Regler ved oppsigelse

Har du fått oppsigelse? Ta kontakt med din tillitsvalgte eller Delta! Blir du sagt opp, er det viktig å reagere raskt.

En oppsigelse skal alltid være skriftlig. Etter at en oppsigelse er mottatt, starter det å løpe frister. Blant annet må man innen to uker kreve forhandlinger, dersom man ønsker det. Det er derfor viktig at du tar kontakt så snart som mulig dersom du ønsker at Delta skal bistå deg.

Formkrav ved oppsigelse

Arbeidsmiljølovens § 15-4

En oppsigelse skal skje skriftlig enten den kommer fra arbeidsgiver eller arbeidstaker. En oppsigelse fra arbeidsgiver skal overleveres personlig eller sendes rekommandert. Oppsigelsen anses for å ha funnet sted når den er kommet fram til arbeidstakeren. De forskjellige frister vil da begynne å løpe. Dette gjelder blant annet fristen for å kreve forhandlingsmøte, fristen for oppsigelsestidenes start og fristen for å gå til søksmål. Fristene vil kunne begynne å løpe selv om man faktisk ikke har gjort seg kjent med innholdet.

Arbeidsmiljølovens § 15-4 inneholder en rekke krav til hva en oppsigelse fra arbeidsgiver skal inneholde av opplysninger. Oppsigelsen skal blant annet opplyse om arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål, om retten til å fortsette i stilling mens saken pågår, og om hvilke frister som gjelder for dette. Skyldes oppsigelsen arbeidsmangel, skal den inneholde opplysninger om fortrinnsrett til ny tilsetting. Oppsigelse fra arbeidsgiver skal begrunnes skriftlig dersom arbeidstakeren krever det.

Krav til saklig begrunnelse

Arbeidsmiljølovens § 15-7

En arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet enten i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.

Dersom oppsigelsen skyldes driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den for eksempel ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstakeren. Hvorvidt en oppsigelse er saklig, er en skjønnsmessig vurdering som må vurderes konkret i det enkelte tilfelle.

En arbeidstaker som mener at oppsigelsen ikke er saklig og dermed ikke lovlig, kan kreve forhandlinger med arbeidsgiveren. Dette må gjøres skriftlig innen 2 uker etter at oppsigelsen fant sted. Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at møte blir holdt senest innen 2 uker etter at kravet er mottatt.

Kommer man ikke til enighet i forhandlingsmøte, vil arbeidstakeren eventuelt kunne gå til rettssak for å få retten til å vurdere om oppsigelsen er saklig og lovlig.

Søksmålsfrister

Arbeidsmiljølovens § 17-4

Søksmål må reises innen 8 uker etter at forhandlingene ble avsluttet eller innen 8 uker etter at oppsigelsen fant sted.

Hvis en arbeidstaker som mener oppsigelsen er ulovlig bare vil kreve erstatning, men ikke vil ha jobben tilbake, er fristen for å gå til søksmål 6 måneder fra oppsigelsen fant sted.

Er oppsigelsen ikke skjedd skriftlig eller mangler den opplysninger som den skal inneholde, gjelder ingen søksmålsfrist. Blir søksmål i slike tilfeller likevel reist innen 4 måneder, skal oppsigelsen kjennes ugyldig, med mindre det anses åpenbart urimelig. (Jfr. arbeidsmiljølovens § 15-5)

Oppsigelsesfrister

Arbeidsmiljølovens § 15-3 inneholder bestemmelser om hvilke oppsigelsesfrister som gjelder dersom ikke annet skriftlig er avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Oppsigelsestidens lengde er blant annet. avhengig av hvor lenge man har vært ansatt.

Rett til å stå i stillingen

Arbeidsmiljølovens § 15-11

Så lenge man forhandler om oppsigelsen kan arbeidstakeren stå i stillingen. Dette gjelder også dersom søksmål blir reist innen 8 ukers fristen som er nevnt ovenfor og innen utløpet av oppsigelsestiden. Arbeidsgiver kan be om rettens avgjørelse for at arbeidstakeren skal fratre før dom er avsagt, men retten kan bare komme til en slik avgjørelse hvis den finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes mens saken går for retten.

Virkninger av usaklig oppsigelse

Arbeidsmiljølovens § 15-12

Hvis retten kommer til at en oppsigelse er usaklig, vil retten som hovedregel kjenne oppsigelsen ugyldig, dersom arbeidstakeren har bedt om det. At oppsigelsen kjennes ugyldig vil si at arbeidstakeren skal fortsette i den stillingen vedkommende ble oppsagt fra. Hvis retten finner det åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter, kan retten bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre til tross for at oppsigelsen var usaklig.

Ved usaklig oppsigelse kan arbeidstakeren også kreve erstatning. Hvis retten finner at det er grunnlag for erstatning vil den fastsette erstatningen til det beløp den finner rimelig under hensyn til det økonomiske tap man eventuelt har lidt som følge av oppsigelsen. Man vil også kunne få erstatning for ikke - økonomisk tap (tort og svie) dersom retten ut fra arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig finner det rimelig. 

Spørsmål eller trenger du hjelp?

Dersom det oppstår problemer, så kan du som medlem i Delta ta kontakt med din tillitsvalgt eller Delta Direkte, på tlf. 02125 mandag til fredag fra 08.00 til 20.00.
Eller på e-post: direkte@delta.no

Delta Direkte har åpent alle hverdager, kl. 08-20, og svarer medlemmer på telefon, chat og e-post.