Spørsmål og svar om kommuneoppgjøret 2024

Spørsmål og svar om kommuneoppgjøret 2024

Her kan du finne svar på aktuelle spørsmål og svar.

Har du lest om resultatet i årets tariffoppgjør i KS og har fortsatt flere spørsmål? Her kan du finne svar på aktuelle spørsmål og svar. 

Merk at Oslo kommune er et eget tariffområde og at resultatet i KS ikke gjelder for ansatte i Oslo kommune.

Spørsmål og svar om kommuneoppgjøret 2024

 1. Vi har fått gjennomslag for krav som er viktige for medlemmene. Med årets kommuneoppgjør sikrer vi reallønnsvekst som gir den enkelte mer i lommeboken. Fordelingen av lønnstilleggene passer bra for våre medlemsgrupper, noe som var et viktig krav for oss. 

  I tillegg er det innført et nytt lønnsnivå for stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning. 

  Å sikre rett kompetanse på rett plass er noe vi har jobbet med over lang tid. I vurderingen av de ansattes kompetanse i kommunen, skal oppgavedelingen mellom yrkesgrupper inngå. Det er viktig for å bidra til bedre tjenester. 

 2. Vi sa ja til resultatet fordi det treffer godt med våre krav og prioriteringer. Med årets kommuneoppgjør sikrer vi reallønnsvekst som gir den enkelte mer i lommeboken, det var viktig nå. I tillegg har vi fått gjennomslag for at kompetanse skal lønne seg, det er gjenspeilt i resultatet for våre fagarbeidere og de med 3-årig høyskoleutdanning. 

 3. Ja, dette oppgjøret skal gi reallønnsvekst for våre medlemmer og mer å rutte med. Det var en hovedprioritering inn i forhandlingene. 

  Anslått prisvekst i 2024 i tallgrunnlaget for lønnsforhandlingene er 4,1 prosent. 

 4. Fordelingen av lønnstilleggene i forhandlingene passer bra for våre grupper som er fagarbeidere og har 3-årig høyskoleutdanning. 

  I tillegg er det innført et nytt lønnsnivå for stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning (120 studiepoeng). 

  Det er en viktig anerkjennelse av kompetansen til fagarbeiderne, og gjennomslag for at kompetanse skal lønne seg. Det er nødvendig for at kommunene skal tiltrekke seg kompetanse framover. 

 5. Den økonomiske rammen er et generelt gjennomsnittstall for alle, og omfatter flere elementer i kroner: 

  • Årets lønnstillegg som er de generelle tilleggene, tillegg avsatt til lokale forhandlinger og andre tillegg. 

  • Forskjellen mellom avtalt lønnsvekst i oppgjøret i fjor og den lønnsveksten som faktisk blir realisert lokalt, kalles glidning og summen inngår i totalrammen. 

  • Lønnstillegg som ble avtalt i fjor og som får effekt i årets oppgjør, det som kalles overheng. 

  Det betyr at selv om årets ramme er 5,2 prosent, blir ikke utbetalingene på lønnsslippen 5,2 prosent høyere i 2024. Rammen er derfor ikke det samme som lønnstillegg. 

 6. De nye satsene for de gruppene som kvalifiserer til dette lønnsnivået vil først bli gjeldende fra 2025. 

  Hvem som skal plasseres i de nye stillingskodene vurderes ut fra innhold og krav til den enkelte stilling. Plasseringen skjer etter en konkret vurdering av arbeidsgiver. Kodene innføres fra 1.5.2024. 

 7. Vi hadde krav om økte tillegg for helge- og nattevakter (ubekvem arbeidstid) inn i forhandlingene. I forhandlingene var det dessverre ikke mulig å få gjennomslag for økte tillegg for ubekvem arbeidstid i årets oppgjør. 

 8. Vi har laget en lønnskalkulator (lenke) hvor du kan se hva som blir ny lønn med de nye lønnstilleggene som er forhandlet fram. 

 9. I protokollen er det lagt inn en reforhandlingsklausul som sier at hvis andre organisasjoner i forhandling, mekling eller nemndsbehandling oppnår bedre resultater enn denne avtalen, så har YS Kommune (hvor Delta har de fleste medlemmene) rett til å kreve nye forhandlinger. 

 10. Alle yrkesaktive medlemmer i KS-området vil i løpet av kort tid få en invitasjon til å stemme i en uravstemning. Der vil det være to mulige svar, et ja eller et nei til den inngåtte avtalen. 

Flere spørsmål? Kontakt Delta Direkte

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.