AFP – offentlig og privat sektor

Frem til 2011 var AFP-ordningen lik i offentlig og privat sektor. Den tidligere ordningen er videreført for offentlig sektor, mens AFP i privat sektor nå utbetales som et som et livsvarig tillegg (påslag) til folketrygdens alderspensjon.

AFP – offentlig sektor

I offentlig sektor er AFP videreført som en ren tidligpensjonsordning, som gir dem som velger å trappe ned helt eller delvis fra 62 og frem til 67 år rett til en pensjonsytelse. Ordningen ivaretar særlig de gruppene som ordningen opprinnelig var ment for («sliterne»). AFP i offentlig sektor kan tas ut fullt, eller i kombinasjon med fortsatt delvis jobb (gradert AFP).

Det gjelder særlige regler for inntekt ved siden av AFP, og de er forskjellige for statlig og kommunal sektor.

AFP 62-64 år

Tar du ut AFP i dette tidsrommet, beregnes ytelsen ut fra hva du ville fått om du hadde gått av med alderspensjon ved 67 år, med et AFP-tillegg på kr 20.400 pr år.

AFP 65-67 år

Ytelsen tilsvarer alderspensjon etter tjenestepensjonsordningen, 66% av sluttlønnen ved full opptjening.

AFP - Privat sektor

Privat sektor hadde fram til 1. januar 2011 den samme AFP-ordningen som i offentlig sektor. Fra denne datoen gjelder imidlertid en ny ordning i privat sektor der AFP kommer som et livsvarig tillegg (påslag) til folketrygdens alderspensjon for alle som tilfredsstiller kravene.

Privat AFP kan tas ut fra 62 år (og senest fra 70 år), og alle ansatte i privat sektor som kvalifiserer for AFP vil få utbetalt AFP, ikke bare de som velger å gå av tidlig, som i offentlig sektor. Kun de bedrifter som har en tariffavtale som gir rett til AFP, omfattes av ordningen.

Jobbskifte etter at du er fylt 55 år 

AFP i privat sektor utgjør en del av din livsvarige pensjon. Dersom du ikke oppfyller kravene kan det bety et betydelig tap.

I den forbindelse er det viktig å være klar over at jobbskifte etter at du er fylt 55 år kan få store økonomiske konsekvenser for din pensjon. Tilsvarende gjelder dersom din arbeidsgiver konkurranseutsetter eller privatiserer arbeidsplassen din eller arbeidsoppgavene dine.

Det samme gjelder i de tilfeller der din arbeidsgiver melder seg ut av en arbeidsgiverforening hvor tariffavtalen gir rett til f.eks. offentlig tjenestepensjon og deretter melder seg inn i en annen arbeidsgiverforening som har en dårligere eller ingen tariffavtalt pensjonsordning.