Slik er resultatet av kommuneoppgjøret 2020

Forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen og  nestleder Trond Ellefsen i Delta.
Forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen og nestleder Trond Ellefsen i Delta. Foto: Ane Landmark Komnæs

Årets kommuneoppgjør ga reallønnsvekst, satsing på kompetanse og økt satsing på heltid.

– Vi ville hatt mer, men føringene fra frontfaget begrenset hva som var mulig å få til i årets oppgjør. Rammene som er lagt, er rammene for hva Norge kan tåle nå både i privat og offentlig sektor. Vi må følge dem for å ta samfunnsansvar og sikre arbeidsplassene i kommunene også framover, sier Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen.

– Vi gikk inn i oppgjøret med krav om reallønnsvekst for medlemmene.
Vi er glad for at vi kom dit, pushet grensene og klarte å komme frem til et akseptabelt resultat, sier hun om forhandlingene som ble avsluttet natt til 16. september.

På linje med frontfaget

Deltalederen viser også til at resultatet i kommuneoppgjøret er linje med frontfaget.

– Det var veldig lite penger å fordele og det bærer oppgjøret preg av, sier Delta-lederen.

Det mest av årets økonomiske ramme på 1,7 prosent var fordelt på forhånd gjennom såkalt overheng og etterslep fra lønnsoppgjøret i fjor. Derfor var det svært lite (ca 0,1 prosent) å fordele i år.

– Det er mange som burde hatt mer. Våre medlemmer har tatt et betydelig samfunnsansvar gjennom pandemien. Det gjør vi også nå når vi aksepterte dette resultatet, sier Thorkildsen og legger til:

– Norsk økonomi er fortsatt preget av korona. Det har også blitt tydelig i de siste ukene og nå opplever vi dessverre en oppadgående smittespredning.

– Ønsker du mer informasjon, kan du ta kontakt med din tillitsvalgt eller kontakte Delta Direkte, oppfordrer forbundslederen.

Årets sentrale lønnstillegg

  • Ansatte som ikke er ledere, får et kronetillegg på 1400 til 1900 kroner
  • Ledere som inngår i oppgjøret får en lønnsøkning på 0,3 prosent.

Se de nye lønnstabellene her:

> Sentrale lønnstillegg, gjelder fra 1. september 2020 (pdf)

> Ny garantilønn, gjelder fra 1. september 2020 (pdf)

Gjennomslag for viktige krav om kompetanse 

– Det skal satses mer på kompetanse. Mer systematisk arbeid med kompetanseutvikling er viktig for både tjenestene og de ansatte og var ett av våre hovedkrav i årets forhandlinger, sier Deltas forbundsleder.

Det er viktig at arbeidstakerne motiveres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse, samt at kommunene/fylkeskommunene legger stor vekt på målrettet og planmessig utdanning, opplæring og utvikling av sine arbeidstakere gjennom interne og/eller eksterne tilbud. Det må legges til rette for arbeidsplassbasert opplæring.

Partene er enige om at det skal settes ned et partssammensatt utvalg som skal jobbe med kompetanse, læring, utvikling og omstilling. De skal lage en felles veileder som kommunesektoren kan benytte i det lokale kompetanseutviklingsarbeidet. Veilederen skal blant annet beskrive roller, ansvar og forventninger i det lokale kompetanse-arbeidet.

– Kompetanse handler om å bygge for fremtiden. Derfor må vi løfte i fellesskap, sier Ruud Thorkildsen.

Økt satsing på heltid

Det skal også settes ned et partssammensatt utvalg som skal se på ulike forsøksordninger på arbeidstid.

– Målet er å bidra til flere heltidsstillinger i kommunen. Også det er et gjennomslag for våre krav, sier Lizzie Ruud Thorkildsen.

– Mange av våre medlemmer jobber deltid og ønsker heltid. Heltid er bra for alle. Nå fortsetter vi arbeidet, sier Delta-lederen.

Det er enighet om at også utlysing av stillinger skal bidra til mer heltid.

Helgetillegg for brann- og redningstjenesten

Det er oppnådd enighet om økning av helgetillegget for ansatte i brann- og redningstjenesten.

Med virkning fra 1.10.2020 er tillegget minst 53 kr per arbeidet time.

Lokale forhandlinger

Det blir ikke lokale forhandlinger i kap 4. De lokale forhandlingene for kap 3 og 5 skal følge de samme økonomiske rammene som for arbeidstakere i kap. 4.

Økt lønn for hovedtillitsvalgte

Delta har fått gjennomslag for kravet om økt lønn for hovedtillitsvalgte. 

Med virkning fra 1.9.2020 heves minimumsavlønning av tillitsvalgte med hel permisjon etter Hovedavtalen del B § 3-3 c) til kr. 445 500,-.

Uravsteming

Oppgjøret sendes nå ut til uravstemning.

Signering KS 2020
Forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, følger med på at Lizzie Ruud Thorkildsen signerer avtalen på vegne av YS K.
enige
Bak f.v.: Steffen Handal (Unio), Mette Nord (LO), Lizzie Ruud Thorkildsen (YS) kom til enighet med KS i årets hovedariffoppgjør. Foran: Forhandlingsleder for KS, Tor Arne Gangsø.

 

Last ned plakat til arbeidsplassen

Lønnsoppgjøret i kommunene 2020

Lønnsoppgjørene ble utsatt til høsten da koronapandemien traff Norge i mars.

Det er YS Kommune som forhandler på vegne av Delta-medlemmene i alle landets kommuner (KS-området), med unntak av Oslo som har egne forhandlinger. 

YS Kommune består av YS-forbundene Delta, Skolelederforbundet, Parat, Yrkestrafikkforbundet og STAFO.

Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen er også leder i YS Kommune.

Har du spørsmål?

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.