Enighet i sykehusoppgjøret for Deltas medlemmer

ENIGHET I SYKEHUSOPPGJØRET. Fr v Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen,  spesialrådgiver i Delta Sveinung Berger, forhandlingssjef i Delta Merete Norheim Morken og administrerende direktør i Spekter, Anne Kari Bratten.
ENIGHET I SYKEHUSOPPGJØRET. Fr v Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen, spesialrådgiver i Delta Sveinung Berger, forhandlingssjef i Delta Merete Norheim Morken og administrerende direktør i Spekter, Anne Kari Bratten.

Lønnsoppgjøret har en ramme på 1,7 prosent og sikrer Deltas medlemmer i sykehusene reallønnsvekst i 2020. I tillegg får fagarbeidere lønnstillegg for videreutdanning.

- I lys av den økonomiske rammen som var til rådighet, har vi  oppnådd et akseptabelt resultat for våre medlemmer i spesialisthelsetjenesten, sier Lizzie Ruud Thorkildsen som forhandler på vegne av YS-forbundene Delta og Parat.  

Viktig satsing på fagarbeidere

- Et sentralt fastsatt minste lønnstillegg for fagarbeidere som tar etter-/videreutdanning  har vært et viktig krav for Delta i flere lønnsoppgjør.  Dette er et gjennomslag som vil  sikre fagarbeidere i alle sykehus lønnstillegg for etter- og videreutdanning. Det er også et viktig bidrag for å sikre alle sykehusene relevant kompetanse for framtiden, sier Ruud Thorkildsen.  

Forventer resultat for ambulansepersonell

-  Jeg er ikke fornøyd med at vi ikke har fått på plass høyskolelønn for ambulansepersonell med paramedic/bachelor i paramedic. Det er imidlertid enighet om at det skal settes ned lokalt partssammensatte utvalg som skal se på ambulansepersonellets kompetanse og lønnsinnplassering i forkant av mellomoppgjøret i 2021. Her har vi klare forventninger, sier Lizzie Ruud Thorkildsen. 

Resultatet i korthet:

  • Reallønnsvekst: Generelle tillegg og økte minstelønnssatser sikrer Deltas medlemmer i sykehusene reallønnsvekst i 2020.
  • Kompetanseløft: Blant annet er fagarbeidere med relevant tilleggsutdanning som omfatter 30/60 studie-/fagskolepoeng sikret et tillegg på minst kr 10 000,-/20 000,- pr. år, med virkning 1. mai 2021.
  • Satsing på heltid: Partene skal jobbe med hvordan sykehusene kan legge til rette for flere heltidsstilllinger.

Generelle tillegg per 1.10.2020 

Stillingsgruppe 1 (uten særskilt krav til utdanning): kr. 6000 ,- 

Stillingsgruppe 2 og 3 (fagarbeidere): kr. 8000,- For de som har 16 års ansiennitet eller mer: 1,9%  av grunnlønnen.

Stillingsgruppe 4 og 5 (høyskoleutdannede): 0,8% av grunnlønnen. Høyskoleutdannede med spesialutdanning (gruppe 5) og 16 års ansiennitet eller mer: 1,6 %  av grunnlønnen. (Rettet 27.10 kl 12.00)

Medlemmer som ikke er innplassert i stillingsgruppe: 1,4 % av grunnlønnen.

Kompetanseløft for fagarbeidere

Fagarbeidere som tar relevant etter-/videreutdanning tilsvarende 30/60 studiepoeng/fagskolepoeng, skal ha minst kr 10 000,-/20 000,- pr år i tillegg til minstelønn. Tilleggene gis med virkningstidspunkt 1.5 2021.  

Partsarbeid i perioden

  • Ubekvem arbeidstid: Kartlegge lokale bestemmelser for ubekvem arbeidstid og fremme forslag til eventuelle endringer. Forslag til endringer kan tas opp i mellomoppgjøret 2021.  
  • Ambulansepersonell: Kartlegging av ambulansepersonellets utdanning og lønnsinnsplassering som grunnlag for mellomoppgjørsforhandlingene 2021. 
  • Kartlegging av ressurbruk, oppgavedeling og kompetanse.
  • Heltid: Lokale drøftinger og kartlegging  av tiltak for å fremme heltid. Resultatet sendes sentrale parter innen 1. mars 2021. Dette inngår i sentralt arbeid med å vurdere tiltak som kan anbefales for lokal bruk.

Lokale forhandlinger

Det skal ikke gjennomføres lokale forhandlinger i 2020, men i mellomoppgjøret 2021. 

Merk følgende protokolltilførsler fra Delta/YS forbundene:

Vedr. ressursutnyttels eog oppgavedeling: YS forbundene viser til det partsammensatte utvalget om ressursutnyttelse og vil påpeke viktigheten av at kompetansen til alle fagarbeidergrupper vurderes med tanke på mest mulig hensiktsmessig oppgavdeling og ressursutnyttelse i helseforetakene.

Vedr. utdanning og lønnsinnplassering for ambulansepersonell: Ambulansearbeidere med videreutdanning eller bachelorutdanning innen paramedic/paramedisin innehar en kompetanse som er viktig i utviklingen av de prehospitale tjenester fremover. YS forbundene mener det må igangsettes tiltak som stimulerer til å gjennomføre denne utdanningen, og at ambulansearbeidere med videreutdanning i paramedic/ bachelorutdanning må innplasseres i lønnsgruppe 4 og lønnes tilsvarende.

  • For mer informasjon, se protokollen fra forhandlingene.

Nye minstelønnssatser pr. 1.10.2020

minstelønnssatser

Lønn til frikjøpte tillitsvalgte

Frikjøpte tillitsvalgte, jf Overenskomstens punkt 2.2.5, gis et generelt tillegg på 1,9 % med virkning fra 1. oktober 2020 og ny minstelønn på kr 440.000.

Oppgjøret sendes til uravstemning

Lønnsoppgjøret sendes ut til uravstemning blant medlemmene i sykehus og helseforetak i overenskomstområdene 10 (helseforetak med sykehusdrift) og 13 (sykehus med driftsavtale). 
 

Disse virksomheten omfattes av A2-forhandlingene

Overenskomstområde 10 Helseforetak med sykehusdrift:

Akershus universitetssykehus HF
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandsykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna HF
Helse Førde HF
Helse Møre og Romsdal HF
Helse Nord Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
Nordlandssykehuset HF
Oslo universitetssykehus HF
St. Olavs Hospital HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet Sykehus HF
DM 101602
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestre Viken HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF

Overenskomstområde 13 Sykehus med driftsavtale:

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
Martina Hansens Hospital AS