Rettigheter ved omstilling og nedbemanning

Arbeidslivet er i stadig endring. De fleste arbeidstakere, uavhengig av hvilken sektor de er ansatt i, vil gjennom sin ansettelsestid bli berørt av omstillinger.

Det er viktig at omstillinger gjøres på en skikkelig måte. Både arbeidsmiljøloven og tariffavtaler har derfor bestemmelser som gir føringer for håndtering av endringsprosesser og sikrer at den enkelte arbeidstaker behandles forsvarlig og saklig.

Omstilling medfører ikke nødvendigvis oppsigelser. Det kan være tale om omorganisering av virksomheten, omfordeling av arbeidsoppgaver og personell, endret arbeidssted, endringer i arbeidstid osv.

Nedbemanning

Men nedbemanning kan også være en del av en omstilling. Da reduseres arbeidsstokken. Dette kan skje på flere måter, og oppsigelser kan bli resultatet.

Ofte vil imidlertid mindre inngripende tiltak være tilstrekkelige. Som følge av kostnadsreduksjoner gjennom unnlatt bruk av vikarer og konsulenter, unnlatelse av å fornye midlertidige kontrakter, naturlig avgang på grunn av alder, permisjoner og annet vil oppsigelser ofte kunne unngås.

Enkelte bransjer har tradisjonelt benyttet seg av tilbud om såkalte sluttpakker. I offentlig finansierte velferdsytelser, der hovedtyngden av Deltas medlemmer er ansatt, er dette imidlertid lite brukt.

Endringer

I en omstillingsprosess vil enkelte arbeidstakere kunne oppleve betydelige endringer i sitt ansettelsesforhold, selv om de ikke mister jobben. Dersom arbeidsgiver ensidig vil beslutte endringer i den enkeltes arbeidsforhold, kan dette bare skje innenfor de rammer den individuelle arbeidskontrakten setter.

Endringer i arbeidsforholdet utover dette skal gjennomføres etter samme regler som gjelder for oppsigelser, med mindre arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om endringene.

> Regler ved oppsigelse

Tillitsvalgtes rolle

De tillitsvalgte har en sentral rolle i omstillingsprosesser. Arbeidsgiver har plikt til å samarbeide med de tillitsvalgte som representanter for de ansatte. Samarbeidet kan skje gjennom informasjon, i drøftinger og ved representasjon i arbeidsgrupper og utvalg.

Plikten til samarbeid er nærmere regulert i arbeidsmiljølovens kapittel 8 samt i tariffavtaler der Delta er part. I tillegg inngås regelmessig lokale såkalte omstillingsavtaler mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte.

Spørsmål om omstilling?

Ta kontakt med din tillitsvalgt eller Delta Direkte på e-post eller telefon 02125 alle hverdager fra kl. 08.00 - 20.00.

Råd til tillitsvalgte

Bruk huskelisten ved nedbemanning som er utarbeidet av Deltas advokater.