Vurderer du å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? Dette bør du vite

Varsling innebærer å gi beskjed om kritikkverdige forhold, enten internt eller til andre som kan gjøre noe med saken.

Artikkelen fortsetter under videon.

Hva er varsling?

Varsling er å si i fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, enten internt , til offentlige tilsynsmyndigheter eller til media.

Retten til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten er hjemlet i arbeidsmiljølovens kapittel 2 A.

Hva er kritikkverdige forhold? 

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære

 • fare for liv eller helse,
 • fare for klima eller miljø,
 • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet,
 • myndighetsmisbruk,
 • uforsvarlig arbeidsmiljø,
 • brudd på personopplysningssikkerheten.

Hvordan varsler man?

Som ansatt kan du varsle internt, direkte til leder eller arbeidsgiver eller via verneombud, tillitsvalgt eller advokat. Alle virksomheter med flere enn fem ansatte skal ha egne varslingsrutiner. 

Du kan varsle offentlige tilsynsmyndigheter eller andre myndigheter.

Du kan også varsle offentlig for eksempel gjennom media, dersom:

 • du har god grunner for dine påstander, 
 • varselet gjelder kritikkverdige forhold som har allmenn interesse, og
 • du har varslet internt, eller har grunn til å tro at intern varsling ikke vil føre noen vei.

Viktige råd om varsling

1. Følg arbeidsplassens varslingsrutiner.

 • Meld fra tjenestevei. Ta opp din bekymring med nærmeste leder. Meld også fra skriftlig. 
 • Bruk virksomhetenes interne rutiner for avviksmeldinger og varsling.

2. Søk råd hos andre.

3. Snakk med kolleger om saken. Om mulig, vær flere om varslingen.

5. Om intern varsling ikke fører fram, kan du melde fra til offentlig tilsynsmyndighet, eller annen myndighet.

6. Du har alltid rett til å ytre deg om kritikkverdige forhold, også i offentligheten og til media.

 • Gå alltid først tjenestevei - og dokumentér det.
 • Tenk deg godt om. Du må være forberedt på å stå i stormen.
 • Søk råd fra tillitsvalgt og verneombud.

Spesielt for helsepersonell

I mange virksomheter innenfor helse og omsorg er det utfordringer med bemanning og begrensede ressurser.

Som ansatt i slike virksomheter vil man være utsatt for krysspress, hvor det ikke er samsvar mellom den jobben du ønsker å gjøre og tiden og ressursene som er til rådighet.

Meld fra internt og ha dialog med dine ledere om krevende situasjoner og oppgaver. 

Helsepersonell har plikt til å melde fra om om forhold som kan medføre fare for pasienter eller brukere.

I Lov om helsepersonell § 17 heter det at "Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters eller brukeres sikkerhet."

Les mer

 

Arbeidsmiljøloven om varsling og vern av varslere

Fra 1. januar 2020 er arbeidsmiljølovens regler om vern av varslere styrket:

Loven skal bidra til et godt ytringsklima. Det skal være mulig å varsle om kritikkverdige forhold uten fare for gjengjeldelse.

Det lovfestes en liste med eksempler på kritikkverdige forhold. For eksempel fare for liv eller helse, uforsvarlig arbeidsmiljø, brudd på personopplysningssikkerheten, fare for klima eller miljø, korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet og myndighetsmisbruk. 

Ved lovendringen ble det tydeligere hva som er gjengjeldelse. Enhver ugunstig behandling som følge av varslingen, både handlinger og unnlatelser, dekkes av gjengjeldelsesforbudet. Som eksempler nevnes trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial ekskludering eller annen utilbørlig opptreden, advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering, suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff.

Arbeidsgiver må følge opp varselet innen rimelig tid og sørge for tiltak for å motvirke gjengjeldelse. Den som varsler skal sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Virksomheter med minst fem ansatte har plikt til å utarbeide interne varslingsrutiner.

Varslingsrutiner skal inneholde krav til arbeidsgivers saksbehandling og bør si noe om saksbehandlingsfrister, frister for iverksettelse av eventuelle tiltak, herunder om tilbakemelding til varsleren.

Varslingsreglene  gjelder nå for flere personer. Elever, verne- og tjenestepliktige, pasienter, personer under opplæring og deltakere i arbeidsmarkedstiltak kan også varsle.

Les hele lovteksten her: