Spekteroppgjøret 2020: Delta krever reallønnsvekst og kompetanseløft

Tariffoppgjøret i Spekterområdet er  i  gang: Lizzie Ruud Thorklidsen, leder i Delta og forhandlingssammenslutningen YS Spekter og Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter før forhandlingsstarten.
Tariffoppgjøret i Spekterområdet er i gang: Lizzie Ruud Thorklidsen, leder i Delta og forhandlingssammenslutningen YS Spekter og Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter før forhandlingsstarten. Foto: Malin Lindström

Tirsdag 25. august lønnsoppgjøret starter for ansatte i tariffområde Spekter. –  Deltas medlemmer i Spektervirksomhetene skal sikres reallønnsvekst. I tillegg krever vi kompetansesatsing og tiltak mot lønnsdiskriminering og ufrivillig deltid, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i Delta og forhandlingsleder for YS Spekter.

De innledende A-forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter omfatter statseide og private virksomheter innenfor en rekke områder, blant annet samferdsel, omsorg og kultur.

20200825_111248
YS Spekters forhandlingsdelegasjon møter Spekter til forhandlinger.

Frontfaget retningsgivende, men ingen fasit

– Koronapandemien har til fulle vist at vi er avhengige av mange yrkesgruppers innsats for at viktige samfunnsfunksjoner skal fungere i en svært krevende situasjon. Ansatte som har stått på i dugnaden forventer at innsatsen blir anerkjent og verdsatt, også i årets lønnsoppgjør, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder i YS Spekter.

– YS støtter at frontfaget skal være retningsgivende for lønnsveksten i landet som helhet, men det er viktig å huske på at resultatet i frontfaget ikke er en fasit, sier Lizzie Ruud Thorkildsen.

Ruud Thorkildsen er innstilt på tøffe forhandlinger for YS-medlemmene i Spekter-området.

– Spektervirksomhetene er svært forskjellige med forskjellige forutsetninger. Samtidig er det virksomheter som er viktige bærebjelker i det norske velferdssamfunnet og det offentlige tjenestetilbudet, og som finansieres av fellesskapet. Det stiller krav til gjennomsiktighet og rettferdige ordninger, og at inngåtte avtaler blir fulgt opp ute i virksomhetene, understreker Lizzie Ruud Thorkildsen.

Kompetanse, likelønn og pensjon

– Vi krever derfor at virksomhetene setter kompetanse på dagsorden, både med tanke på kartlegging og tiltak, og når det gjelder fag- og yrkesopplæring, etter- og videreutdanning og realkompetanse.

– Videre krever YS tiltak mot deltid og kjønnsbasert forskjellbehandling, sier Ruud Thorkildsen.

– Pensjon blir tema i mange virksomheter  også i årets forhandlinger. YS har som mål at  alle, uavhengig av stillingsstørrelse, skal opptjene pensjon av hele inntekten. Pensjon fra første krone må bli normen i alle pensjonsordninger, i alle overenskomster, sier Ruud Thorkildsen.

YS Spekters krav i de innledende Spekter-forhandlingene

  • YS Spekter krever at alle arbeidstakere gis et lønnstillegg på minimum kr. 975,- pr.  år i sentralt generelt tillegg.
  • Ytterligere lønnstillegg til lavtlønte på minimum kr. 2.925,- pr. år.
  • Lønnsstatistikk for ledere skal presenteres på samme måte som for øvrige ansatte.
  • Kompetansekartlegging og kompetansetiltak i den enkelte virksomhet skal følges opp i samarbeid med de tillitsvalgte.
  • Tiltak mot ufrivillig deltidsarbeid og lønnsdiskriminering basert på kjønn.

Les hele kravdokumentet:

Disse virksomhetene er omfattet av innledende A-forhandlinger

De sentrale innledende forhandlingene mellom YS Spekter og Spekter gjelder lønnsoppgjøret for 14.000 YS-medlemmer i Delta, Finansforbundet, Parat, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet. De er ansatt i blant annet NSB, Nettbuss, NRK, Avinor, Norges Bank, Studentsamskipnader, Vinmonopolet, Innovasjon Norge, Trygg Trafikk, Posten, barnehager og teatre og museer og virksomheter innenfor omsorg og rehabilitering.

Merk at forhandlingene i liten grad omhandler helseforetakene og sykehus med driftsavtaler, les mer under.

Dette skjer i Spekter-forhandlingene

I alle virksomheter unntatt sykehusene

Partene skal i A-forhandlingene bli enige om generelle tillegg og sentrale føringer samt frister for å gjennomføre forhandlinger i de enkelte virksomhetene.

De endelige lønnstilleggene i Spekter-virksomhetene avtales i de lokale forhandlingene ute i virksomhetene, i så kalte B-forhandlinger.

Område 10 Helseforetak og område 13 Sykehus med driftsavtale

Merk at minimums lønnstillegg som blir avtalt i A-forhandlingene mellom Spekter og YS Spekter, ikke gjelder helseforetakene og sykehus med driftsavtale (områdene 10 og 13).

For disse virksomhetene blir det gjennomført egne, sentrale forhandlinger om sosiale bestemmelser (A1) og lønns- og andre arbeidsvilkår (A2) senere i høst, eventuelt etterfulgt av forhandlinger i de respektive virksomhetene (B-forhandlinger).

YS Spekters ledelse: Fra venstre 1. nestleder Tor Egelien (Delta),  leder Lizzie Ruud Thorkildsen (Delta) og 2. nestleder Eirik Bornø (Negotia)
YS Spekters ledelse: Fra venstre 1. nestleder Tor Egelien (Delta), leder Lizzie Ruud Thorkildsen (Delta) og 2. nestleder Eirik Bornø (Negotia)