis

Medlemmer helt uten lønnet arbeid på grunn av ulønnet permisjon

Gratis

Medlemmer helt uten lønnet arbeid og skattbar inntekt

Gratis

Lærlinger   

Gratis

Elever uten fast inntekt

Gratis

Heltidsstudenter
(iht. Statens lånekasse for utdanning) 

Gratis

Pensjonister**

Kr. 300 ,- i året / gratis

 
For medlemmer i lønnet arbeid er maksimalt kontingentbeløp kr. 567 per måned. Minste kontingentbeløp er kr. 75 per måned. OU-avgift (opplærings- og utviklingsmidler) på kr. 25 per måned kommer i tillegg,

*) Kontingent beregnes av bruttolønn, uavhengig av om medlemmet er helt eller delvis i jobb. Bruttolønn er det beløp som rapporteres som lønn i A-meldingen. Dette inkluderer lønn med tillegg, sykepenger, foreldrepenger, feriepenger og tariffavtalt pensjonistlønn fra arbeidsgiver eller fra NAV.

**) Pensjonister som er i lønnet arbeid skal betale ordinær kontingent. Dette gjelder også lønn på pensjonistvilkår.

Innbetaling av kontingent

Kontingenten skal vanligvis betales via trekk i lønn. Medlemmer som betaler kontingent via lønnstrekk, er selv ansvarlig for å kontrollere at trekket går som det skal.

Noen arbeidsgivere ønsker ikke å trekke kontingent fra lønn, og da blir medlemmene fakturert direkte fra Delta. Kontingentsatsen blir da beregnet med utgangpunkt i den lønnen som er oppgitt til medlemsregisteret.

Særskilte kontingentsatser

 

kundo spørsmål og svar.png