Hovedoppgjøret 2022 for kirkelige organisasjoner

Fana kirke (illustrasjon)
Fana kirke (illustrasjon) Foto: Colourbox

Delta og KA er enige i lønnsoppgjøret for kirkelige organisasjoner. Oppgjøret har en ramme på 3,84 prosent, tilsvarende oppgjøret i kirken.

Tirsdag 1. november ble Delta og KA enige i hovedoppgjøret for medlemmer innenfor Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer. 

Resultatet er tilsvarende det som ble avtalt i hovedoppgjøret for Den norske kirke. 

Det ble også avtalt innføring av en ny lønnsgruppe 4 B fra 1. januar 2023. Denne vil gjelde for stillinger med krav om 4-årig universitets- eller høyskoleutdanning med 1 års nødvendig videreutdanning. 

Her er dine lønnstillegg

Alle ansatte per 30.4.2022 med stillinger som inngår i Hovedtariffavtalens (HTA) kapittel 4 får sentrale lønnstillegg som gjelder fra 1.5.2022, fra 12 000 - 18 000 kroner i året.

Stillinger i kapittel 4, pkt. 4.6 uten fastsatt garantilønn, gis et tillegg på 2,6 prosent av den enkeltes grunnlønn per 30.4 2022. Virkningsdato er 1.5.2022.

Se tabellen under:

Garantilønn og ansiennitetstillegg justeres i henhold til dette. 
 

Lokale forhandlinger

Det avsettes også en pott til lokale lønnsforhandlinger på 1 prosent, med virkningstidspunkt 1.7.2022 for ansatte i kapittel 4.6. 

De lokale lønnsforhandlinger skal baseres på lokal lønnspolitikk, slik det er beskrevet i HTA kapittel 3 punkt 3.2. 

Videreutvikling av tariffområdet

Partene er enige om å opprette en uformell dialoggruppe, som skal møtes to ganger i året for å diskutere videreutvikling av tariffområdet for organisasjonsmedlemmer.